Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele I Lutañi Luli?

LITABA ZE EKELIZWE

Kana Jesu N’a Pepilwe Mwa December?

Kana Jesu N’a Pepilwe Mwa December?

BIBELE ha i lu buleleli kuli Jesu n’a pepilwe lili. Kono i lu fa lisupo ze utwahala ze bonisa kuli n’a si ka pepwa mwa December.

Ha mu nahane mo i belanga December mwa tolopo ya Betelehema, mwa n’a pepezwi Jesu. Kweli ya Sijuda ya Chislev (ye zamaelela ni November/December) ne li kweli ya silami ni pula. Kweli ye tatama ne li Tebeth (December/January). Ne li yona kweli ye ne bata hahulu mwa silimo; fokuñwi litwa ne li nelanga mwa libaka ze lumbile. Ha lu boneñi ze i lu bulelela Bibele ka za muinelo wa sibaka seo.

Ezira muñoli wa Bibele u bonisa kuli Chislev ne li kweli luli ye ne zibahala hahulu ka silami ni pula. Ha s’a bulezi kuli sicaba ne si kubukani mwa Jerusalema “ka kweli ya bu 9 [Chislev], kweli ha i biza 20,” Ezira u biha kuli batu ne ba “ngangama…kabakala pula ye tuna.” Ka za muinelo wa kweli yeo ya silimo, batu ka sibili ba ne ba kubukani ne ba ize: “Ki nako ya lipula ze ñata; mi ki fo lu palelwa ku yema kwande.” (Ezira 10:9, 13; Jeremia 36:22) Ki lona libaka balisana ba ne ba pila mwa kalulo yeo ha ne ba bonanga teñi kuli mitapi ya bona ha i bi fande busihu mwa December!

Balisana ba inzi ni lingu za bona

Jesu ha n’a pepilwe, balisana ne ba tonela mitapi ya bona mwa masimu busihu

Kono Bibele i biha kuli busihu bwa n’a pepilwe Jesu, balisana ne ba liseza mitapi ya bona mwa masimu. Mane Luka muñoli wa Bibele u bonisa kuli ka nako yeo, balisana ne “ba tonela mitapi ya bona busihu” bukaufi ni Betelehema. (Luka 2:8-12) Mu lemuhe kuli balisana ne ba tonela luli mitapi ya bona, isiñi fela ku zamaya-zamaya fande musihali. Ne ba li ni mitapi ya bona mwa masimu busihu. Kana ne ba ka kona ku tonela mitapi ya bona mwa masimu busihu mwa Betelehema mwahal’a kweli ya December inze ku bata cwalo mi lipula inze li suluha? Ha ku konahali. Kacwalo miinelo ye ne li teñi Jesu h’a pepwa i bonisa kuli n’a si ka pepwa mwa December.*

Linzwi la Mulimu li lu taluseza nako tenyene ya n’a shwile Jesu, kono ha li lu bonisi lizazi la n’a pepilwe luli. Seo si lu hupulisa manzwi a Mulena Salumoni ya n’a ize: “Libizo le linde li na ni tuso ku fita minunko ya ku tola, ye munati; mi lizazi la ku shwa ki le linde ku la ku pepwa.” (Muekelesia 7:1) Kacwalo ha ku komokisi kuli Bibele i bulela hahulu ka za bukombwa ni lifu la Jesu ku fita ka za ku pepwa kwa hae.


*  Mwa kona ku ipalela litaba ze ñwi mwa buka ya Reasoning From the Scriptures, makepe 176-9, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye

Muitute Zeñata

LIPUZO ZEBUZIWANGA HAÑATA

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova ha ba sa Ezangi Mukiti wa Ngilisimusi?

Batu ba bañata ba ezanga mukiti wa Ngilisimusi ku si na taba ni kuli ba ziba simuluho ya wona. Mu zibe libaka Lipaki za Jehova ha ba sa ezangi mukiti wa Ngilisimusi.