Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele I Lutañi Luli?

LITABA ZE EKELIZWE

Sheol ni Hades Ki Lika Mañi?

Sheol ni Hades Ki Lika Mañi?

MWA lipuo mo ne i ñozwi pili, Bibele i itusisa linzwi la Siheberu la she’ohl′ ni la Sigerike le li na ni taluso ye swana la hai′des ku fitelela h’a 70. Manzwi ao kaufela a ama kwa lifu. Libibele ze ñwi li a tolokile kuli “libita,” “lihele,” kamba “musima.” Niteñi mwa lipuo ze ñata, ha ku na manzwi tenyene a’ fa taluso luli ya manzwi ao a Siheberu ni Sigerike. Manzwi ao a talusañi luli? Ha lu boneñi mo a itusiselizwe mwa litimana ze ñwi za Bibele.

Muekelesia 9:10 i li: “Mwa libita [Sheol] mo u ya, ha ku sa na musebezi, nihaili mulelo, kamba zibo, kamba butali.” Kana seo si talusa kuli Sheol ki libizo la sibaka sa mabita kamba libita tenyene mo lu bulukile bahabo luna? Batili. Bibele ha i bulela ka za libita tenyene, i itusisa manzwi a sili a Siheberu ni a Sigerike, isiñi she’ohl′ kamba hai′des. Mi hape Bibele ha i itusisi linzwi la “Sheol” ha i ama kwa libita mo ku bulukilwe bafu ba bañata, inge cwalo libita la lubasi kamba la batu ba bañata-ñata.—Genese 49:30, 31.

“Sheol” i ama kwa sibaka se si cwañi he? Linzwi la Mulimu li bonisa kuli “Sheol,” kamba “Hades” i talusa nto ye tuna hahulu ku fita nihaiba libita-tuna la batu ba bañata-ñata. Ka mutala Isaya 5:14 i bonisa kuli sibaka sa Sheol ‘si atami, si shukezwi batu ku feleleleza.’ Nihaike kuli Sheol ka manzwi a mañwi ki kale i miza kale batu ba bañata-ñata, ku bonahala kuli ha i kuli. (Liproverbia 30:15, 16) Ka ku fapahana ni libita, mo ku kona ku bulukiwa fela palo ya bafu, “mabita [Sheol] h’a na ku kula.” (Liproverbia 27:20) F’o ki ku talusa kuli, Sheol ha i talangi. Ha i na maciñekelo. Kacwalo, Sheol kamba Hades, haki libita tenyene le li kwa sibaka se siñwi cwalo. Kono ki libita mo ku yanga batu kaufela ha ba shwa, mi ki sibaka sa swanisezo ili m’o batu ba bañata ba lobezi buloko bwa lifu.

Tuto ya Bibele ya zuho i lu tusa ku ekeza kwa kutwisiso ya luna ya za taluso ya “Sheol” ni “Hades.” Linzwi la Mulimu li bonisa kuli ba ba mwa Sheol ni Hades kamba libita mo ku yanga ba ba shwile b’a kona ku zusiwa kwa bafu.* (Jobo 14:13; Likezo 2:31; Sinulo 20:13) Linzwi la Mulimu hape li bonisa kuli ba ba mwa Sheol kamba Hades kamba libita mo ku yanga ba ba shwile haki batu fela ba ba sebelelize Jehova kono hape ku na ni ba bañata ba ba si ka mu sebeleza. (Genese 37:35; Samu 55:15) Kacwalo Bibele i luta kuli “ku zuha kwa bafu ku ka ba teñi, kwa ba ba lukile ni ba ba si ka luka.”—Likezo 24:15.


*  Ka ku fapahana, bafu ba ba si ke ba zusiwa bona ha ba bulelwi kuli ba mwa Sheol kamba Hades; bona ba bulelwa kuli ba mwa Gehena (ye tolokilwe mwa Bibele ya Silozi kuli “lihele” kwa Mateu 5:30; 10:28; 23:33). Ka ku swana sina Sheol ni Hades, Gehena haki sibaka tenyene.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye