Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

KAUHANYO 8

Mubuso wa Mulimu Ki Nto Mañi?

Mubuso wa Mulimu Ki Nto Mañi?

Bibele i lu talusezañi ka za Mubuso wa Mulimu?

Mubuso wa Mulimu u ka ezañi?

Mubuso u ka tahisa lili kuli tato ya Mulimu i ezwe fa lifasi?

BOLULE-LULE ba batu mwa lifasi kaufela ba tekelezi tapelo ye ba ziba ba bañata kuli ki tapelo ya Ndat’a Luna, kamba Tapelo ya Mulena. Mabizo ao a yemela tapelo ye tumile ye li mutala ye n’e filwe ki Jesu Kreste ka sibili. Ki tapelo ye na ni taluso ye tuna, mi ku nyakisisa likupo ze talu za pili ze ku yona ku ka mi tusa ku ziba ze ñata ka za lituto luli ze mwa Bibele.

2 Kwa makalelo a tapelo yeo ye li mutala, Jesu n’a laezi ba ne ba mu teeleza kuli: “Cwale mina mu lapele cwana, mu li: Ndat’a luna ya kwa lihalimu, Libizo la hao a li be le li kenile; ku tahe mubuso wa hao; se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:9-13) Likupo ze talu zeo li talusañi?

3 Se lu itutile ze ñata ka za libizo la Mulimu, lona la Jehova. Mi lu buhisani tato ya Mulimu, ili za s’a ezelize batu ni z’a ka ba ezeza kwapili. Kono cwale Jesu n’a bulela za nto mañi ha n’a lu bulelezi ku lapela kuli: “Ku tahe mubuso wa hao”? Mubuso wa Mulimu ki nto mañi? Ku taha kwa ona ku ka kenisa cwañi libizo la Mulimu? Mi ku taha kwa ona Mubuso w’o ku ama cwañi ku eziwa kwa tato ya Mulimu?

SEO MUBUSO WA MULIMU U LI SONA

4 Mubuso wa Mulimu ki puso ye tomilwe ki Jehova Mulimu, ye na ni Mulena ya ketilwe ki Mulimu. Mulena wa ona Mubuso wa Mulimu w’o ki mañi? Ki Jesu Kreste. Mulena Jesu ki yo mutuna ku fita babusi ba butu kaufela, mi u biziwa kuli ki “mubusisi wa babusisi, Mulena wa malena.” (1 Timotea 6:15) U na ni m’ata a ku eza ze nde hahulu ku fita mubusi ufi kamba ufi wa butu, nihaiba ya busa hande ka ku fitisisa.

5 Mubuso wa Mulimu u ka busa ku zwelela kai? Mu hupule pili kuli Jesu u kai. Mu kana mwa hupula ku ituta kuli n’a bulailwe fa kota ya linyando, mi ku tuha f’o a zuswa kwa bafu. Nakonyana hamulaho wa fo, a kambamela kwa lihalimu. (Likezo 2:33) Kacwalo, kona k’o kwa lihalimu ki kona ko u inzi Mubuso wa Mulimu. Ki lona libaka Bibele ha i u biza kuli ki ‘Mubuso wa kwahalimu.’ (2 Timotea 4:18) Mubuso wa Mulimu niha u li kwa lihalimu, u ka busa lifasi.—Sinulo 11:15.

6 Kiñi se si tahisa kuli Jesu a be Mulena ya ipitezi? Libaka la pili ki la kuli u ka pila ku ya ku ile. Bibele ha i bapanya Jesu kwa malena ba butu, i mu biza kuli ki “Yena a nosi ya na ni ku sa shwa, ya yahile mwa liseli le li sa sutelelwi.” (1 Timotea 6:16) Seo si talusa kuli lika ze nde kaufela z’a eza Jesu ki za ku ya ku ile. Mi mane hape u ka eza lika ze nde ze tuna.

7 Mu nyakisise bupolofita bwa mwa Bibele ka za Jesu bo bu li: “Moya wa [Muñ’a] Bupilo u ka ina fahalimw’a hae: Moya wa butali ni wa ngana, moya wa kelezo ni wa mata, moya wa ku ziba ni wa ku saba [Muñ’a] Bupilo. Ku saba [Muñ’a] Bupilo ki sona s’a ka tabela; h’a na ku atula ka sobozi ya meto, nihaiba ku puma taba ya kutwi. Kono u ka atula babotana ka ku ya ka niti ya taba, a bulele litaba za ba ba ishuwile ba mwa lifasi.” (Isaya 11:2-4) Manzwi ao a bonisa kuli Jesu n’a ka ba Mulena ya lukile, ya makeke wa batu fa lifasi. Kana ne mu ka tabela ku ba ni mubusi ya cwalo?

8 Ki se sisupo se siñwi ka za Mubuso wa Mulimu: Jesu h’a na ku busa a nosi. U ka busa ni ba bañwi. Ka mutala, muapositola Paulusi n’a bulelezi Timotea kuli: “Ha lu itiisa mwa butata, lu ka busa ni Yena.” (2 Timotea 2:12) Ee, Paulusi, Timotea, ni basepahali ba bañwi ba ba ketilwe ki Mulimu ba ka busa ni Jesu mwa Mubuso wa kwa lihalimu. Ki ba bakai ba ba ka ba ni yona tohonolotuna yeo?

9 Sina mo ne ku boniselizwe mwa Kauhanyo 7 ya yona buka ye, muapositola Joani n’a filwe pono yeo ku yona n’a boni “Ngunyana [Jesu Kreste] a yemi fa lilundu la Sioni [mwa sibaka sa hae sa bulena mwa lihalimu], a na ni batu ba ba eza 144,000, ili ba ba na ni Libizo la hae, ni Libizo la Ndat’ahe, le li ñozwi fa lipata za bona.” Bona b’a 144,000 bao ki bomañi? Joani ya swana u lu taluseza kuli: “Ki ba ba latelelanga Ngunyana kai ni kai mw’a ya. Ki ba ba liuluzwi mwahal’a batu, kuli ba be mitamuno ku Mulimu ni ku Ngunyana.” (Sinulo 14:1, 4) Ee, ki balateleli ba Jesu Kreste ba ba sepahala, ba ba ketilwe kuli ba yo busa ni yena kwa lihalimu. Ha se ba zusizwe kwa bafu ni ku fiwa bupilo bwa lihalimu, “ba ka busa lifasi” hamoho ni Jesu. (Sinulo 5:10) Ku zwa mwa linako za baapositola, Mulimu n’a sweli ku keta Bakreste ba ba sepahala ilikuli palo ya 144,000 i kwane.

10 Ku lukisa za kuli Jesu ni b’a 144,000 ba buse batu ki kezo ye lilato. Libaka ki la kuli Jesu wa ziba mo ku utwahalela ku ba mutu ni ku nyanda. Paulusi n’a bulezi kuli Jesu haki “ya sa koni ku lu utwela butuku mwa mifokolo ya luna; kono ki ya n’a likilwe mwa litaba kaufela, sina luna, a sa weli mwa sibi.” (Maheberu 4:15; 5:8) Ba ba ka busa ni yena ni bona ne ba nyandile ni ku tiyela manyando ha ne ba li batu. Kwand’a zeo, ba nyandisizwe ki ku sa petahala mi ba bile ni matuku a shutana-shutana. Kaniti ba ka utwisisa matata e ba banga ni ona batu!

MUBUSO WA MULIMU U KA EZAÑI?

11 Jesu ha n’a bulezi kuli balutiwa ba hae ba lapele kuli Mubuso wa Mulimu u tahe, n’a bulezi hape kuli ba lapele ni kuli tato ya Mulimu i ezwe ‘mwa lifasi, mo i ezezwa kwa lihalimu.’ Mulimu u kwa lihalimu, mi tato ya hae i ezizwe teñi kamita ki mangeloi a sepahala. Kono mwa Kauhanyo 3 ya buka ye, ne lu itutile kuli lingeloi le liñwi le li maswe ne li tuhezi ku eza tato ya Mulimu mi la kenya Adama ni Eva mwa sibi. Mwa Kauhanyo 10, lu ka ituta ze ñwi hape ze i luta Bibele ka za lona lingeloi le li maswe leo, le li zibahala kuli ki Satani Diabulosi. Satani ni mangeloi a n’a itatezi ku mu latelela—a’ bizwa badimona—ne ba tuhelezwi ku pila nakonyana mwa lihalimu. Kacwalo, ka nako yeo, ne si bote mwa lihalimu ba ne ba eza tato ya Mulimu. Zeo ne li ka cinca Mubuso wa Mulimu ha ne u ka kala ku busa. Jesu Kreste, Mulena yo munca ya n’a beilwe fa lubona, n’a ka lwanisa Satani.—Sinulo 12:7-9.

12 Manzwi a tatama a bupolofita a talusa ze n’e ka ezahala: “Na utwa linzwi le lituna mwa lihalimu, le li li: Cwale ku bonahala ku piliswa, ni bulena, ni mubuso wa Mulimu wa luna, ni mata a Kreste wa hae; kakuli mutami [Satani] wa banyani ba luna, ya n’a ba tamanga litaba fapil’a Mulimu wa luna, musihali ni busihu, u kunupilwe.” (Sinulo 12:10) Kana mu lemuhile likezahalo za butokwa ze peli ze talusizwe mwa timana yeo ya mwa Bibele? Pili, Mubuso wa Mulimu w’o Mulena wa ona ili Jesu Kreste wa kala ku busa. Sa bubeli, Satani wa lundulelwa fa lifasi ku zwa kwa lihalimu.

13 Likezahalo ze peli zeo li tahisizeñi? Lu bala ka za ze n’e ezahezi kwa lihalimu kuli: “Ka zeo, mina mahalimu ni ba ba yahile mwateñi, a mu tabe!” (Sinulo 12:12) Ee, mangeloi a sepahala mwa lihalimu a taba kakuli Satani ni badimona ba hae ha se ba li siyo, mañi ni mañi mwa lihalimu wa sepahala ku Jehova Mulimu. Teñi ku na ni kozo ni swalisano ye tezi, ye sa filikanywi. Cwale tato ya Mulimu ya ezwa mwa lihalimu.

14 Kono lifasi lona bo? Bibele i li: “Mu na ni bumai mina ba ba yahile mwa lifasi ni mwa liwate! kakuli Diabulosi u shetumukezi ku mina a halifile maswe, ka ku ziba kuli nako ya hae ki ye nyinyani.” (Sinulo 12:12) Satani u halifile kakuli u lunduzwi kwa lihalimu mi u na ni nako ye nyinyani fela. Ka ku halifa cwalo u tahisa manyando, kamba “bumai” fa lifasi. Lu ka ituta ze ñwi ka za bona “bumai” b’o mwa kauhanyo ye tatama. Kono ka ku hupula taba yeo, lu kana lwa ipuza kuli, Mubuso u kona ku tahisa cwañi kuli tato ya Mulimu i ezwe fa lifasi?

15 Pili mu hupule kuli tato ya Mulimu ka za lifasi ki ifi. Ne mu itutile ka za yona mwa Kauhanyo 3. Mwa Edeni, Mulimu n’a bonisize kuli tato ya hae kikuli lifasi li be paradaisi mo ku tezi batu ba ba lukile, ba ba sa shwi. Satani n’a kenyize Adama ni Eva mwa sibi, mi seo ne si liyehisize talelezo ya tato ya Mulimu ka za lifasi, kono tato yeo ne i si ka cinca. Mulelo wa Jehova u sa li wa kuli ‘ba ba na ni niti ba yole sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.’ (Samu 37:29) Mi Mubuso wa Mulimu u ka peta seo. Ka nzila ifi?

Ku lundulwa kwa Satani ni badimona ba hae mwa lihalimu ku tahiselize lifasi bumai. Matata a cwalo a tuha a fela

Maswaniso a ndwa, bukebenga, ni lukupwe

16 Mu nahane bupolofita bo bu ñozwi kwa Daniele 2:44. Lu bala teñi k’o kuli: “Mwa mazazi a malena ao, Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso o si na ku sinyeha ku ya ku ile; mi bulena bwa ona ha bu na ku shimbulukela kwa sicaba si sili. Mubuso wo, u ka ketula ni ku feza mibuso kaufela; kono ona u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.” Seo si lu talusezañi ka za Mubuso wa Mulimu?

17 Pili, lu utwa kuli Mubuso wa Mulimu ne u ka tomiwa “mwa mazazi a malena ao,” ili ku talusa kuli mibuso ye miñwi inge i sa li teñi. Sa bubeli, lu utwa kuli Mubuso w’o u ka ba teñi ku ya ku ile. Ha u na ku hapiwa ni ku yoliwa ki puso i sili. Sa bulalu, lu bona kuli ku ka ba ni ndwa mwahal’a Mubuso wa Mulimu ni mibuso ya lifasi le. Mubuso wa Mulimu u ka tula. Kwa mafelelezo, u ka ba ona u nosi o ka busa batu. Mi batu ba ka ikola puso ye nde ka ku fitisisa haisali.

18 Bibele i bulela ze ñata ka za ndwa ya mafelelezo ye ka ba teñi mwahal’a Mubuso wa Mulimu ni lipuso za lifasi le. Ka mutala, i luta kuli mafelelezo h’a nze a atumela, mioya ye maswe i ka hasanya litaba za buhata ili ku puma “malen’a lifasi kamukana.” Ka mulelo mañi? “Ku ba kopanyeza ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu Ya-Mata-Kaufela.” Malena a lifasi a ka kubukanyezwa mwa “sibaka se si bizwa Harmagedoni, ka Siheberu.” (Sinulo 16:14, 16) Kabakala ze bulezwi mwa litimana ze peli zeo, ndwa ya mafelelezo ye ka ba mwahal’a mibuso ya batu ni Mubuso wa Mulimu i bizwa kuli ki Armagedoni.

19 Mubuso wa Mulimu u ka peta lifi ka ndwa ya Armagedoni? Mu hupule hape kuli tato ya Mulimu ka za lifasi ki ifi. Jehova Mulimu n’a lelile kuli lifasi li tale batu ba ba lukile, ba ba petehile, ba ba mu sebeleza mwa Paradaisi. Ki kabakalañi ha ku siyo cwalo kacenu? Pili ki ka libaka la kuli lu baezalibi, mi lwa kulanga ni ku shwa. Kono ne lu itutile mwa Kauhanyo 5 kuli Jesu n’a lu shwezi ilikuli lu kone ku pila ku ya ku ile. Mwendi mwa hupula manzwi a ñozwi mwa Buka ya Evangeli ya Joani a’ li: “Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan’a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli.”—Joani 3:16.

20 Butata bo buñwi ki bwa kuli batu ba bañata ba eza lika ze maswe. Ba bulela buhata, ni ku eza buhule. Ha ba lati ku eza tato ya Mulimu. Batu ba ba eza lika ze maswe ba ka yundiswa mwa ndwa ya Mulimu ya Armagedoni. (Samu 37:10) Libaka le liñwi hape tato ya Mulimu ha i sa eziwi fa lifasi ki la kuli lipuso ha li susuezi batu ku i eza. Lipuso ze ñata li bile ze fokola, ze situhu, kamba ze na ni buputeleli. Bibele i bulela ka ku sa pata-pata kuli: “Mutu u na ni mata fahalimu a yo muñwi, ku mu eza maswe.”—Muekelesia 8:9.

21 Hamulaho wa Armagedoni, batu ba ka busiwa fela ki puso i liñwi, ili Mubuso wa Mulimu. Mubuso w’o u ka eza tato ya Mulimu ni ku tisa limbuyoti ze tuna. Ka mutala, u ka yundisa Satani ni badimona ba hae. (Sinulo 20:1-3) M’ata a sitabelo sa Jesu a ka sebeza ilikuli batu ba ba sepahala ba si ke ba kula ni ku shwa hape. Mi mwatas’a puso ya Mubuso, ba ka kona ku pila ku ya ku ile. (Sinulo 22:1-3) Lifasi li ka biswa paradaisi. Kacwalo, Mubuso u ka tahisa kuli tato ya Mulimu i ezwe mwa lifasi, mi u ka kenisa libizo la Mulimu. Seo si talusañi? Si talusa kuli kwa mafelelezo, Mubuso wa Mulimu ha u ka busa, bote ba ba pila ba ka kuteka libizo la Jehova.

MUBUSO WA MULIMU U KA NGA LILI MUHATO?

22 Jesu ha n’a bulelezi balateleli ba hae kuli ba n’o lapela kuli, “Ku tahe Mubuso wa hao,” ne ku bonahala hande kuli Mubuso w’o ne u si ka taha kale ka nako yeo. Kana ne u tile ka nako yeo Jesu n’a kambamezi kwa lihalimu? Batili, kakuli Pitrosi ni Paulusi ne ba bulezi kuli Jesu ha s’a zusizwe kwa bafu, bupolofita bo bu kwa Samu 110:1 ne bu talelelizwe ku yena bo bu li: “[Muñ’a] Bupilo u ize ku Mulen’a ka: U ni ine ku la ka la bulyo, ku isa ha ni eza lila za hao Sipula sa f’a hatela mautu a hao.” (Likezo 2:32-34; Maheberu 10:12, 13) Ne ku na ni nako ya ku libelela.

Mwa Mubuso, tato ya Mulimu i ka ezwa fa lifasi sina mo i ezezwa kwa lihalimu

Lizazi le li likela kwa liwate

23 Ne i ka ba nako ye kuma kai? Mwa lilimo za ma-1800, baituti ba Bibele ba ba lata ku ziba niti ne ba fumani kuli nako ya ku libelela ne i ka fela ka 1914. (Ka za nako yeo, mu bone Litaba Ze Ekelizwe.) Lika ze ezahezi mwa lifasi ku kala ka 1914 li paka kuli lipalo za baituti ba Bibele ba ba lata ku ziba niti bao ne li nepahezi. Talelezo ya bupolofita bwa mwa Bibele i bonisa kuli ka 1914, Kreste n’a bile Mulena, mi Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu ne u kalile ku busa. Kacwalo lu pila mwa ‘nako ye nyinyani’ yeo Satani a sa siyalezwi ki yona. (Sinulo 12:12; Samu 110:2) Hape lu kona ku bulela ka buikolwiso kuli honafa, Mubuso wa Mulimu u ka nga muhato ni ku tahisa kuli tato ya Mulimu i ezwe fa lifasi. Kana makande ao mwa a tabela? Kana mwa lumela kuli ki a niti? Kauhanyo ye tatama i ka mi tusa ku bona kuli Bibele luli ya luta lika zeo?

ZE I LUTA BIBELE

  • Mubuso wa Mulimu ki puso ya kwa lihalimu yeo Mulena wa yona ili Jesu Kreste, mi b’a 144,000 b’a ngilwe ku zwa mwahal’a batu kuli ba yo busa ni yena.—Sinulo 14:1, 4.
  • Mubuso ne u kalile ku busa ka 1914, mi ku zwelela f’o, Satani u lundulezwi fa lifasi ku zwa kwa lihalimu.—Sinulo 12:9.
  • Honafa Mubuso wa Mulimu u ka felisa lipuso za butu, mi lifasi li ka ba paradaisi.—Sinulo 16:14, 16.

Lipuzo za Tuto

1. Ki tapelo mañi ye tumile ye ka nyakisiswa cwale?

2. Ki lifi ze talu kwa lika zeo Jesu n’a lutile balutiwa ba hae ku lapelela?

3. Lu tokwa ku zibañi ka za Mubuso wa Mulimu?

4. Mubuso wa Mulimu ki nto mañi, mi Mubusi wa ona ki mañi?

5. Mubuso wa Mulimu u busa ku zwelela kai, mi u busañi?

6, 7. Kiñi se si tahisa kuli Jesu a be Mulena ya ipitezi?

8. Ki bomañi ba ba ka busa ni Jesu?

9. Ki ba bakai ba ba ka busa ni Jesu, mi Mulimu n’a kalile lili ku ba keta?

10. Ki kabakalañi tukiso ya kuli Jesu ni b’a 144,000 ba buse batu ha i li kezo ye lilato?

11. Ki kabakalañi Jesu ha n’a bulezi kuli balutiwa ba hae ba swanela ku lapela kuli tato ya Mulimu i ezwe kwa lihalimu?

12. Ki likezahalo mañi ze peli za butokwa ze talusizwe kwa Sinulo 12:10?

13. Ku lundulwa kwa Satani mwa lihalimu ku tahisizeñi?

14. Ku ezaheziñi ku zwa f’o Satani a lundulezwi fa lifasi?

15. Tato ya Mulimu ka za lifasi ki ifi?

16, 17. Daniele 2:44 i lu talusezañi ka za Mubuso wa Mulimu?

18. Ndwa ya mafelelezo ye ka ba mwahal’a Mubuso wa Mulimu ni lipuso za lifasi i biziwa cwañi?

19, 20. Ki lifi ze palelwisa tato ya Mulimu ku eziwa fa lifasi nako ye?

21. Mubuso u ka tahisa cwañi kuli tato ya Mulimu i ezwe mwa lifasi?

22. Lu ziba cwañi kuli Mubuso wa Mulimu ne u si ka taha muta Jesu n’a li fa lifasi kamba a sa zuswa fela kwa bafu?

23. (a) Mubuso wa Mulimu ne u kalile lili ku busa? (b) Mwa kauhanyo ye tatama ku ka nyakisiswañi?