Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele I Lutañi Luli?

LITABA ZE EKELIZWE

Mikaele Nduna ya Mangeloi Ki Mañi?

Mikaele Nduna ya Mangeloi Ki Mañi?

SIBUPIWA sa moya se si bizwa Mikaele ha si si ka bulelwa hañata mwa Bibele. Kono si bulezwi fela ha si nga muhato o muñwi. Mwa buka ya Daniele, Mikaele u bulelwa kuli u lwana ni mangeloi a maswe; mwa liñolo la Juda, u bulelwa kuli u kanana ni Satani; mi mwa Sinulo, u bulelwa kuli u lwana ni Diabulosi ni badimona ba hae. Ka ku yemela puso ya Jehova ni ku lwanisa lila za Mulimu, Mikaele u pila ka ku ya ka taluso ya libizo la hae, ye li “Ki Mañi Ya Swana Sina Mulimu?” Kono Mikaele ki mañi?

Batu fokuñwi ba biziswanga mabizo a mañata. Ka mutala, Jakobo wa kwaikale hape u bizwa Isilaele, mi muapositola Pitrosi n’a bizwa hape kuli Simoni. (Genese 49:1, 2; Mateu 10:2) Ka ku swana, Bibele i bonisa kuli Mikaele ki libizo le liñwi hape la Jesu Kreste, pili ni hamulaho wa ku pila fa lifasi-mubu. Ha lu nyakisiseñi mabaka a ka Mañolo a bonisa cwalo.

Nduna ya mangeloi. Linzwi la Mulimu li bulela kuli Mikaele ki “nduna ya mangeloi.” (Juda 9) Mwa Bibele, pulelo ya kuli “nduna ya mangeloi” i itusiswa fela ku mutu a li muñwi, isiñi batu ba bañata. Seo si bonisa kuli ku na ni fela lingeloi li li liñwi le li cwalo. Ku zwa f’o Jesu ki yena ya taluswa ku ba ni situlo seo sa bunduna bwa mangeloi. Ka za Mulena Jesu Kreste ya zuhile kwa bafu, 1 Matesalonika 4:16 i li: “Mulena, Yena luli, u ka shetumuka kwa lihalimu ka muhuwo wa linzwi la nduna ya mangeloi.” Linzwi la Jesu f’o li taluswa ku ba linzwi la nduna ya mangeloi. Kacwalo liñolo le, li bonisa kuli Jesu ka sibili ki yena Mikaele nduna ya mangeloi.

Muzamaisi wa mpi. Bibele i bulela kuli ‘Mikaele ni mangeloi a hae ne a lwanisize drakoni ni mangeloi a yona.’ (Sinulo 12:7) Kacwalo, Mikaele ki yena Muzamaisi wa mpi ya mangeloi a’ sepahala. Buka ya Sinulo ni yona i bonisa kuli Jesu ki Muzamaisi wa mpi ya mangeloi a sepahala. (Sinulo 19:14-16) Mi muapositola Paulusi u bulela ka ku nonga kuli “Mulena Jesu” ni “mangeloi a mata a hae.” (2 Matesalonika 1:7; Mateu 16:27; 24:31; 1 Pitrosi 3:22) Kacwalo Bibele i bulela za Mikaele ni ‘mangeloi a hae’ ni za Jesu ni “mangeloi a hae.” (Mateu 13:41) Bakeñisa kuli mwa Linzwi la Mulimu ha ku na ko lu bala kuli ku na ni limpi ze peli za mangeloi a sepahala mwa lihalimu—kuli mpi ye ñwi i zamaiswa ki Mikaele mi ye ñwi i zamaiswa ki Jesu—kwa swanela ku fita fa kutwisiso ya kuli Mikaele ki yena Jesu Kreste luli ha nz’a peta musebezi wa hae kwa lihalimu.*


*  Mwa kona ku fumana litaba ze ñwi ze bonisa kuli Mikaele ki yena Mwan’a Mulimu mwa hatiso ya Insight on the Scriptures, Volyumu 2, makepe 393-4, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye