Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

LITABA ZE EKELIZWE

Lizazi la Katulo—Ki Nto Mañi?

Lizazi la Katulo—Ki Nto Mañi?

MU NAHANA kuli Lizazi la Katulo li ka ba cwañi? Ba bañata ba nahana kuli bolule-lule ba batu, a li muñwi ka a li muñwi, ba ka biziwa kwa lubona lwa Mulimu. Teñi k’o, mañi ni mañi u ka fiwa katulo. Ba bañwi ba ka ya mwa paradaisi kwa lihalimu, mi ba bañwi ba ka atulelwa lifu la ku nepelwa mwa mulilo wa tukufazo o sa timi. Niteñi Bibele i bonisa nto i sili ka za ze ka ezahala ka nako yeo. Linzwi la Mulimu li bonisa kuli nako yeo haki nako ye sabisa kono ki nako ya sepo ni kuli ki nako ye ba ka kutela batu kwa bupetehi.

Kwa Sinulo 20:11, 12, lu bala ka za m’o muapositola Joani n’a taluselize Lizazi la Katulo. N’a ize: “Na bona Lubona lo lusweu, lo lutuna, ni yo muñwi ya inzi mwateñi; mi fapil’a pata ya hae, lihalimu ni lifasi za saba kwateñi; mi ha li si ka fumanelwa sibaka hape. Mi na bona ba ba shwile, ba batuna ni ba banyinyani, ba yemi fapil’a Lubona; mi libuka za apulwa; kwa apulwa ni buka ye ñwi ili ya bupilo; mi bafu ba atulwa ka ku ya ka ze ñozwi mwa libuka, zona likezo za bona.” Ki mañi Muatuli y’a bulelwa fa?

Jehova Mulimu ki yena Muatuli yo Mutuna wa batu kaufela. Kono u file musebezi wa ku atula ku mutu u sili. Ka ku ya ka Likezo 17:31, muapositola Paulusi n’a bulezi kuli Mulimu “u tomile lizazi l’a ka atula lifasi ka ku luka, ka Munna y’a beile ku eza seo.” Muatuli ya ketilwe y’o ki Jesu Kreste ya n’a zusizwe kwa bafu. (Joani 5:22) Kono cwale Lizazi la Katulo li ka kala lili? Li ka nga nako ye kuma kai?

Buka ya Sinulo i bonisa kuli Lizazi la Katulo li ka kala hamulaho wa ndwa ya Armagedoni, muinelo wa Satani ha se u sinyizwe.* (Sinulo 16:14, 16; 19:19-20:3) Hamulaho wa Armagedoni, Satani ni badimona ba hae ba ka tamiwa mwa mukoti ka lilimo ze sikiti. Ka nako yeo, b’a 144,000 ba ka atula ni ku busa ku zwelela kwa lihalimu “ni Kreste myaha ye 1,000.” (Sinulo 14:1-3; 20:1-4; Maroma 8:17) Lizazi la Katulo haki lizazi fela la katulo la lihora ze 24. Katulo i ka nga lilimo ze sikiti.

Mwahal’a nako yeo ya lilimo ze sikiti, Jesu Kreste u ka “atula ba ba pila ni ba ba shwile.” (2 Timotea 4:1) “Ba ba pila” i ka ba “buñata bo butuna bwa batu” ba ba ka punyuha Armagedoni. (Sinulo 7:9-17) Muapositola Joani hape n’a boni “ba ba shwile…ba yemi fapil’a Lubona” lwa katulo. Sina mwa n’a sepiselize Jesu, “ba ba li mwa mabita kaufela, ba ka utwa linzwi la [Kreste], mi ba zwe” ka ku zusiwa kwa bafu. (Joani 5:28, 29; Likezo 24:15) Kono katulo ya bona yeo i ka toma fa nto mañi?

Ka ku ya ka pono ya n’a boni muapositola Joani, “libuka za apulwa” mi “bafu ba atulwa ka ku ya ka ze ñozwi mwa libuka, zona likezo za bona.” Kana libuka zeo li bonisa likezo ze ne ba ezize batu kwamulaho? Batili, katulo ha i na ku toma fa lika ze ne ba ezize batu pili ba si ka shwa kale. Lu ziba cwañi cwalo? Bibele i li: “Ya shwile u lukuluzwi kwa sibi.” (Maroma 6:7) Kacwalo ba ba zuha kwa bafu ba zuha ba si na sibi ni se si kana. Kabakaleo libuka zeo li lukela ku ba ze swaniseza litaelo ze ñwi z’a ka fa Mulimu. Kuli ba pile ku ya ku ile, ba ba ka punyuha Armagedoni ni ba ba ka zusiwa kwa bafu ba ka tokwa ku utwa litaelo za Mulimu, ze ka kopanyeleza ni litaelo kaufela ze nca z’a kona ku patulula Jehova mwahal’a lilimo ze sikiti. Kacwalo batu ba ka atulwa ka ku ya ka ze ba ka eza mwahal’a Lizazi la Katulo.

Lizazi la Katulo li ka fa bolule-lule ba batu kolo ye ne ba si ka ba ni yona kale ya ku ituta tato ya Mulimu ni ku i latelela. Seo si talusa kuli ku ka ba ni musebezi o mutuna wa ku luta batu. Kaniti ‘batu ba lifasi ba ka ituta ku luka.’ (Isaya 26:9) Nihakulicwalo, haki batu kaufela ba ba ka lata ku ipeya kwa tato ya Mulimu. Isaya 26:10 i bulela kuli: “Ya maswe nih’a ka shemubiwa h’a na ku ituta ku luka; nih’a inzi mwa naha mo ku pilwa ka mulao, inze li mutu ya eza maswe, ya sa kuteki bulena bwa [Muñ’a] Bupilo.” Batu ba ba maswe ba ba cwalo ba ka timezwa ku ya ku ile mwahal’a Lizazi la Katulo.—Isaya 65:20.

Lizazi la Katulo ha li ka to felanga, batu ba ba pila ba kabe ba ‘zuhile’ ka ku tala sina batu ba ba petahalile. (Sinulo 20:5) Kacwalo Lizazi la Katulo li ka kutiseza batu kwa muinelo wa bona wa pili wa bupetehi. (1 Makorinte 15:24-28) Kihona ku ka latelela tiko ya mafelelezo. Satani u ka zwiswa mwa tolongo mi u ka lumelezwa ku lika ku kwenula batu lwa mafelelezo. (Sinulo 20:3, 7-10) Ba ba ka mu hanyeza ba ka iponela talelezo ye tezi ya sepiso ya Bibele ye li: “Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.” (Samu 37:29) Kaniti, Lizazi la Katulo li ka tahisa limbuyoti kwa basepahali kaufela!


*  Mwa kona ku ipalela ka za Armagedoni mwa Insight on the Scriptures, Volyumu 1, makepe 594-5, 1037-8, ni mwa kauhanyo 20 ya Mu Lapele Mulimu A Nosi wa Niti, ze hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye