Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

LITABA ZE EKELIZWE

“Babilona yo Mutuna” Ki Mañi?

“Babilona yo Mutuna” Ki Mañi?

BUKA ya Sinulo i na ni lipulelo za swanisezo. (Sinulo 1:1, NW) Ka mutala, i bulela za musali ya ñozwi libizo la “Babilona yo mutuna” fa pata ya hae. Musali y’o u bulelwa ku ba ya inzi fa “macaba, ni buñata.” (Sinulo 17:1, 5, 15) Bakeñisa kuli ha ku na musali luli ya kona ku eza cwalo, Babilona yo Mutuna u lukela ku ba musali wa swanisezo. Kacwalo lihule la swanisezo leo li swanisezañi?

Kwa Sinulo 17:18, musali wa swanisezo ya swana y’o u taluswa kuli ki “munzi o mutuna o busa mibuso ya lifasi.” Linzwi la “munzi” li talusa sikwata sa batu ba ba swalisani hamoho. Bakeñisa kuli “munzi o mutuna” wo u busa “mibuso ya lifasi,” musali ya bizwa Babilona yo Mutuna u lukela ku ba kopano ye m’ata ye zamaisa lifasi kamukana. Ki kopano ya lifasi kamukana. Kono ki kopano ye cwañi yeo? Ki ya bulapeli. Ha mu bone ka m’o litaba ze ñwi za mwa buka ya Sinulo li lu tuseza ku fita fa kutwisiso ye cwalo.

Kopano i kona ku ba ya bupolitiki, ya lipisinisi, kamba ya bulapeli. Musali ya bizwa Babilona yo Mutuna haki kopano ya bupolitiki kakuli Linzwi la Mulimu li bulela kuli “malen’a lifasi” kamba likopano za bupolitiki za lifasi le, ‘li pilile ni yena ka buhule.’ Buhule bwa hae bu talusa swalisano ya na ni yona ni babusi ba lifasi le mi ki lona libaka h’a bizwa “lihule le lituna.”—Sinulo 17:1, 2; Jakobo 4:4.

Babilona yo Mutuna h’a koni ku ba kopano ya lipisinisi kakuli “balekisi ba lifasi” ba ba yemela likopano za lipisinisi, ba ka mu lila fa ku shandauka kwa hae. Mi mane ku bulelwa kuli malena ni balekisi ba ka yemela “kwahule” ni Babilona yo Mutuna. (Sinulo 18:3, 9, 10, 15-17) Kacwalo he, kwa swanela ku fita fa kutwisiso ya kuli Babilona yo Mutuna haki kopano ya bupolitiki kamba ya lipisinisi, kono ki kopano ya bulapeli.

Se si bonisa hape kuli Babilona yo Mutuna ki kopano ya bulapeli ki pulelo ye ñozwi ya kuli u sweli ku puma macaba ka ku itusisa “buloi” bwa hae kamba mioya. (Sinulo 18:23) Bakeñisa kuli buloi kaufela bu zwa kwa badimona, ha ku komokisi kuli Bibele i biza Babilona yo Mutuna kuli ki “munzi wa badimona.” (Sinulo 18:2; Deuteronoma 18:10-12) Kopano ye hape i bulelwa kuli i lwanisa hahulu bulapeli bwa niti, i nyandisa “bapolofita” ni “balumeli.” (Sinulo 18:24) Mi Babilona yo Mutuna u toile hahulu bulapeli bwa niti kuli mane u nyandisa ka situhu ni ku bulaya “lipaki za Jesu.” (Sinulo 17:6) Kacwalo, kwa iponahaza hande kuli musali y’o ya bizwa Babilona yo Mutuna u swaniseza kopano ya bulapeli kaufela bwa buhata mwa lifasi, bo bu kopanyeleza bulapeli kaufela bo bu lwanisa Jehova Mulimu.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye