LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Zemuiketela kueza hamukukuezwa kulobala ni mutu lika miama kwapili.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: Heather saabile mwa libato ni Mike ka likweli zepeli feela, kono uikutwa kuli sazibile Mike ka nako yetelele. Bañolelananga tushango fa luwaile, baambolanga fa luwaile ka nako yetelele, mi mane sebakona nihaiba kueza kuli yomuñwi asika feza kale kubulela linzwi, yomuñwi kikale alifeleleza! Kono cwale Mike haasabata feela kuambolanga fa foni, sabata zeñwi.

Mwa likweli zepeli zese babile mwa libato, Mike ni Heather habasika eza sesiñwi kwandaa kuswalana kwa mazoho ni kutubetana feela hanyinyani. Heather yena haalati kuli bafiteleze fo. Kono hape haalati kuli libato lahae ni Mike lifele. Heather uikutwa kuli Mike ki yena feela yatahisanga kuli Heather aikutwe kuli wabuheha luli mi ki yena mutu wa butokwa hahulu fa lifasi. Mi uipulelisanga kuli ‘Esi mane na ni Mike lwalatana . . .’

Haiba muhulile mi semukona kukena mwa libato, nemuka eza cwañi haiba muipumana mwa muinelo wanaali ku ona Heather?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

Kulobala ni mutu ki mpo yafile Mulimu kwa batu babanyalani feela. Haiba mutu alobala ni mutu yasika nyalana kale ni yena, uitusisa maswe mpo yeo. Kuswana inge kuunga lisila lelinde lamifile mutu yomuñwi ni kuitusisa lona kwa kupukutisa lika

Haiba mutula kwa kota ni kulika kufufa sina nyunywani, kaniti mukawa mi mukautwa butuku luli. Nto yeswana ikaezahala ku mina haiba muloba likuka za muzamao, zecwale ka sikuka sesili: “Mu ambuke buhule.”—1 Matesalonika 4:3.

Ki lika mañi zekaezahala haiba muloba taelo yeo? Bibele ili: “Ya pila mwa buhule u foseza mubili wa hae tenyene.” (1 Makorinte 6:18) Ka mukwa ufi?

 Lipatisiso libonisa kuli babanca babañata babakile balobala ni mutu yomuñwi basika nyalana kale ni yena, hañata batalimananga ni yeñwi ya lika zelatelela.

  • KUKATAZEHA MWA MAIKUTO. Buñata bwa babanca babakile balobala ni mutu yomuñwi basika nyalana kale ni yena, babulelanga kuli nebainyazize hasamulaho.

  • KUSASEPANA. Hamulaho wa kulobala ni mutu yebasika nyalana kale ni yena, yomuñwi ni yomuñwi wa batu babaezanga cwalo uipuzanga kuli, ‘Ki mañi yomuñwi yakile alobala ni yena?’

  • KUZWAFA. Mwa pilu, basizana babañata balata mutu yaka basileleza isike mutu yabata kuba mwa libato ni bona ka mulelo wa kuli afumane sesiñwi ku bona. Mi bashimani babañata habatabelangi kuzwelapili kuba mwa libato ni musizana yakile alumela kulobala ni bona.

  • Sisupo sa butokwa: Haiba mulumela kulobala ni mutu yemusika nyalana kale ni yena, mukaishwaulisa ka kufanisa nto ya butokwa. (Maroma 1:24) Mubili wamina ki wa butokwa hahulu kuli muufanise-fanise feela cwalo!

Mubonise kuli mwasepahala mi mwakona ‘kuambuka buhule.’ (1 Matesalonika 4:3) Mi haiba mukena mwa linyalo muta omuñwi, foo, mwakona kulobala ni mutu yemunyalani ni yena yo. Mi mukaikola kueza cwalo luli, kusina kubilaela, kuinyaza kamba kuikalelwa sesiñwi. Hamuna kuikutwa bumaswe sina mokubelanga kwa batu babalobalanga ni mutu yebasika nyalana kale ni yena.—Liproverbia 7:22, 23; 1 Makorinte 7:3.

 MUBONA CWAÑI?

  • Kana mutu yamilata luli wakona kumikupa kueza nto yeñwi yekona kumitahiseza butata kwa mubili kamba mwa maikuto?

  • Kana mutu yaiyakatwa mina luli wakona kumisusueza kueza nto yeñwi yekatahisa kuli musinye silikani samina ni Mulimu?—Maheberu 13:4.