LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Hamuutwana ni bashemi bamina, lika lika mizamaela hande mwa bupilo.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: Ki labulaalu manzibwana. Geoff, yanani lilimo ze 17, ufelize kueza misebezi yahae ya fa lapa, mi cwale ubata kuba ni nako yende ya kuipumulisa! Utukisa TV ni kuishefula mwa sipula salata hahulu.

Ka yona nako yeo, ubona bo ndatahe inze bayemi mwa munyako, mi babonahala kufilikana.

Bali ku yena: “Geoffrey! Kiñi hausinya nako cwalo kubuha TV inge ubona kuli uswanela kutusa munyanaa hao mwa lituto zahae za kwa sikolo? Wena hañata hauezangi zeubulelelwa!”

Geoff ubulelela mwatasi, kono zabulela zautwahala, uli: “Ki zeo zakala hape.”

Bo ndatahe basutelela hanyinyani, ni kubulela kuli: “Uliñi wena?”

Geoff walula moya inzaa bindaula meeto ni kubulela kuli: “Hakuna zenibulezi tate.”

Cwale bo ndatahe bafilikana hahulu ni kufita. Babulela ka buhali, bali: “Usike wabulelanga ni na cwalo, wautwa!”

Kambe nemuli mwa muinelo wanaali ku ona Geoff, nemuka tibela cwañi butata bo?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

Kuambolisana ni bashemi bamina kuswana inge kuzamaisa mota. Hamufumana kuli mukwakwa ukwalilwe, mwakona kuitusisa nzila isili.

KA MUTALA:

Musizana yabizwa Leah ubulela kuli: “Kunibelanga taata kuambolisana ni bo ndate. Ka linako zeñwi, hamulaho wa kuambola ni bona ka nakonyana, babulelanga kuli: ‘Uniswalele, neuambola ni na?’”

LEAH UKONA KUKETA OMUÑWI KWA MIHATO YEMILAALU YE.

 1. Kuhanyaukela bo ndatahe.

  Leah ubulela ka buhali kuli: “Taba ye ki ya butokwa! Muteeleze!”

 2. Kutuhela kuambolisa bo ndatahe.

  Leah utuhela kutaluseza bo ndatahe ka za butata bwahae.

 3. Kulibelela kuli ukaambola ni bo ndatahe nako isili.

  Leah uambola ni bo ndatahe hasamulaho, kamba ubañolela liñolo kubataluseza za butata bwahae.

Nemuka ketela Leah mukwa ufi wa kuambolisana ka wona ni bo ndatahe?

MUNYAKISISE TABA YE: Bo ndatahe Leah bapatehisizwe ki lika zeñwi, kacwalo habalemuhi kuli mwanaa bona uzwafile. Haiba Leah aketa kueza zebonisizwe fa A, mwendi bo ndatahe habana kuutwisisa libaka haabahanyaukela. Kueza cwalo kukatahisa kuli bo ndatahe basike baisa pilu ku zabulela, mi ka kueza cwalo ukashwaula bo ndatahe. (Maefese 6:2) Kacwalo, haiba aketa kuhanyaukela bo ndatahe, yena ni bo ndatahe habana kufumana tuso ni yekana.

Sina feela hamusa koni kutuhelela mukwakwa okwalilwe kumipalelwisa kuzwelapili mwa musipili wamina, mwakona kufumana nzila ya kulumelelana ni bashemi bamina

Kulatelela zebonisizwe fa B kubunolo, kono kueza cwalo hakukoni kutusa hande. Kabakalañi? Kabakala kuli Leah utokwa kuambola ni bo ndatahe kuli atatulule butata bwahae, mi kuli bo ndatahe bamutuse, batokwa kuziba matata akopana ni ona mwa bupilo. Kukuza feela hakutusi sesiñwi.

Leah haiba aketa kulatelela zebonisizwe fa C, haana kutuhelela butata bo kumupalelwisa kuambolisana ni bo ndatahe. Kono ukalika kuambola taba yeo ni bo ndatahe ka nako isili. Mi haiba aketa kuñolela bo ndatahe liñolo, Leah wakona kuikutwa hande honafo feela.

Hape kuñola liñolo kwakona kumutusa kuziba luli zabata kubulela. Bo ndatahe Leah habaka bala liñolo, bakautwisisa zanaabata kubabulelela, mi bakautwisisa hande butata bwahae. Kacwalo, zebonisizwe fa C likatusa Leah ni kutusa bo ndatahe. Ibe kuli uketa kuambola ni bo ndatahe luli kamba kubañolela liñolo, muezezo wo uzamaelela ni kelezo yeñozwi mwa Bibele yeli, “ha lu tundameneñi ze tahisa kozo.” —Maroma 14:19.

Ki mihato ifi yeñwi yanaaka nga Leah?

Mulike kunahana muhato omuñwi wakona kuunga, mi muñole taba yeo, mwa mulaini obonisizwe fa likepe fa. Hasamulaho, muñole mwa mulaini obonisizwe, zekona kuezahala haiba aanga muhato wo.

 MUTOKOMELE KULI ZEMUBULELA HALILYANGANISI

Muhupule kuli haki nako kaufela bashemi bamina bakona kuutwisisa litaba zemu babulelela.

KA MUTALA:

Bashemi bamina bakana babata kuziba libaka hamubonahala kusaba ni tabo. Mi mina mualaba kuli, “Hanitabeli kuambola ka za teñi.”

Kono bashemi bamina bona bautwisisa inge kuli mubulela kuli: “Hanikoni kumitaluseza butata bwaka kakuli hani misepi. Nikayo taluseza balikani baka isiñi mina.”

Luungeni kuli mutalimani ni butata bobutuna, mi bashemi bamina babata kumitusa. Kono mubulela kuli: “Musike mwabilaela. Nikaiponela.”

 • Bashemi bamina bakona kuunga kuli mutalusizeñi?

 • Ki ifi kalabo yende yene mukafa?