LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Kutalusa mafosisa amina kuka mitusa kuba batu babaitingwa ni babasepahala.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: Tim usweli kubapala mbola ni balikani bahae, mi mwa kubata kuposeza balikani bahae mbola, uyo pwaca lihaulo la mota ya baapila ni bona bukaufi.

Kambe ki mina Tim, nemuka eza cwañi?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

MUKONA KUKETA OMUÑWI KWA MIHATO YEMILAALU YE:

 1. Kumata.

 2. Kufa yomuñwi mulatu.

 3. Kubulelela bañi ba mota zeezahezi, ni kuikatulela kulifa zesinyehile.

Mwendi mukana mwaikutwa kuli sesinde ki kuunga muhato obonisizwe fa A. Kono kamita ki kwa butokwa kutalusa mafosisa amina, ibe kuli mafosisa emuezize ki a kupwaca lihaulo kamba nto yeñwi.

 MABAKA AMALAALU HAMUSWANELA KUITUMELELA MAFOSISA

 1. Kueza cwalo kwaswanela.

  Bibele ili: “Lu bata ku pila ka busepahali mwa linto kaufela.”—Maheberu 13:18.

 2. Hañata, batu batabela kuswalela mutu yaitumelela mafosisa.

  Bibele ili: “Ya pata milatu ya hae haa na ku bona mbuyoti; kono ya i bulela, mi a i bakela, u ka shemubiwa.”—Liproverbia 28:13.

 3. Sa butokwa ni kufita kikuli kueza cwalo kutabisa Mulimu.

  Bibele ili: “Ya maswe u toilwe ki Muñaa Bupilo; kono ya lukile u latwa ki Yena.”—Liproverbia 3:32.

Karina, wa lilimo ze 20, naalikile kupata tikiti yenezwa kwa mapokola, yenebonisa kuli naalobile mulao ka kumatisa mota ka lubilo lolutuna hahulu. Kono niha naalikile kupata tikiti yeo, neifumanwi. Karina uli: “Hamulaho wa silimo, bo ndate nebafumani tikiti yeo yenebonisa kuli nenilobile mulao ka kumatisa mota ka lubilo lolutuna hahulu. Taba yeo nei nitahiselize butata bobutuna!”

Kana Karina naaitutile sesiñwi kwa taba yeo? Karina utalusa kuli: “Kupata mulatu kukona kuekeza feela kwa butata. Kakuli mulatu hase uzibahalile, sifosi ukatokwa kuikalabela mulatu wo!”

ZEMUKONA KUITUTA KWA MAFOSISA AMINA

Bibele ili: “Kaufela lu fosa mwa linto ze ñata.” (Jakobo 3:2) Sina molubonezi kwa makalelo, kuitumelela mafosisa kubonisa kuli munani buikokobezo mi muhulile, mi muswanela kuezanga cwalo musafosa feela.

Taba yeñwi yemuswanela kueza ki kuituta kwa mafosisa amina. Musizana yomuñwi wa libizo la Vera uli: “Hanifosize, nilikanga kuituta sesiñwi kwa mafosisa aka, ili nto yeenitusanga kuba mutu yomunde ni kuziba mwa kutatululela muinelo wo, muta niba mwa muinelo oswana.” Haluboneñi momukona kuezeza cwalo.

Luungeni kuli mukalimile mutututu ku bo ndataa mina, mi muyo ubulaya. Mukaeza cwañi?

 • Kukuza feela ni kunahana kuli bo ndataa mina habana kulemuha taba yeo.

 • Kubulelela bo ndataa mina zemuezize kaufela.

 • Kubulelela bo ndataa mina zemuezize kono mutameleza yomuñwi kuli ki yena yanani mulatu.

Luungeni kuli musiyezi tatubo kwa sikolo bakeñisa kuli nemusa balangi. Mukaeza cwañi?

 • Mukali tatubo neili taata.

 • Mukali hamusiyezi tatubo ki mulatu wamina.

 • Mukali bo muluti bamitoile feela.

Kunahananga hahulu za mafosisa emuezize kwamulaho kuswana sina mutu yatalimela mwa siiponi sa mota ka nako yetelele kuli abone lika zeezahala kwamulaho, ka nako yasweli kumatisa mota

 Cwale munyakisise hape muinelo otalusizwe fahalimu, mi muunge kuli ki mina (1) bo ndate (2) bo muluti. Bo ndataa mina ni bo muluti bamina baka miinga cwañi haiba muitumelela mulatu? Baka miinga cwañi haiba mupata mulatu wamina?

Cwale muhupule mafosisa ene muezize mwa silimo sesifelile, mi mualabe lipuzo zelatelela.

Neli mafosisa mañi ona ao? Nemuezizeñi ka za mafosisa ao?

 • Neni apatile.

 • Nenifile yomuñwi mulatu.

 • Neniitumelezi ona kapili-pili.

Haiba nemusika itumelela mafosisa amina, nemuikutwile cwañi hasamulaho?

 • Neniikutwile hande hahulu bakeñisa kuli hakuna mutu yanaazibile zateñi!

 • Neniikutwile bumaswe kabakala kuli neniswanela kubulela niti.

Ki sika mañi sene muswanela kueza kuli mukondise mwa muinelo wo?

Nemuitutileñi kwa mafosisa ene muezize?

MUBONA CWAÑI?

Ki kabakalañi batu babañwi habasa itumelelangi mafosisa abona?

Batu baka miinga cwañi haiba mupatanga mafosisa amina, mi baka miinga cwañi haiba muitumelela mafosisa?—Luka 16:10.