Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 PUZO 9

Kana Naswanela Kulumela Tuto ya Kuli Lika Neliitahezi Feela Kusina Mubupi?

Kana Naswanela Kulumela Tuto ya Kuli Lika Neliitahezi Feela Kusina Mubupi?

LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Haiba tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi ki ya niti, uzibe hakuna zelupilela. Kono haiba taba ya kuli lika nelibupilwe ki ya niti, uzibe lwakona kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo zeluipuzanga ka za bupilo ni ka za kwapili.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: Alex ubonahala kulyangana. Yena uziba kuli Mulimu uteñi ni kuli lika nelibupilwe. Kono kacenu mwa kilasi, bo muluti ba sayansi babulezi ka kutiya kuli tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi ki ya niti, ni kuli kunani bupaki bobukolwisa bwa sayansi bwa kuli taba yeo ki ya niti. Alex haalati kubonahala butoto. Uipulelisa kuli, ‘Haiba ba sayansi banani bupaki bobubonisa kuli lika nelisika bupiwa, ki na mañi kuli nibakananise?’

Kambe ki mina Alex, kana nemuka lumela tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi, ka libaka feela la kuli zeñozwi mwa libuka libonisa kuli taba yeo ki ya niti?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

Hañata batu babalumela lituto zepeli zeo bamatukelanga kubulela zebalumela basazibi luli libaka habalumela cwalo.

  • Batu babañwi balumela tuto ya kuli lika nelibupilwe, ka libaka feela la kuli ki zona zebaitutile kwa keleke.

  • Batu babañwi balumela tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi, ka libaka feela la kuli ki zona zebaitutile kwa sikolo.

 LIPUZO ZE 6 ZELUTOKWA KUNYAKISISA

Bibele ili: “Ndu ni ndu i na ni ya i yahile, kono ya yahile lika kamukana ki Mulimu.” (Maheberu 3:4) Kana kunani libaka leliutwahala haluswanela kulumela taba yeo?

Kuhana kuli lika nelisika bupiwa ki Mubupi kuswana feela ni kubulela kuli ndu ye, haina yaiyahile

ZEBABULELA BATU: Lika kaufela zeliteñi neliitahezi feela hamulaho wa kozi yetuna yeneezahalile kale-kale koo.

1. Kozi yetuna yeo neitahisizwe ki mañi kamba ki nto mañi?

2. Ki ifi taba yeutwahala—kulumela kuli lika kaufela neliitahezi feela kamba kulumela kuli lika kaufela neliezizwe ki mubupi?

ZEBABULELA BATU: Batu basimuluha kwa lifolofolo.

3. Haiba batu basimuluha kwa lifolofolo, inge cwalo kwa lipombwe, ki kabakalañi batu habashutanela kwahule ni lipombwe ka mobanahanela?

4. Ki kabakalañi lika zepila zeengiwa kuba zenyinyani hahulu haliipitezi luli?

ZEBABULELA BATU: Tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi ki ya niti.

5. Kana mutu yabulela taba ye, uezize lipatisiso mi ufumani bupaki bobu mukolwisa cwalo?

6. Ki batu babakai babalumela kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi, ka libaka feela la kuli nebabulelezwi kuli batu kaufela babaitutile hahulu balumela cwalo?

Julia ubulela kuli: “Luungeni kuli musweli mwazamaya mwa mushitu mi muto fumana ndu yende, kana mukali: ‘Ndu ye ki yende luli! Likota liezize musebezi omunde haliwezi mwa libaka zeswanela ni kuyaha ndu ye.’ Batili! Nto yecwalo haikonahali. Kacwalo, kana kwaswanela kuli lulumele kuli lika kaufela zeliteñi neliitahezi feela?”

Gwen ubulela kuli: “Luungeni kuli mutu yomuñwi umibulelela kuli kubile ni nto yeñwi yepancize kwa sibaka kokuhatisezwanga libuka, mi inki seihasanela fa mamota ni mwa situwa, mi sekupangeha dikishinari yekwanile. Kana mukalumela taba yeo?”

KI KABAKALAÑI HAMUKONA KULUMELA KULI MULIMU UTEÑI?

 Bibele imisusueza kuli muitusise “maata a mina a ku nahana.” (Maroma 12:1) Taba yeo ibonisa kuli hamuswaneli kulumela feela kuli Mulimu uteñi kabakala kuli

  • KI MONA MOMUIKUTWELA (Niikutwa kuli kuswanela kuba ni mutu yanani maata amatuna hahulu)

  • BATU BABAÑWI BALUMELA CWALO (Nipila mwa sibaka mokutezi balapeli)

  • HAMUNA MWA KUEZEZA (Bashemi baka banilutile kulumela kuli Mulimu uteñi—nekusina mwa kuezeza)

Kono muswanela kuba ni mabaka autwahala hamulumela cwalo.

Teresa ubulela kuli: “Hanili mwa kilasi ni kuutwa bo muluti habatalusa hande molisebeleza lilama za mubili wa mutu, hanikomokangi kakuli ku na, taba yeo ibonisa kuli Mulimu uteñi luli. Kalulo ni kalulo ya mubili, ibe kalulo yenyinyani hahulu ka kufitisisa kamba kalulo yetuna, kaufelaa zona linani musebezi olipeta mwa mubili, mi hañata likalulo zeo lipetanga misebezi yeo lusalemuhi. Mubili wa mutu kaniti wakomokisa!”

Richard uli: “Hanibonanga miyaho yemituna hahulu, lisepe zetuna zenani lubilo, kamba limota, niipuzanga kuli, ‘Ki mañi yaezize lika ze?’ Ka mutala, bakeñisa kuli mwa mota kunani tukalulo-kalulo totunyinyani totutokwa kusebeza hande kuli mota ikone kuzamaya, batu baswanela kuba ni zibo kuli bakone kupanga mota. Mi haiba limota nelipangilwe ki batu, uzibe ni luna batu kunani yalubupile.”

Anthony uli: “Kuituta hahulu za sayansi kunitusize kulemuha kuli tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi ki ya buhata. . . . Ku na, kubunolo hahulu kulumela kuli mubupi uteñi kufita kulumela kuli lika neliitahezi feela kusina Mubupi.”

ZA KUNAHANISISA

Ba sayansi sebaezize lipatisiso ka nako yetelele, kuli bafumane bupaki bobuyemela tuto yabona ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi, kono habasika fumana bupaki bo, mi litaba zabona halilumelelani. Haiba litaba zebaluta ba sayansi ka za tuto ya kuli lika neliitahezi feela kusina mubupi, halilumelelani, mi bona baangiwa kuba licaziba, kana kufosahalile kukakanya tuto yebaluta yeo?