Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Likalabo kwa Lipuzo ze 10 Zebabuzanga Babanca

 PUZO 10

Bibele Ikona Kunitusa Cwañi?

Bibele Ikona Kunitusa Cwañi?

LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Bibele ibulela kuli: “Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.” (2 Timotea 3:16) Haiba taba yeo ki ya niti, uzibe Bibele yakona kumifa ketelelo yemutokwa mwa bupilo.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: David uzamaisa mota mwa sibaka sesiñwi, mi ulemuha kuli lika kaufela zabona mwa sibaka seo, haalizibi. Lisupa-nzila ni lisupo zeñwi za mwa sibaka seo limubonisa kuli uinzi kwa sibaka sisili. David ulemuha kuli ulatehile. Uikutwa kuli hanaanza zamaisa mota, naaitusisize nzila isili yanaasa swaneli kuya ku yona.

Kambe ki mina David, nemuka eza cwañi?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

Mukona kuketa yeñwi ya liakalezo zelatelela:

  1. Kukupa mutu yomuñwi kuli amisupeze nzila.

  2. Kutalima fa mapa kamba kuitusisa mushini wa GPS.

  3. Kuzwelapili mwa musipili wamina, ka kusepa kuli kwapili mukafumana nzila.

Kusina kukakanya, akalezo ya C haina kumitusa hande.

Akalezo ya B ifita yapili. Kakuli akalezo ya B ika mikonisa kuzwelapili kuba ni mapa kamba mushini wa GPS mwa musipili wamina kaufela, mi lika zeo lika mitusa kuziba nzila yemuswanela kuitusisa.

Bibele ni yona yakona kumitusa ka nzila yeswana!

Buka yefumaneha ka buñata yeo yakona

  • kumitusa kuziba mwa kutatululela matata mwa bupilo

  • kumitusa kuziba momuinezi ni kumitusa kuba batu babande

  • kumitusa kuziba momukona kupilela bupilo bobunde ka kufitisisa

 KUALABA LIPUZO ZA BUTOKWA ZA MWA BUPILO

Lusaziba feela kubulela, lukalanga kubuza lipuzo.

  • Kiñi kwahalimu hakubonahala cwalo?

  • Linaleli lipangilwe cwañi?

Hasamulaho, lukalisanga kubuza lipuzo ka za lika zelubona mwa lifasi.

Kucwañi haiba likalabo za lipuzo zeo selibile teñi mwa Bibele kuzwa feela kwa makalelo?

Batu babañata babulela kuli Bibele itezi matangu ni makande, ki ya kale, kamba kuli itaata hahulu kuiutwisisa. Kono kana butata ki Bibele kamba ki zebanahana batu kuli ki zona zeibulela Bibele? Kana batu balutilwe litaba za buhata ka za Bibele?

Ka mutala, batu baanga kuli Bibele iluta kuli Mulimu ki yena yabusa lifasi. Kono kukona kuba cwañi cwalo? Lika mwa lifasi halizamayi hande! Mwa lifasi kutezi manyando ni lika zeutwisa butuku, matuku ni mafu, bubotana ni likozi. Mulimu yalilato ukona kutahisa cwañi lika zemaswe ze?

Kana mwatabela kuziba likalabo za lipuzo zeo. Zeibulela Bibele ka za mutu yabusa lifasi mwendi lika mikomokisa!

Mwendi mulemuhile kuli litaba ze mwa broshuwa ye, litomile fa Bibele. Lipaki za Jehova balumela kuli ketelelo yefumaneha mwa Bibele yatusa luli. Libaka ki la kuli Bibele ‘iñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu mi itusa kwa kuluta, kwa kukalimela, kwa kuhakulula.’ (2 Timotea 3:16, 17) Mukaeza hande kunyakisisa buka yakale yeo, yenani litaba zekona kumitusa kacenu!

Muitute Zeñata

TAWALA YA MULIBELELI

Ki Kabakalañi Haluswanela Kuituta Bibele?

Kana mukile mwa bulela kuli, ‘nipatehile hahulu,’ kamba kuli ‘ninani hahulu lika zeñata zakueza?

TUKISO YA KUITUTA BIBELE

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.