TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Haiba mutu yomuñwi amibuza kuli kwa lihalimu kubonahala cwañi, mukona kualaba cwañi?

Liñolo: Joa. 8:23

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli inyakisisa lika zaapatuluzi Jesu ni Ndatahe ka za lihalimu.

MULUTE NITI

Puzo: Kana mwalumela kuli bupolofita bo bwa mwa Bibele butalusa lika zelusweli kuiponela kacenu?

Liñolo: 2 Tim. 3:1-5

Niti: Bakeñisa kuli bupolofita bwa mwa Bibele ka za mazazi a maungulelo busweli bwatalelezwa cwale, lwakona kusepa kuli bupolofita ka za nako yende ya kwapili bukatalelezwa ni bona.

KI KABAKALAÑI HA LU SWANELA KU ITUTA BIBELE? (Vidio)

Makalelo: Lusweli kubuhisa batu vidio yekuswani yetalusa kolukona kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo za butokwa hahulu mwa bupilo. [Mubuhise vidio.]

Kufa Hatiso: Buka ye ibonisa zeibulela Bibele ka za mo Mulimu akafeliseza matata a mwa lifasi. [Mufe buka ya Bibele Ilutañi? kamba buka ya Ilulutañi?]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.