Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa​—Kuñola Mañolo Amande

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa​—Kuñola Mañolo Amande

LIBAKA KUEZA CWALO HAKULI KWA BUTOKWA: Liñolo la 1 Makorinte ki leliñwi la mañolo a 14 anaañozi muapositola Paulusi kuli asusueze Bakreste babañwi. Mutu haañola liñolo, unani nako ya kuketa hande manzwi, mi yaamuhela liñolo leo wakona kulibala ka kukuta-kutela. Lwakona kuitusisa mañolo kuli lukutaze ku bahabo luna ni kwa batu babañwi beluziba. Hape lwakona kukutaza ka kuitusisa mañolo kwa batu belusa fumanangi fa mandu abona. Ka mutala, mwendi mutu yomuñwi watabela kuituta kono haafumanehangi fa ndu. Mwendi kukona kulubela taata kukutaza kwa batu babañwi babafumaneha mwa kalulo yaluna ya simu kabakala kuli bapila mwa miyaho yekantelwa hahulu, mwa libaka zesilelelizwe ka mamota, kamba bapila kwa libaka ze kwahule. Ki lika mañi zeñwi zeluswanela kuhupula, sihulu haluñolela mutu yelusa zibi?

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Muñole zene mukabulela hane mukaambola ni mutu yo ka butu. Muizibahaze isali kwa makalelo a liñolo lamina, mi mutaluse libaka hamumuñolela liñolo leo. Mwendi mwakona kubuza puzo yekatahisa kuli anahane, mi mumusupeze webusaiti yaluna. Kihona cwale muka mutaluseza moizamaisezwanga tuto ya Bibele ya fa ndu, kamba mumubonise zeñwi za litoho za litaba za likauhanyo zefumaneha mwa libuka zeluitusisanga kwa kuituta ni batu. Mwa ingilopu ya liñolo lamina, mwakona kubeya mwateñi lihatiso zecwale ka kadi yezibahaza webusaiti ya jw.org, pampili ya memo, kamba trakiti ifi kamba ifi.

  • Liñolo lamina libe lelikuswani. Liñolo lamina haliswaneli kuba lelitelele hahulu kakuli mubali wakona kukatala ni kupalelwa kufeza kulibala.—Mubone taba yeli “Momukona Kuñolela Liñolo” fa likepe 8

  • Mulibale ka kukuta-kutela kuli kusike kwaba ni mafosisa mwateñi mi mubone teñi kuli liñozwi ka bukwala mi manzwi emuitusisize abunolo kuautwisisa. Hape liñolo lamina liutwahale kuba ni silikani, munonge luli fa lisupo, mi hape zemuñozi libe zeyahisa.