MUBONE
Text
Image

LIBAKA KUEZA CWALO HAKULI KWA BUTOKWA: Nihaike kuli liakalezo za mwakufela limagazani, zefumaneha mwa buka ye, zakona kutusa, ki likuka feela zelutusa kuziba zakubulela halufa limagazini. Muswanela kuitusisanga manzwi amina. Mwakona kuiketela mutahisezo usili kamba taba yemubona kuli yakona kutabelwa ki batu babapila mwa silalanda semukutaleza ku sona. Haiba mubata kuitusisa mutahisezo wamina, hase mubalile magazini, kunyakisisa mitahisezo ye mwa buka ye, ni kubuha vidio yebonisa mwakufela lihatiso, mwakona kuitusisa liakalezo zelatelela kuli muñole mutahisezo wamina wamwakufela lihatiso.

MWAKUEZEZA CWALO:

Muipuze kuli, ‘Kana nikatokwa kuitusisa yeñwi ya liakalezo ze?’

ENI

  • Muitukiseze manzwi amuka kalisa kubulela. Hamulaho wakulumelisa mutu yemubata kukutaza ku yena, mumutaluseze libaka hamumupotezi. (Ka mutala, mwakona kubulela kuli: “Nitilo mipotela ka mulelo wa kuli . . . ”)

  • Munyakisise zemukona kubulela hase mubuzize puzo ilikuli mubale liñolo kamba kufa hatiso. (Ka mutala, haiba mubata kukalisa puisano yamina ka kubalela mutu liñolo, mwakona kubulela kuli: “Kalabo yekolwisa kwa puzo yeo lukona kuifumana kwa liñolo le.”)

BATILI

  • Mukete taba yemutabela ye mwa magazini ni yemubona kuli yakona kutabelwa ki batu baba mwa silalanda semukutaleza ku sona

  • Mubuze mutu yemubata kukutaza ku yena puzo yeka mitusa kuziba maikuto ahae fa taba yeñwi ili yesike yamutahiseza kuikutwa maswabi. (Ka mutala, mwakona kuitisisa lipuzo ze fa likepe  2 la limagazini.)

  • Mukete liñolo lemuka bala. (Haiba mufa magazini ya Muzuhe!, mwakona kubala kamba kusa bala liñolo, bakeñisa kuli magazini ya Muzuhe! ilukiselizwe batu babasina zibo yetuna ya Bibele kamba babakakanya za bulapeli.)

  • Muñole mubamba ulimuñwi kamba yemibeli yeka mitusa kuziba kamo mutu yemubata kuyo kutaza ku yena akatusezwa ki kubala taba ye mwa magazini

  • Muitukiseze puzo yemuka yo alaba fa musipili otatama

  • Muñole litaba zeka mitusa kuhupula zemukato bulela fa musipili otatama