Mwa tapelo yeli mutala, Jesu naabonisize kuli luswanela kuisa hahulu mamelelo kwa litaba zeama mulelo wa Jehova ni Mubuso wahae.

6:9-13

 • Libizo la Mulimu

  Mubuso wa Mulimu

  Tato ya Mulimu

 • Sico sa ka zazi

  Kuswalelwa libi

  Kulamulelwa kwa miliko

Litaba zeñwi zeama Mubuso zenikona kulapela ka za teñi:

 • Kukupa kuli musebezi wa kukutaza uzwelepili

 • Kukupa kuli moya wa Mulimu utuse babanyandiswa

 • Kukupa kuli Mulimu afuyaule misebezi ya kuyaha yeezahala mwa kopano ni misebezi ya kukutaza

 • Kukupa kuli Mulimu afe butali ni kutiisa babaetelela mwa kopano

 • Zeñwi