●○○ MUSIPILI WAPILI

Puzo: Kana Bibele isakona kulutusa kacenu?

Liñolo: 2 Tim. 3:16

Musipili Otatama: Ki taba mañi ya butokwa yefumaneha mwa Bibele?

○●○ MUSIPILI WA MAKUTISEZO WAPILI

Puzo: Ki taba mañi ya butokwa yefumaneha mwa Bibele?

Liñolo: Mat. 6:10

Musipili Otatama: Mubuso wa Mulimu Ukaezañi?

○○● MUSIPILI WA MAKUTISEZO WABUBELI

Puzo: Mubuso wa Mulimu Ukaezañi?

Liñolo: Dan. 2:44

Musipili Otatama: Taba yeo ikatusa cwañi batu fa lifasi?