Sepiso ya Mulimu ya kuli ukaeza lika kaufela kuba zenca yeñozwi kwa Isaya kauhanyo 65 ikatalelezwa luli, mi mane Jehova utalusa sepiso yeo inge kuli kikale italelezwa.

Jehova ueza mahalimu amanca ni lifasi lelinca, ili mo lika zakale halisana kuhupulwa

65:17

Mahalimu amanca ki nto mañi?

  • Ki mubuso omunca okatahisa miinelo yeminde ya kuluka mwa lifasi

  • Mubuso wo neutomilwe ka 1914, Kreste haketiwa kuba Mulena wa Mubuso wa Mulimu

Lifasi lelinca ki nto mañi?

  • Ki sikwata sa batu babazwa mwa linaha kaufela, lipuo, ni ba mibala kaufela, ili babatabela kubusiwa ki mubuso omunca wa kwa lihalimu

Lika zakale halisana kuhupulwa ka mukwa ufi?

  • Lika zeutwisa butuku, ibe kwa mubili, mwa munahano, kamba mwa maikuto, halisana kubateñi

  • Batu babasepahala bakaikola bupilo ka kutala, mi bakahupulanga lika zende zazi ni zazi