“Nikabeya sitoyo mwahalaa hao ni musali ni mwahalaa mwanaa hao ni mwanaa musali. Mwana yo ukapyata toho yahao, mi wena uka muluma kwa lisito.”

Genese 3:15

“Macaba kaufela a lifasi akaipumanela mbuyoti ka mwanaa hao, kakuli uutwile linzwi laka.”

Genese 22:18

“Mubuso wahao utahe. Tato yahao iezwe fa lifasi, sina moiezezwa kwa lihalimu.”

Mateu 6:10

“Mi Mulimu yafa kozo, atuha apyata Satani kwatasaa mahutu amina.”

Maroma 16:20

“Lika kaufela hase libeilwe kwatasaa hae, fo cwale Mwana ni yena ukaipeya kwatasaa Yena yabeile lika kaufela kwatasaa hae, kuli Mulimu abe lika kaufela kwa batu kaufela.”

1 Makorinte 15:28

 “Cwale lisepiso nelifilwe ku Abrahama ni ku mwanaa hae . . . , yena Kreste. Mi haiba mu ba Kreste, mu bana ba Abrahama luli.”

Magalata 3:16, 29

“Mubuso wa lifasi ufetuhile Mubuso wa Mulenaa luna ni wa Kreste wahae, mi ukabusa sina mulena kamita ni kuya kuile.”

Sinulo 11:15

“Ka mukwa ocwalo, drakoni yetuna yanepelwa mwa lifasi, yena noha yakale, yabizwa Diabulosi ni Satani, yanzaa kelusa lifasi kaufela; naanepezwi mwa lifasi, ni mangeloi ahae anepelwa hamoho ni yena mwa lifasi.”

Sinulo 12:9

“Laswala drakoni, noha yakale, yena Diabulosi ni Satani, mi lamutama ka lilimo ze 1,000.”

Sinulo 20:2