Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

 PUZO 6

Bibele Neipolofitile Litaba Mañi ka za Mesiya?

BUPOLOFITA

“Wena Betelehema Efrata, . . . ku wena kukazwa yenika keta kuba mubusi mwa Isilaele.”

Mika 5:2

TALELEZO

“Jesu hasaapepilwe mwa Betelehema wa mwa Judea mwa mazazi a mulena Heroda, babanuha ka linaleli ba kwa Upa bataha mwa Jerusalema.”

Mateu 2:1

BUPOLOFITA

“Baikabela liapalo zaka mwahalaa bona, mi baaba liapalo zaka ka loto.”

Samu 22:18

TALELEZO

“Cwale masole hase bakokotezi Jesu fa kota, baanga liapalo zahae za fahalimu ni kulialula mwa likalulo zeene . . . Kono siapalo sa mwahali sona nesisina muluko, kakuli kaufelaa sona nesilukilwe sina lisila lililiñwi kuzwa kwahalimu kuya kwatasi. Kiha babulelisana, bali: ‘Lusike lwasipazula, kono lupose loto kuli luzibe kuli sikaba sa mañi.’”

Joani 19:23, 24

 BUPOLOFITA

“Usileleza masapo ahae kaufela; hakuna nihaiba lililiñwi ku ona lelilobehile.”

Samu 34:20

TALELEZO

“Habafita ku Jesu, babona kuli nasaashwile kale, mi nebasika lobaka mahutu ahae.”

Joani 19:33

BUPOLOFITA

“Naatabilwe kabakala bufosi bwaluna.”

Isaya 53:5

TALELEZO

“Yomuñwi wa masole amutaba mwa lubaci ka lilumo, mi honafo kwazwa mali ni mezi.”

Joani 19:34

BUPOLOFITA

“Banilifa lituwelo zaka, ili lishekele za silivera ze 30.”

Zakaria 11:12, 13

TALELEZO

“Cwale yomuñwi wa ba 12, yabizwa Judasi Isikariota, aya kwa baprisita babahulu mi ayo li ku bona: ‘Muka nifañi kuli nimibetekele yena?’ Bamusepisa lishekele za silivera ze 30.”

Mateu 26:14, 15; 27:5