Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

SINULO

Sinulo—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Sinulo yezwa ku Mulimu, yefilwe ka Jesu (1-3)

  • Litumeliso kwa liputeho ze 7 (4-8)

   • “Ki na Alfa ni Omega” (8)

  • Joani mwa lizazi la Mulena ka susumezo ya moya (9-11)

  • Pono ya Jesu yakanyisizwe (12-20)

 • 2

  • Litaba zeya kwa Efese (1-7), kwa Smirna (8-11), kwa Pergamo (12-17), kwa Tiyatira (18-29)

 • 3

  • Litaba zeya kwa Sarde (1-6), kwa Filadelfia (7-13), kwa Laodisea (14-22)

 • 4

  • Pono yebonisa Jehova mwa lihalimu (1-11)

   • Jehova uinzi mwa lubona lwahae (2)

   • Baana-bahulu ba 24 mwa mabona (4)

   • Libupiwa zepila zeene (6)

 • 5

  • Muputo onani maswayo a 7 (1-5)

  • Ngunyana uunga muputo (6-8)

  • Ngunyana waswanela kumamutula maswayo (9-14)

 • 6

  • Ngunyana umamutula maswayo apili a 6 (1-17)

   • Mutuli upahami pizi yesweu (1, 2)

   • Yapahami pizi yefubelu sina mulilo ukazwisa kozo (3, 4)

   • Yapahami pizi yensu ukatisa lukupwe (5, 6)

   • Yapahami pizi yeseta ubizwa Lifu (7, 8)

   • Bane babulailwe ba mwatasaa aletare (9-11)

   • Zikinyeho yetuna (12-17)

 • 7

  • Mangeloi amane aasweli mioya ya sinyeho (1-3)

  • Ba 144,000 babaswailwe (4-8)

  • Buñata bobutuna buapezi liapalo zesweu (9-17)

 • 8

  • Liswayo labu 7 lamamutulwa (1-6)

  • Kuliza litolombita zapili zeene (7-12)

  • Bumai bobulaalu bwazibiswa (13)

 •   9

  • Tolombita yabuketalizoho (1-11)

  • Bumai bulibuñwi bufelile, kusataha bobubeli (12)

  • Tolombita yabu 6 (13-21)

 • 10

  • Lingeloi lelimaata lelisweli muputonyana (1-7)

   • “Nako ya kulibelela ifelile” (6)

   • Kunutu yekenile ikafeliswa (7)

  • Joani uca muputonyana (8-11)

 • 11

  • Lipaki zepeli (1-13)

   • Kupolofita za mazazi a 1,260 mwa masila a saka (3)

   • Kubulaiwa ni kusapumbekiwa (7-10)

   • Kukutisezwa kwa bupilo hamulaho wa mazazi amalaalu ni hafu (11, 12)

  • Bumai bwabubeli bufelile, kusataha bwabulaalu (14)

  • Tolombita yabu 7 (15-19)

   • Mubuso wa Mulenaa luna ni wa Kreste wahae (15)

   • Babasinya lifasi bakasinyiwa (18)

 • 12

  • Musali, mwana wamushimani, ni drakoni (1-6)

  • Mikaele ulwanisa drakoni (7-12)

   • Drakoni unepelwa fa lifasi (9)

   • Diabulosi waziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani (12)

  • Drakoni unyandisa musali (13-17)

 • 13

  • Sibatana sa litoho ze 7 sesizwa mwa liwate (1-10)

  • Sibatana sa manaka amabeli sesizwa mwa lifasi (11-13)

  • Siswaniso sa sibatana sa litoho ze 7 (14, 15)

  • Liswayo ni nombolo ya sibatana (16-18)

 • 14

  • Ngunyana ni ba 144,000 (1-5)

  • Litaba zezwa kwa mangeloi amalaalu (6-12)

   • Lingeloi leli mwa mbyumbyulu lelinani taba yende (6, 7)

  • Tabo ki ya babashwa ka kuswalisana ni Kreste (13)

  • Likutulo zepeli za lico za lifasi (14-20)

 • 15

  • Mangeloi a 7 asweli likoto ze 7 (1-8)

   • Pina ya Mushe ni ya Ngunyana (3, 4)

 • 16

  • Mikeke ye 7 ya buhali bwa Mulimu (1-21)

   • Isululelwa fa lifasi (2), mwa liwate (3), mwa linuka ni mwa maweluwelu a mezi (4-7), fa lizazi (8, 9), fa lubona lwa sibatana (10, 11), fa nuka ya Eufrati (12-16), ni fa moya (17-21)

   • Ndwa ya Mulimu fa Armagedoni (14, 16)

 • 17

  • Kuatula “Babilona Yomutuna” (1-18)

   • Lihule lelituna liinzi fa sibatana sa mubala wa bufubelu bobutona (1-3)

   • Sibatana ‘nesili teñi, hasi saliyo, kono sikalongoka mwa mukoti’ (8)

   • Manaka alishumi akalwanisa Ngunyana (12-14)

   • Manaka alishumi akatoya lihule (16, 17)

 • 18

  • Kuwa kwa “Babilona Yomutuna” (1-8)

   • “Hamuzwe ku yena, mina sicaba saka” (4)

  • Kulila kuwa kwa Babilona (9-19)

  • Kutaba mwa lihalimu kabakala kuwa kwa Babilona (20)

  • Babilona ukanepelwa mwa liwate sina licwe (21-24)

 • 19

  • Mulumbeke Jah kabakala likatulo zahae (1-10)

   • Linyalo la Ngunyana (7-9)

  • Yapahami pizi yesweu (11-16)

  • Mulalelo omutuna wa Mulimu (17, 18)

  • Sibatana satulwa (19-21)

 • 20

  • Satani utamiwa ka lilimo ze 1,000 (1-3)

  • Babusi bababusa ni Kreste ka lilimo ze 1,000 (4-6)

  • Satani walukululwa, kihona ayundiswa (7-10)

  • Babashwile baatulwa fapilaa lubona lolusweu (11-15)

 • 21

  • Lihalimu lelinca ni lifasi lelinca (1-8)

   • Lifu halisana kubateñi (4)

   • Lika kaufela liezwa zenca (5)

  • Jerusalema yenca yataluswa (9-27)

 • 22

  • Nuka ya mezi a bupilo (1-5)

  • Mafelelezo (6-21)

   • ‘Taha! Unwe kwa mezi a bupilo afiwa feela’ (17)

   • “Taha, Mulena Jesu” (20)