Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ruti 3:1-18

3  Cwale Naomi mukwenyanaa hae, ali ku yena: “Mwanaka, kikuli haniswaneli kukubatela pumulo*+ kuli upile hande?  Hanili Boazi ki wahabo luna?+ Mi mane babeleki bahae babasizana ki bona bene uli ni bona. Kacenu manzibwana, Boazi ukaulusa mabele kwa mapulelo.  Cwale utape mi utole oli yenunka hande; uapale hande* mi ushetumukele kwa mapulelo. Usike wayo iponahaza ku yena kufitela afeza kuca ni kunwa.  Hakalobala, ubone sibaka fa lobala; hasaalobezi, uye uyo muapula kwa mahutu mi ulobale kwateñi. Mi yena uka kubulelela seuswanela kueza.”  Ruti kihaa mualaba, ali: “Nikaeza zeu nibulelela kaufela.”  Kihaa shetumukela kwa mapulelo mi ayo eza lika kaufela zanaa mubulelezi mukwenyanaa hae.  Boazi yena aca ni kunwa, mi pilu yahae yawabelwa. Mi ayo lobala kwa mafelelezo a libunda la bubeke. Hasamulaho, Ruti ataha ka kunanalela mi ato muapula kwa mahutu ni kulobala kwateñi.  Fahalaa busihu, Boazi akala kunjanja, mi hainuka, abona musali yalobezi kwa mahutu ahae.  Ali: “Ki wena mañi?” Musali yo amualaba, ali: “Ki na Ruti, mutangaa hao. Hakuapese mutangaa hao siapalo sahao,* kakuli u muliululi waluna.”+ 10  Yena ali: “Haike Jehova akufuyole mwanaka. Lilato lelisa feli leubonisize ka nako ya cwale lifita lene ubonisize sapili,+ kakuli hausika latelela mitangana, ibe babotana kamba bafumi. 11  Mi cwale mwanaka, usike wasaba. Nika kuezeza lika kaufela zeukupa,+ kakuli mutu kaufela mwa muleneñi* waziba kuli u musali yomunde. 12  Ki niti kuli ni muliululi wamina,+ kono kunani muliululi yomuñwi yali wahabo mina hahulu kufita na.+ 13  Uine kwanu busihu bo, mi haiba mutu yo uka kuliulula kakusasana, kipeto fo kulukile! Akuliulule.+ Kono haiba asalati kukuliulula, ka Jehova yapila, nisepisa kuli na kasibili nika kuliulula. Hakulobale fo, kuisa kakusasana.” 14  Kihaa lobala kwa mahutu ahae kuisa kakusasana, mi azuha kusika ba kale ni liseli hande kuli mutu akone kuzibwa. Cwale Boazi ali ku yena: “Usike wazibisa mutu kuli nekutile musali kwa mapulelo.” 15  Hape ali: “Tisa cali yeuapezi, mi uiyandulule.” Ruti kihaa yandulula cali yeo, mi Boazi abeya fateñi mabele aeza litikanyo ze 6* ni kumulwesa yona, mi hasamulaho Boazi akena mwa muleneñi. 16  Ruti aya ku mukwenyanaa hae, mi mukwenyanaa hae ali ku yena: “Lika likuzamaezi cwañi* mwanaka?” Ruti amubulelela lika kaufela zanaa muezelize Boazi. 17  Mi ali: “Unifile mabele a, aeza litikanyo ze 6, mi naaize ku na: ‘Usike wakutela ku mukwenyanaa hao mazoho-zoho.’” 18  Mukwenyanaa hae kihaa li: “Hakuine fa mwanaka, kufitela uziba taba ye moika felela, kakuli muuna yo haana kupumula kufitela afeza taba ye kacenu.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “sibaka sa mapumulelo.”
Kamba “uapale liapalo zahao za fahalimu.”
Kamba “mungundo wa siapalo sahao.”
Linzwi ka linzwi, “minyako kaufela ya sicaba saka.”
Ikona kuba litikanyo za seya ze 6, kamba malita abato eza 44. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “Ki wena mañi?”