Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 9:1-23

9  Jehova abulela ku Mushe mwa lihalaupa la Sinai mwa kweli yapili+ mwa silimo sabubeli kuzwa fobazwela mwa naha ya Egepita, ali:  “Maisilaele baswanela kulukisa sitabelo sa Paseka+ ka nako yetomilwe.+  Ka swalala,* fa lizazi labu 14 la kweli ye, muswanela kulukisa sitabelo seo ka nako yetomilwe. Musilukise kulikana ni milao kaufela ni litaelo kaufela zetomilwe.”+  Ka mukwa ocwalo, Mushe abulelela Maisilaele kuli balukise sitabelo sa Paseka.  Kiha balukisa sitabelo sa Paseka mwa kweli yapili, fa lizazi labu 14 la kweli yeo ka swalala,* banze bali mwa lihalaupa la Sinai. Maisilaele baeza lika kaufela zanaalaezi Jehova ku Mushe.  Cwale nekunani baana bane basilafezi kabakala kuswala situpu sa mutu,+ mi nebasa koni kulukisa sitabelo sa Paseka fa lizazi leo. Baana bao kiha baitahisa fapilaa Mushe ni Aruni ka lona lizazi leo,+  mi bali ku Mushe: “Lusilafezi kabakala kuswala situpu sa mutu. Kiñi seluka hanisezwa kufa Jehova nubu ka nako yetomilwe, mwahalaa Maisilaele?”+  Mushe kihaa li ku bona: “Hamulibelele fo, nisautwa pili sakalaela Jehova ka za mina.”+  Jehova kihaa bulela ku Mushe, ali: 10  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Mutu ufi kamba ufi ya mwahalaa mina kamba yakazwa mwa masika amina niha ka silafala kabakala kuswala situpu sa mutu+ kamba utama musipili wa kuya kwahule, usalukela kulukiseza Jehova sitabelo sa Paseka. 11  Baswanela kulukisa sitabelo seo mwa kweli yabubeli,+ fa lizazi labu 14 ka swalala.* Baswanela kusica hamoho ni sinkwa sesisika ya mumela, ni miloho yebaba.+ 12  Habalukeli kusiya sesiñwi kuisa kakusasana,+ mi habaswaneli kuloba nihaiba lisapo lililiñwi kwa folofolo ya sitabelo.+ Baswanela kuilukisa kulikana ni milao kaufela ya Paseka. 13  Kono haiba mutu naakenile kamba naasika tama musipili kono niteñi naasika lukisa sitabelo sa Paseka, mutu yo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo,+ kakuli naasika fa nubu ya Jehova ka nako yetomilwe. Mutu yo ukaikalabela bakeñisa sibi sahae. 14  “‘Mi haiba kunani muzwahule yayahile ni mina, ni yena uswanela kulukiseza Jehova sitabelo sa Paseka.+ Uswanela kueza cwalo ka kuya ka mulao wa Paseka ni litaelo zayona zetomilwe.+ Mube ni mulao ulimuñwi, okalatelelwa ki muzwahule ni mwanaa naha.’”+ 15  Cwale fa lizazi leitomiwa tabernakele,+ lilu lakwahela tabernakele, yona tende ya Bupaki, kono manzibwana nto yenebonahala inge mulilo yasiyala fahalimwaa tabernakele kuisa kakusasana.+ 16  Ki mone kuezahalelanga cwalo: Lilu nelikwahelanga tabernakele musihali, mi nto yenebonahala inge mulilo neikwahelanga tabernakele busihu.+ 17  Lilu hane linanuhanga kuzwa fahalimwaa tende, Maisilaele nebafundukanga honafo feela,+ mi lilu hane liyemanga mwa sibaka sesiñwi, Maisilaele nebatibelelanga mwa sibaka seo.+ 18  Maisilaele nebafundukanga ka taelo ya Jehova, mi nebatibelelanga mwa sibaka sesiñwi ka taelo ya Jehova.+ Lilu hane lisiyalanga liyemi fahalimwaa tabernakele, nebazwelapili kutibelela mwa sibaka seo. 19  Lilu hane lizwelapili kuba fahalimwaa tabernakele ka mazazi amañata, Maisilaele nebamamela taelo ya Jehova mi nebasa funduki.+ 20  Fokuñwi lilu nelisiyalanga fahalimwaa tabernakele ka mazazinyana. Nebazwelapili kutibelela mwa sibaka seo ka taelo ya Jehova, mi nebafundukanga mwa sibaka seo ka taelo ya Jehova. 21  Fokuñwi lilu nelisiyalanga fahalimwaa tabernakele kukala manzibwana kuisa kakusasana feela, mi lilu hane linanuhanga kakusasana, nebafundukanga. Ibe kuli lilu nelinanuha musihali kamba busihu, nebafundukanga ka yona nako yeo.+ 22  Ibe kuli lilu nelisiyalanga fahalimwaa tabernakele ka mazazi amabeli, ka kweli iliñwi, kamba kufitelela, Maisilaele nebazwelapili kutibelela mwa sibaka sebali ku sona mi nebasa fundukangi. Kono lilu hane linanuhanga, nebafundukanga. 23  Nebatibelelanga mwa sibaka sesiñwi ka taelo ya Jehova, mi nebafundukanga mwa sibaka seo ka taelo ya Jehova. Nebabuluka buitamo bwabona ku Jehova kulikana ni taelo yanaafile Jehova ka Mushe.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Mwahalaa manzibwana amabeli.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”