Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 5:1-31

5  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali:  “Laela Maisilaele kuli bazwise mwa mafulo mutu kaufela yakula mbingwa+ ni mutu kaufela wa muzwetela kamba wa mweya+ ni mutu kaufela yaisilafalize ka mutu yashwile.*+  Ibe muuna kamba musali, mubazwise mwa mafulo. Mubazwiseze kwande a mafulo, kuli basike basilafaza+ mafulo a beniyahile* mwahalaa bona.”+  Maisilaele kiha baeza cwalo mi babazwiseza kwande a mafulo. Maisilaele baeza sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali:  “Bulelela Maisilaele, uli: ‘Haiba muuna kamba musali aeza sibi sa mufuta ufi kamba ufi sesiezwa ki batu mi asasepahali ku Jehova, mutu yo ukaba ni mulatu.+  Ulukela* kuipulela+ sibi saezize* ni kufa tifo yekwanile ya mulatu wahae, mi hape ulukela kuekeza sabuketalizoho sa tifo yeo;+ asife ku mutu yafoselize.  Kono haiba yafoselizwe haana wahabo yena yakona kuamuhela tifo yeo, iswanela kukutiswa ku Jehova mi ikaba ya muprisita, konji haiba ki ngu ya sitabelo sesikwahela sibi, yakaitusisa muprisita kueza sebelezo ya kukwahela sibi sa yafosize.+  “‘Nubu yekenile+ kaufela yezwa kwa Maisilaele yefiwa ku muprisita iswanela kuba yahae.+ 10  Lika zekenile za fa mutu ni mutu likazwelapili kuba za muprisita. Nto ni nto yafa mutu ku muprisita, ikaba ya muprisita.’” 11  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 12  “Bulelela Maisilaele, ubataluseze, uli: ‘Ki se sesilukelwa kuezwa haiba musalaa mutu aizamaela mi asasepahali ku muunaa hae 13  mi muuna yomuñwi alobala ni yena,+ kono muunaa hae hasika ziba taba yeo mi taba yeo izwelapili kusazibahala, kuli musali yo aisilafaza cwalo, kono hakuna paki yamushongolola mi hasika swalwa: 14  Ibe kuli muunaa hae uba ni lifufa mi ukakanya busepahali bwa musalaa hae, musalaa hae haisilafalize, kamba uba ni lifufa mi ukakanya busepahali bwa musalaa hae, kono musalaa hae asika isilafaza, 15  muuna yo uswanela kutisa musalaa hae ku muprisita, inze ashimbile nubu ya musalaa hae, ya fulaulo ya mabele, ili kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa.* Asike asela oli fateñi kamba kubeya fateñi insense yesweu, kakuli ki nubu ya bubeke yefiwa kabakala lifufa, ki nubu ya bubeke yehupulisa mulatu. 16  “‘Muprisita uka mutisa, amuyemise fapilaa Jehova.+ 17  Muprisita ukaanga mezi akenile mwa piza ya lizupa, mi muprisita ukaanga kwa liluli fa bulilo bwa tabernakele ni kulibeya mwa mezi ao. 18  Mi muprisita ukayemisa musali yo fapilaa Jehova ni kutamulula milili ya musali yo mi ukabeya nubu ya bubeke ya kupuliso mwa lizoho lahae, fo kikuli, nubu ya bubeke yefiwa kabakala lifufa,+ mi mwa lizoho la muprisita kuswanela kuba ni mezi ababa, atahisa sikuto.+ 19  “‘Muprisita kihona akakonkisa musali yo, amubulelele, ali: “Haiba hakuna muuna usili yalobezi ni wena inze uli mwa maata a muunaa hao+ mi hausika izamaela ni kuisilafaza, haike ulukuluhe kwa mezi ababa a, atahisa sikuto. 20  Kono haiba uizamaezi inze uli mwa maata a muunaa hao ka kuisilafaza, mi ulobezi ni muuna usili+ yasi muunaa hao—” 21  Muprisita cwale ukakonkisa musali yo ka luci lwa sikuto, mi muprisita ukali ku musali yo: “Haike Jehova atahise kuli batu mwahalaa sicaba sahao basupe ku wena sina mutala habakuta ni habaitama ka maci, mi haike Jehova anyanise* silupi* sahao mi abululuhise mba yahao. 22  Mezi a, atahisa sikuto akakena mwa mala ahao ni kubululuhisa mba yahao mi akanyanisa* silupi* sahao.” Mi musali yo uswanela kualaba kuli: “Ameni! Ameni!”* 23  “‘Muprisita kihona akañola likuto zeo mwa buka mi alitapise mwa mezi ababa. 24  Kihona akanwisa musali yo mezi ababa atahisa sikuto, mi mezi ao atahisa sikuto akakena ku yena mi aka muutwisa butuku. 25  Mi muprisita uswanela kuunga nubu ya bubeke yefilwe kabakala lifufa+ mwa lizoho la musali ni kuzungisa nubu ya bubeke yeo kafa ni kafa fapilaa Jehova, mi uka itisa fakaufi ni aletare. 26  Muprisita ukataza lizoho lahae ka nubu ya bubeke sina nubu ya kupuliso ni kuicisa kuli itushanise musi fa aletare,+ mi hasamulaho ukanwisa musali mezi ao. 27  Hakanwisa musali yo mezi ao, haiba musali yo uisilafalize mi hasika sepahala ku muunaa hae, mezi atahisa sikuto akakena ku yena mi aka muutwisa butuku, mi mba yahae ikabululuha, silupi* sahae sinyane,* mi musali yo ukaba mutala wa mutu yakutilwe mwahalaa sicaba sahabo. 28  Kono haiba musali yo hasika isilafaza mi ukenile, fohe haana kufiwa koto yecwalo, mi ukakona kuitwala ni kupepa bana. 29  “‘Wo ki ona mulao wa lifufa,+ oswanelwa kulatelelwa musali haizamaela ni kuisilafaza inze ali mwa maata a muunaa hae, 30  kamba muuna haba ni lifufa mi aikutwa kuli musalaa hae haasika sepahala; uswanela kuyemisa musalaa hae fapilaa Jehova, mi muprisita uswanela kueza ku musali yo kulikana ni mulao wo kaufela. 31  Muuna haana kuba ni mulatu, kono musalaa hae ukaikalabela mulatu wahae.’”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “benitomile tabernakele yaka.”
Linzwi ka linzwi, “Balukela.”
Linzwi ka linzwi, “sebaezize.”
Kalulo iliñwi ya tikanyo yeya halishumi mwa efa neieza malita a 2.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “aotise.” Taba yeo mwendi italusa kutokwisa mutu lupepo.
Kubonahala kuli sesitaluswa fa ki lilama za lupepo.
Kamba “akaotisa.” Taba yeo mwendi italusa kutokwisa mutu lupepo.
Kubonahala kuli sesitaluswa fa ki lilama za lupepo.
Kamba “Kube cwalo! Kube cwalo!”
Kubonahala kuli sesitaluswa fa ki lilama za lupepo.
Kamba “siote.” Taba yeo mwendi italusa kutokwisa mutu lupepo.