Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 32:1-42

32  Cwale bana ba Rubeni+ ni bana ba Gadi+ nebanani limunanu zeñata hahulu, mi babona kuli naha ya Jazeri+ ni naha ya Giliadi neli libaka zende mwa kuutela limunanu.  Ka mukwa ocwalo, bana ba Gadi ni bana ba Rubeni baatumela Mushe, ni muprisita Eliazare, ni manduna ba kopano, mi bali ku bona:  “Naha ya Ataroti, Diboni, Jazeri, Nimira, Heshiboni,+ Eleale, Sebami, Nebo,+ ni Beoni,+  yona naha yanaatuzi Jehova fapilaa kopano ya Isilaele,+ ki naha yende mwakuutela limunanu, mi batanga bahao baluwile limunanu zeñata.”+  Bazwelapili, bali: “Haiba ulushemuba, hakufe naha ye kwa batanga bahao kuli ibe saanda sabona. Usike walusilisa Jordani.”  Cwale Mushe abulelela bana ba Gadi ni bana ba Rubeni, ali: “Kana mubata kuli banabahabo mina baye kwa ndwa mina inze musiyezi mo?  Kiñi semuka zwafiseza sicaba sa Isilaele kuli sipalelwe kusilela mwa naha yaka sifa Jehova?  Ki mone baezelize bo ndataa mina hane nibalumile kuzwa kwa Kadeshi-baranea kuli bayo twela naha.+  Hase baile kwa Musindi* wa Eshikoli+ mi babona naha, bazwafisa Maisilaele kuli basike bakena mwa naha yanaabata kubafa Jehova.+ 10  Buhali bwa Jehova bwatuka ka lizazi leo mi mane akonka, ali+ 11  ‘Baana bane bazwile mwa naha ya Egepita, kukala ka ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu, habana kubona naha+ yenisepisize kuli nika ifa Abrahama, Isaka, ni Jakobo,+ kakuli habasika nilatelela ka pilu yabona kaufela— 12  kwandaa Kalebu+ mwanaa Jefune wa lusika lwa Makenizi ni Joshua+ mwanaa Nuni, kakuli balatelezi Jehova ka pilu yabona kaufela.’+ 13  Ka mukwa ocwalo, buhali bwa Jehova bwatukela Isilaele mi abayambaelisa mwa lihalaupa ka lilimo ze 40,+ kufitela lusika kaufela lone lueza lika zemaswe mwa meeto a Jehova luyunda.+ 14  Cwale ki fa, mungile sibaka sa bo ndataa mina sina bana babaezalibi babatahisa kuli buhali bwa Jehova butukele hahulu Isilaele. 15  Haiba mutuhela kumulatelela, uka basiya mwa lihalaupa hape, mi mukabulaisisa sicaba se kaufela.” 16  Hasamulaho, bamuatumela mi bali ku yena: “Haku lulumeleze kuyahela limunanu zaluna milaka ya macwe mwa sibaka se, ni kuyahela bana baluna mileneñi mwateñi. 17  Kono lukazwelapili kuba babaitukiselize ndwa,+ mi lukazamaya Maisilaele kwapili kufitela lubatisa mwa sibaka sabona, mi bana baluna bona bakapila mwa mileneñi yesilelelizwe, inze basilelelizwe ku babayahile mwa naha. 18  Haluna kukutela kwa mandu aluna kufitela mañi ni mañi wa Maisilaele afiwa naha yahae sina saanda.+ 19  Kakuli haluna kuamuhela saanda hamoho ni bona mwabuse bwa Jordani ni mwa libaka zeñwi ze kwapili, bakeñisa kuli luamuhezi saanda saluna kwa neku la upa wa Jordani.”+ 20  Mushe ali ku bona: “Feela mueze cwana: Muunge lilwaniso muli fapilaa Jehova mi muye kwa ndwa;+ 21  mi haiba mañi ni mañi wamina aanga lilwaniso ni kusila Jordani fapilaa Jehova, haanze aleleka lila zahae fapilaa hae+ 22  kufitela naha itulwa fapilaa Jehova,+ hasamulaho mukakuta+ mi hamuna kuba ni mulatu fapilaa Jehova ni Isilaele. Mi naha ye ikaba saanda samina fapilaa Jehova.+ 23  Kono haiba musaezi cwalo, mukabe mufoselize Jehova. Mi muzibe kuli mukaikalabela sibi samina. 24  Cwale hamuyahele bana bamina mileneñi ni kuyahela lingu zamina milaka,+ kono mueze semusepisize.” 25  Bana ba Gadi ni bana ba Rubeni bali ku Mushe: “Batanga bahao bakaeza sina mwalaelezi muñaa luna. 26  Bana baluna, basali baluna, lifolofolo zaluna, ni limunanu zaluna kaufela likasiyala mwa mileneñi ya Giliadi,+ 27  kono batanga bahao bakasilela mwabuse, mutu kaufela inze aitukiselize kuyo lwana ndwa fapilaa Jehova,+ sina feela mwabulelezi muñaa luna.” 28  Mushe kihaa fa taelo ka zabona ku muprisita Eliazare, ni Joshua mwanaa Nuni, ni litoho za mabasi a bahandataa bona mwa masika a Isilaele. 29  Mushe ali ku bona: “Haiba bana ba Gadi ni bana ba Rubeni basila Jordani ni mina, mutu kaufela inzaa itukiselize kulwana ndwa fapilaa Jehova, mi haiba naha ihapiwa fapilaa mina, muswanela kubafa naha ya Giliadi kuli ibe saanda sabona.+ 30  Kono haiba basaangi lilwaniso ni kusila ni mina, fo, bakayaha mwahalaa mina mwa naha ya Kanana.” 31  Bana ba Gadi ni bana ba Rubeni kiha baalaba, bali: “Sabulezi Jehova kwa batanga bahao ki sona seluka eza. 32  Lukaanga lilwaniso mi lukasilela mwa naha ya Kanana,+ luli fapilaa Jehova, kono saanda seluka luwa sikaba mwabuse bwa kwanu bwa Jordani.” 33  Cwale Mushe afa bana ba Gadi, ni bana ba Rubeni,+ ni hafu ya lusika lwa Manase+ mwanaa Josefa, mubuso wa Sihoni+ yena mulena wa Maamori ni mubuso wa Ogo+ yena mulena wa Bashani, ni naha yefumaneha mwa mileneñi yateñi ye mwa libaka zeo, ni mileneñi ye mwa libaka ze mwa matuko. 34  Mi bana ba Gadi bayaha* Diboni,+ Ataroti,+ Aroere,+ 35  Ataroti-shofani, Jazeri,+ Jogobeha,+ 36  Beti-nimira,+ ni Beti-harani,+ ili mileneñi yesilelelizwe, mi bayahela lingu milaka ya macwe. 37  Mi bana ba Rubeni bayaha Heshiboni,+ Eleale,+ Kiriataimi,+ 38  Nebo,+ ni Baale-meoni+—mileneñi yenecincizwe mabizo—ni Sibima; mi bakala kucinca mabizo a mileneñi yene bayahile sinca, baibeya mabizo asili. 39  Bana ba Makiri+ mwanaa Manase bayo lwanisa Giliadi ni kuihapa, mi balundula Maamori bane bayahile mwateñi. 40  Ka mukwa ocwalo, Mushe afa naha ya Giliadi ku Makiri mwanaa Manase, mi akala kupila mwateñi.+ 41  Mi Jairi mwanaa Manase ayo balwanisa ni kuhapa minzi yabona ya litende, mi minzi yeo aibiza Havoto-jairi.*+ 42  Mi Noba ayo lwanisa Kenati ni kuihapa, ahapa ni litoloponyana zeneli mwa matuko ayona, mi aibiza ka libizo lahae la Noba.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mulapo.”
Kamba “bayaha sinca.”
Lelitalusa “Minzi ya Litende ya Jairi.”