Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 31:1-54

31  Cwale Jehova ali ku Mushe:  “Ufe Mamidiani+ koto+ kabakala bumaswe bobaezize kwa Maisilaele. Hasamulaho, ukabulukiwa sina mobabulukezwi ba sicaba sahenu.”*+  Ka mukwa ocwalo, Mushe abulelela sicaba, ali: “Mufe lilwaniso baana mwahalaa mina, babaka lwanisa* Midiani ni kutisa koto ya Jehova fahalimwaa Midiani.  Mulumele baana ba 1,000 kuzwelela mwa lusika ni lusika lwa Isilaele kuli baye kwa ndwa.”  Ka mukwa ocwalo, kwangiwa baana ba 1,000 mwa lusika ni lusika, halaa likiti-kiti za Isilaele,+ ili baana ba 12,000 bane baitukiselize kuya kwa ndwa.*  Mushe kihaa luma baana ba 1,000 mwa lusika ni lusika kuli baye kwa ndwa, mi baya ni Finehasi+ mwanaa Eliazare, muprisita wa mpi, yanaalwezi lisebeliso zekenile ni litolombita+ za ndwa.  Bayo lwanisa Midiani, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe, mi babulaya baana kaufela.  Kwa batu bane babulailwe, nekunani malena ba Midiani, bo Evi, Rekemi, Zuri, Huri, ni Reba, malena baketalizoho ba Midiani. Babulaya ni Balaami+ mwanaa Beori ka mukwale.  Kono Maisilaele bahapa basali ni banana ba mwa Midiani. Bahapa ni limunanu zabona kaufela, lifolofolo zabona kaufela, ni maluwo abona kaufela. 10  Mi bacisa mileneñi yabona kaufela mone batibelezi ni mafulo* abona kaufela. 11  Mi bashimba tutu kaufela ni zene bahapile kaufela, batu hamoho ni lifolofolo. 12  Kiha batisa lihapwa, tutu, ni lika zehapilwe, balitisa ku Mushe ni muprisita Eliazare ni kwa kopano ya Maisilaele, ili kwa mafulo a mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi,+ bukaufi ni Jordani, kwa Jeriko. 13  Cwale Mushe ni muprisita Eliazare ni manduna kaufela ba kopano bazwela kwande a mafulo kuyo kopana ni bona. 14  Kono Mushe ahalifa kabakala baana babaketilwe kuzamaisa mpi, ili bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100, bane bazwa kwa ndwa. 15  Mushe ali ku bona: “Kikuli mupilisize basali kaufela? 16  Hamubone! Ki bona bane basusuelizwe ki Balaami kuli bakukueze Maisilaele kusasepahala+ ku Jehova ka taba ya Peori,+ kuli mane kopano ya Jehova yatahelwa ki kozi.+ 17  Cwale mubulaye mwana wamushimani kaufela kwa banana, mi mubulaye musali kaufela yasaalobezi ni muuna. 18  Kono mupilise bana babasizana kaufela babasika lobala kale ni muuna.+ 19  Mi muswanela kutibelela kwande a mafulo ka mazazi a 7. Mutu kaufela ku mina yabulaile mutu, ni mutu kaufela yasweli mutu yabulailwe,+ uswanela kuikenisa+ ka lizazi labulaalu ni ka lizazi labu 7, mueze cwalo, mina ni lihapwa zamina. 20  Mi muswanela kukenisa liapalo kaufela,* ni lika kaufela za matalo, ni lika kaufela zeezizwe ka boya bwa puli, ni lika kaufela za kota.” 21  Muprisita Eliazare kihaa bulelela baana ba ndwa bane baile kwa ndwa, ali: “Ki wo mulao wa Jehova walaezi Mushe: 22  ‘Ki gauda feela, ni silivera, ni kopa, ni sipi, ni tini, ni loto, 23  ili lika kaufela zekona kukeniswa ka mulilo, zemuswanela kufitisa mwa mulilo, mi likakena. Kono hape liswanela kutwekiswa ka mezi aitusiswa kwa kukenisa.+ Lika kaufela zesakoni kukeniswa ka mulilo, muswanela kulifitisa mwa mezi. 24  Mi muswanela kutapisa liapalo zamina ka lizazi labu 7 mi mube babakenile, kihona mukataha mwa mafulo.’”+ 25  Cwale Jehova abulelela Mushe kuli: 26  “Ubale lika zehapilwe, ubale lihapwa, ili batu ni lifolofolo; ueze cwalo hamoho ni muprisita Eliazare ni litoho za mabasi a bahandataa bona, mwa kopano. 27  Lika zehapilwe ulialule mwa likalulo zepeli, kalulo iliñwi ikaabelwa masole bane baizo lwana, mi kalulo yeñwi ikaabelwa sicaba kaufela.+ 28  Mukaangela Jehova kalulo yahae kwa masole bane baile kwa ndwa, mumuungele mutu* alimuñwi kwa batu ba 500, iliñwi kwa likomu ze 500, iliñwi kwa limbongolo ze 500, ni iliñwi kwa lingu ze 500. 29  Muizwise kwa kalulo yabona mi muife muprisita Eliazare sina nubu ya Jehova.+ 30  Kwa kalulo yefiwa Maisilaele, muunge kwateñi mutu alimuñwi kwa batu ba 50, iliñwi kwa likomu ze 50, iliñwi kwa limbongolo ze 50, iliñwi kwa lingu ze 50, ni kwa limunanu za mufuta kaufela, mi mulife Malivi,+ babaeza musebezi kwa tabernakele ya Jehova.”+ 31  Mushe ni muprisita Eliazare kiha baeza sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 32  Mi lika zenehapilwe, kaufela zene bahapile batu mwa ndwa, neli lingu zeeza 675,000, 33  likomu zeeza 72,000, 34  ni limbongolo zeeza 61,000. 35  Basali bane basika lobala kale ni muuna+ nebaeza 32,000. 36  Kalulo yenefilwe bane baile kwa ndwa neli lingu zeeza 337,500. 37  Kalulo yenefilwe Jehova kwa lingu zeo neieza lingu ze 675. 38  Mi nekunani likomu zeeza 36,000, mi Jehova naafilwe ze 72 ku zona. 39  Mi nekunani limbongolo ze 30,500, mi Jehova naafilwe ze 61 ku zona. 40  Mi nekunani batu ba 16,000, mi Jehova naafilwe ba 32 ku bona. 41  Cwale Mushe afa kalulo yeo sina nubu ya Jehova, aifa ku muprisita Eliazare,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 42  Mushe aanga kalulo yeneli ya Maisilaele, yanaazwisize kwa kalulo ya baana bane baile kwa ndwa, 43  mi kalulo yeo neieza lingu ze 337,500, 44  ni likomu ze 36,000, 45  ni limbongolo ze 30,500, 46  ni batu ba 16,000. 47  Cwale kwa kalulo yenefilwe Maisilaele, Mushe aanga kwateñi mutu alimuñwi kwa batu ba 50, ni iliñwi kwa lifolofolo ze 50, mi alifa Malivi,+ bane basebeleza kwa tabernakele+ ya Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 48  Cwale baana bane baketilwe kuzamaisa litopa za masole ba 1,000 mwa mpi,+ ili bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100, baatumela Mushe, 49  mi bali ku yena: “Batanga bahao babalile baana ba ndwa beluzamaisa, mi hakuna nihaiba alimuñwi yatondahezi mwahalaa luna.+ 50  Ka mukwa ocwalo, hakulumeleze mañi ni mañi waluna kuli afe Jehova nubu ya lika zafumani, ili lika za gauda, maseka a kwa mahutu, maseka a kwa mazoho, masale a kukantisa, masale a kwa mazebe,* ni likabisa zeñwi, kuli kuezwe sebelezo ya kukwahela libi zaluna, fapilaa Jehova.” 51  Mushe ni muprisita Eliazare kiha baamuhela gauda ku bona, ili likabisa kaufela. 52  Gauda kaufela yene bafile Jehova sina nubu, neieza lishekele* ze 16,750, mi neizwa kwa bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni bazamaisi ba litopa za masole ba 100. 53  Yomuñwi ni yomuñwi wa baana ba ndwa naaikungezi kwa tutu yanaahapile. 54  Mushe ni muprisita Eliazare baamuhela gauda yeneezwa kwa bazamaisi ba litopa za masole ba 1,000 ni kwa bazamaisi ba litopa za masole ba 100, mi baitisa mwa tende ya makopanelo kuli ibe kupuliso kwa sicaba sa Isilaele fapilaa Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Kamba “babaka ba mwa mpi.”
Kamba “kuba mwa mpi.”
Kamba “minganda ya makwakwa.”
Kamba “kukenisa liapalo kaufela kwa sibi.”
Kamba “moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “masikiyo.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.