Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 26:1-65

26  Kozi hase ifelile,+ Jehova abulelela Mushe ni Eliazare mwanaa muprisita Aruni, ali:  “Mueze sipalo sa kubala kopano kaufela ya Maisilaele, kukala ku ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu, ka kuya ka mabasi a bahandataa bona, mubale batu kaufela babakona kuba mwa mpi ya Isilaele.”+  Ka mukwa ocwalo, Mushe ni muprisita Eliazare+ babulela ni bona mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi+ kwatuko ni Jordani kwa Jeriko,+ bali:  “Mueze sipalo sa kubabala, kukala ku ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu, sina Jehova mwalaelezi Mushe.”+ Cwale bana ba Isilaele bane bazwile mwa naha ya Egepita neli ba:  Rubeni,+ mwanaa Isilaele wa mweli; bana ba Rubeni+ neli ba: ku Hanoki, nekusimuluhile lusika lwa Mahanoki; ku Palu, nekusimuluhile lusika lwa Mapalu;  ku Hezironi, nekusimuluhile lusika lwa Mahezironi; ku Karami, nekusimuluhile lusika lwa Makarami.  Ao ki ona masika a Marubeni, mi palo ya bane bañolisizwe ku bona neli 43,730.+  Mwanaa Palu neli Eliabi.  Mi bana ba Eliabi neli Nemuele, Datani, ni Abirami. Bo Datani ni Abirami bao ki bona bane baketilwe mwahalaa kopano, bane balwanisize Mushe+ ni Aruni ka kuswalisana ni sikwata sa Kora,+ hane balwanisize Jehova.+ 10  Lifasi kiha liatama* mi labamiza. Haili Kora yena, naashwile hamoho ni bane bamuyemela muta mulilo neucisize baana ba 250.+ Mi baba mutala oli temuso.+ 11  Kono bana ba Kora bona nebasika shwa.+ 12  Bana ba Simioni+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Nemuele, nekusimuluhile lusika lwa Manemuele; ku Jamini, nekusimuluhile lusika lwa Majamini; ku Jakini, nekusimuluhile lusika lwa Majakini; 13  ku Zera, nekusimuluhile lusika lwa Mazera; ku Shaule, nekusimuluhile lusika lwa Mashaule. 14  Ao ki ona masika a Masimioni: neli ba 22,200.+ 15  Bana ba Gadi+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Zefoni, nekusimuluhile lusika lwa Mazefoni; ku Hagi, nekusimuluhile lusika lwa Mahagi; ku Shuni, nekusimuluhile lusika lwa Mashuni; 16  ku Ozoni, nekusimuluhile lusika lwa Maozoni; ku Eri, nekusimuluhile lusika lwa Maeri; 17  ku Arodi, nekusimuluhile lusika lwa Maarodi; ku Areli, nekusimuluhile lusika lwa Maareli. 18  Ao ki ona masika a bana ba Gadi, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 40,500.+ 19  Bana ba Juda+ neli Eri ni Onani.+ Kono Eri ni Onani nebashwezi mwa naha ya Kanana.+ 20  Mi bana ba Juda ka kuya ka masika abona neli ba: ku Shela,+ nekusimuluhile lusika lwa Mashela; ku Perezi,+ nekusimuluhile lusika lwa Maperezi; ku Zera,+ nekusimuluhile lusika lwa Mazera. 21  Mi bana ba Perezi neli ba: ku Hezironi,+ nekusimuluhile lusika lwa Mahezironi; ku Hamule,+ nekusimuluhile lusika lwa Mahamule. 22  Ao ki ona masika a Juda, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 76,500.+ 23  Bana ba Isakare+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Tola,+ nekusimuluhile lusika lwa Matola; ku Puva, nekusimuluhile lusika lwa Mapuna; 24  ku Jashubi, nekusimuluhile lusika lwa Majashubi; ku Shimironi, nekusimuluhile lusika lwa Mashimironi. 25  Ao ki ona masika a Isakare, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 64,300.+ 26  Bana ba Zabuloni+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Seredi, nekusimuluhile lusika lwa Maseredi; ku Eloni, nekusimuluhile lusika lwa Maeloni; ku Jaleele, nekusimuluhile lusika lwa Majaleele. 27  Ao ki ona masika a Mazabuloni, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 60,500.+ 28  Bana ba Josefa+ ka kuya ka mabasi abona neli: Manase ni Efraimi.+ 29  Bana ba Manase+ neli ba: ku Makiri,+ nekusimuluhile lusika lwa Mamakiri; mi Makiri apepa Giliadi;+ ku Giliadi, nekusimuluhile lusika lwa Magiliadi. 30  Bana ba Giliadi neli ba: ku Iezeri, nekusimuluhile lusika lwa Maiezeri; ku Heleki, nekusimuluhile lusika lwa Maheleki; 31  ku Asiriele, nekusimuluhile lusika lwa Maasiriele; ku Sikemi, nekusimuluhile lusika lwa Masikemi; 32  ku Shemida, nekusimuluhile lusika lwa Mashemida; ku Heferi, nekusimuluhile lusika lwa Maheferi. 33  Cwale Zelofehadi mwanaa Heferi naasika pepa bana babashimani, kwandaa bana babasizana,+ mi mabizo abana ba Zelofehadi babasizana+ neli Mahala, Noa, Hogula, Milika, ni Tiriza. 34  Ao ki ona masika a Manase, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 52,700.+ 35  Bana ba Efraimi+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Shutela,+ nekusimuluhile lusika lwa Mashutela; ku Bekeri, nekusimuluhile lusika lwa Mabekeri; ku Tahani, nekusimuluhile lusika lwa Matahani. 36  Mi bana ba Shutela neli ba: ku Erani, nekusimuluhile lusika lwa Maerani. 37  Ao ki ona mabasi a bana ba Efraimi, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 32,500.+ Bao ki bona bana ba Josefa ka kuya ka masika abona. 38  Bana ba Benjamine+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Bela,+ nekusimuluhile lusika lwa Mabela; ku Ashibele, nekusimuluhile lusika lwa Maashibele; ku Akirimi, nekusimuluhile lusika lwa Maakirimi; 39  ku Shefufami, nekusimuluhile lusika lwa Mashefufami; ku Hufami, ne kusimuluhile lusika lwa Mahufami. 40  Bana ba Bela neli Arada ni Naamani:+ ku Arada, nekusimuluhile lusika lwa Maarada; ku Naamani, nekusimuluhile lusika lwa Manaamani. 41  Bao ki bona bana ba Benjamine ka kuya ka masika abona, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 45,600.+ 42  Bana ba Dani+ ka kuya ka mabasi abona neli ba: ku Shuhami, nekusimuluhile lusika lwa Mashuhami. Ao ki ona masika a Dani ka kuya ka masika abona. 43  Mi ao ki ona masika kaufela a Mashuhami, mi bane bañolisizwe ku bona, neli ba 64,400.+ 44  Bana ba Asere+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Imina, nekusimuluhile lusika lwa Maimina; ku Ishivi, nekusimuluhile lusika lwa Maishivi; ku Beria, nekusimuluhile lusika lwa Maberia; 45  bana ba Beria ki ba: ku Hebere, nekusimuluhile lusika lwa Mahebere; ku Malikiele, nekusimuluhile lusika lwa Mamalikiele. 46  Libizo la mwanaa Asere wamusizana neli Sera. 47  Ao ki ona mabasi a bana ba Asere, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 53,400.+ 48  Bana ba Nafetali+ ka kuya ka masika abona neli ba: ku Jazeele, nekusimuluhile lusika lwa Majazeele; ku Guni, nekusimuluhile lusika lwa Maguni; 49  ku Jezeri, nekusimuluhile lusika lwa Majezeri; ku Shilemi, nekusimuluhile lusika lwa Mashilemi. 50  Ao ki ona mabasi a Nafetali ka kuya ka masika abona, mi bane bañolisizwe ku bona neli ba 45,400.+ 51  Palo kaufela ya Maisilaele bane bañolisizwe neli: 601,730.+ 52  Hasamulaho, Jehova ali ku Mushe: 53  “Mubaabele naha kuli ibe saanda sabona, ka kuya ka mabizo aa fa mukoloko.*+ 54  Uekeze kwa saanda seufa likwata zetuna, mi ufukuze kwa saanda seufa likwata zenyinyani.+ Sikwata ni sikwata siswanela kufiwa saanda ka kuya ka palo ya babañolisizwe. 55  Nihakulicwalo, naha iswanela kuabiwa ka loto.+ Baswanela kufiwa saanda sabona ka kuya ka mabizo a masika a bo ndataa bona. 56  Saanda sesiñwi ni sesiñwi sikazibwa ka kuitusisa loto, mi sikaabelwa likwata zetuna kamba zenyinyani.” 57  Cwale ba ki bona bane bañolisizwe kwa Malivi+ ka kuya ka masika abona: ku Gerishoni, nekusimuluhile lusika lwa Magerishoni; ku Kohati,+ nekusimuluhile lusika lwa Makohati; ku Merari, nekusimuluhile lusika lwa Mamerari. 58  A ki ona masika a Malivi: lusika lwa Malibini,+ lusika lwa Mahebroni,+ lusika lwa Mamahali,+ lusika lwa Mamushi,+ lusika lwa Makora.+ Kohati apepa Amirami.+ 59  Mi musalaa Amirami neli Jokebedi,+ mwanaa Livi wamusizana, mi musalaa Livi naamupepezi yena hane bali mwa Egepita. Mi Jokebedi apepela Amirami Aruni ni Mushe ni Miriame+ kaizelaa bona. 60  Mi Aruni apepa Nadabi, Abihu, Eliazare, ni Itamare.+ 61  Kono Nadabi ni Abihu nebashwile bakeñisa kutahisa mulilo osika lumelezwa fapilaa Jehova.+ 62  Palo kaufela ya baana bane bañolisizwe, kukala ka wa kweli iliñwi kuisa kwahalimu,+ neli 23,000. Bao nebasika balelwa mwahalaa Maisilaele,+ kakuli nebasika fiwa saanda mwahalaa Maisilaele.+ 63  Bao ki bona bane bañolisizwe ki Mushe ni muprisita Eliazare nako yebañolisa Maisilaele mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi bukaufi ni Jordani, ili kutalimana ni Jeriko. 64  Kono ku bona nekusina yanaañolisizwe ki Mushe ni muprisita Aruni nako yekuezwa sipalo sa Maisilaele mwa lihalaupa la Sinai.+ 65  Kakuli Jehova naaize ka zabona: “Bakashwela mwa lihalaupa.”+ Ka mukwa ocwalo, nekusina yanaasiyezi ku bona kwandaa Kalebu mwanaa Jefune ni Joshua mwanaa Nuni.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “liatamisa mulomo walona.”
Kamba “kulikana ni palo ya mabizo akolohanyizwe.”