Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 23:1-30

23  Balaami kihaa li ku Balaki: “Uniyahele lialetare ze 7 fa sibaka se,+ mi unilukiseze lipoho ze 7 ni lingu zabaana ze 7.”  Kapili-pili Balaki aeza sina mwanaabulelezi Balaami. Mi Balaki ni Balaami bafa nubu ya poho ni ngu yamuuna fa aletare yeñwi ni yeñwi.+  Cwale Balaami ali ku Balaki: “Hakusiyale fa, kwatuko ni nubu yahao ya kucisa, na nisaya. Mwendi Jehova ukakopana ni na, ni kubulela ni na. Nika kubulelela taba kaufela yaka nibulelela.” Kihaa kambamela fa lilundunyana.  Cwale Mulimu akopana ni Balaami,+ mi Balaami ali ku yena: “Nilukisize lialetare ze 7 mwa mibamba, mi nifile nubu ya poho ni ngu yamuuna fa aletare yeñwi ni yeñwi.”  Jehova abeya manzwi mwa mulomo wa Balaami,+ mi ali ku yena: “Kutela ku Balaki, mi a ki ona manzwi euka yo bulela.”  Balaami kihaa kuta mi ayo fumana kuli Balaki ni manduna kaufela ba Moabi bayemi kwatuko ni nubu yahae ya kucisa.  Kihaa bulela manzwi a, ali:+ “Balaki mulena wa Moabi unizwisize kwa Arami,+Unizwisize kwa malundu a kwa upa, uize: ‘Taha uto nikutela Jakobo. Hakutahe uto nyaza Isilaele.’+   Nikakuta cwañi batu baasika kuta Mulimu? Mi nikanyaza cwañi batu baasika nyaza Jehova?+   Nibabona nili fahalimwaa macwe,Mi nibabona nili fa malundunyana. Ki sicaba sesiyahile sinosi;+Habaipaleli kwa macaba amañwi.+ 10  Ki mañi yakona kubala liluli la Jakobo+Kamba yakona kubala nihaiba kalulo yabune ya Isilaele? Nikashwa lifu la batu babalukile,Mi mafelelezo aka abe sina abona.” 11  Balaki kihaa li ku Balaami: “Uniezize cwañi? Nikubizize kuli uto kuta lila zaka, kono cwale hausika eza sesiñwi kwandaa kubafuyola.”+ 12  Balaami aalaba, ali: “Kikuli haniswaneli kubulela taba kaufela yabeya Jehova mwa mulomo waka?”+ 13  Balaki ali ku yena: “Haluye hamoho kwa sibaka sesiñwi kouka yo babona. Ukabona feela babañwi ku bona; hauna kubabona kaufelaa bona. Unikutele bona hauli mwa sibaka seo.”+ 14  Ka mukwa ocwalo, amuisa kwa simu ya Zofimi, fa ngo ya Pisiga,+ mi ayaha lialetare ze 7 mi afa nubu ya poho ni ngu yamuuna fa aletare yeñwi ni yeñwi.+ 15  Balaami kihaa li ku Balaki: “Hakusiyale fa, kwatuko ni nubu yahao ya kucisa, na nisaya fale niyo kopana ni Mulimu.” 16  Jehova kihaa kopana ni Balaami, mi abeya manzwi mwa mulomo wahae,+ mi ali ku yena: “Kutela ku Balaki, mi ao ki ona manzwi euka yo bulela.” 17  Ka mukwa ocwalo, ataha ku yena mi afumana kuli Balaki naamulibelezi kwatuko ni nubu yahae ya kucisa, mi manduna ba Moabi nebali ni yena. Balaki amubuza, ali: “Jehova ubuleziñi?” 18  Kihaa bulela manzwi a, ali:+ “Zuha, wena Balaki, mi uteeleze. Haku niutwe, wena mwanaa Zipori. 19  Mulimu haswani sina mutu, yabulela buhata,+Mi haswani ni mwanaa mutu yacincanga muhupulo wahae.*+ Habulela sesiñwi, kana asike asieza? Habulela nto yeñwi, kana asike aipeta?+ 20  Bona! Neniingilwe kuli nifuyole;Cwale Mulimu ufuyozi,+ mi na hanikoni kuzwisa mbuyoti yeo.+ 21  Halumelezi kuli Jakobo alwaniswe ka mabibo,Mi halumelezi butata bufi kamba bufi kutahela Isilaele. Jehova Mulimu wahae uinzi ni bona,+Mi ububaniswa sina mulena mwahalaa bona. 22  Mulimu ubazwisa mwa Egepita.+ Ubasileleza sina poho ya mwa mushitu* moiitusiseza manaka ayona.+ 23  Kakuli Jakobo hakoni kuloiwa ka liposo,+Mi Isilaele hakoni kulwaniswa ka bulauli.+ Ka nako ye, batu bakabulela ka za Jakobo ni Isilaele, bali: ‘Hamubone zaezize Mulimu!’ 24  Ki se sicaba sesika nanuha sina tau,Mi sikayema sina tau.+ Hasina kulobala kufitela sica mbuya yasonaNikunwa mali a bababulailwe.” 25  Balaki kihaa li ku Balaami: “Cwale haiba haukoni kumukuta, usike wamufuyola he.” 26  Balaami aalaba Balaki, ali: “Kana nenisika kubulelela kuli: ‘Nikaeza lika kaufela zaka nibulelela Jehova’?”+ 27  Balaki ali ku Balaami: “Taha nikuise kwa sibaka sesiñwi hape. Mwendi hauli kwateñi, ikaba nto yelukile mwa meeto a Mulimu wa niti kuli unikutele sicaba se.”+ 28  Balaki kihaa kambama ni Balaami fa ngo ya Peori, yetalimani ni Jeshimoni.*+ 29  Cwale Balaami ali ku Balaki: “Hakuyahe lialetare ze 7 fa sibaka se, mi unilukiseze lipoho ze 7 ni lingu zabaana ze 7.”+ 30  Ka mukwa ocwalo, Balaki aeza sina mwanaabulelezi Balaami, mi afa nubu ya poho ni ngu yamuuna fa aletare yeñwi ni yeñwi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yainyazanga.”
Kubonahala kuli yeo ki folofolo yeswana ni nali.
Kamba mwendi, “lihalaupa.”