Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 22:1-41

22  Maisilaele kiha bafunduka mi batibelela mwa lihalaupa la mwa naha ya Moabi, ili buse bwa Jordani bobutalimani ni Jeriko.+  Cwale Balaki+ mwanaa Zipori abona lika kaufela zanaaezize Isilaele kwa Maamori,  mi Moabi asaba hahulu kabakala sicaba, kakuli neli babañata hahulu; ki cwalo, Moabi aikalelwa maswe kabakala Maisilaele.+  Ka mukwa ocwalo, Moabi abulelela baana-bahulu ba Midiani,+ ali: “Cwale puteho ye, ikaca zeelupotolohile kaufela, sina poho yefula bucwañi mwa simu.” Balaki mwanaa Zipori neli yena mulena wa Moabi ka nako yeo.  Aluma linumwana ku Balaami mwanaa Beori kwa Petori,+ ye kwa Nuka,* mwa naha yahabo yena. Amubiza, ali: “Bona! Kutile sicaba sesizwa mwa Egepita. Mi bona! Batezi mwa naha kaufela,+ mi bapila fapilaa ka.  Cwale hakutahe shangwe, uto nikutela sicaba se,+ kakuli simaata kunifita. Mwendi nikakona kubatula ni kubaleleka mwa naha, kakuli niziba hande kuli yeufuyola kaufela uba yafuyozwi, mi yeukuta kaufela uba yakutilwe.”  Ka mukwa ocwalo, baana-bahulu ba Moabi ni baana-bahulu ba Midiani batama musipili banze bashimbile tifo ya kulaulisa, baya ku Balaami+ mi bayo mutaluseza lushango loluzwa ku Balaki.  Kihaa li ku bona: “Hamulobale kwanu, mi nikato mitaluseza saka nibulelela Jehova kaufela.” Mi manduna ba Moabi baina ni Balaami.  Mulimu kihaa taha ku Balaami, mi ali ku yena:+ “Baana ba, babali ni wena ki bo mañi?” 10  Balaami ali ku Mulimu wa niti: “Balaki mwanaa Zipori, mulenaa Moabi, unilumezi lushango lo, uize: 11  ‘Bona! Sicaba sesizwa mwa Egepita sitezi mwa naha kaufela. Cwale taha uto nikutela bona.+ Mwendi nikakona kubalwanisa ni kubaleleka mwa naha.’” 12  Kono Mulimu ali ku Balaami: “Usike waya ni bona. Usike wakuta sicaba seo, kakuli ki sicaba sesifuyozwi.”+ 13  Balaami azuha isali kakusasana mi ali kwa manduna ba Balaki: “Hamukutele kwa naha yahabo mina, kakuli Jehova unihanisize kuya ni mina.” 14  Ka mukwa ocwalo, manduna ba Moabi bafunduka mi bakutela ku Balaki, mi bayo mubulelela kuli: “Balaami uhanile kutaha ni luna.” 15  Kono Balaki hape aluma manduna babañwi, babañata, babakutekeha hahulu kufita bapili. 16  Bataha ku Balaami, mi bali ku yena: “Ki se sabulela Balaki mwanaa Zipori, uize: ‘Nakukupa, usike watuhelela nto ifi kamba ifi kukutibela kutaha ku na, 17  kakuli nika kukuteka hahulu mi nikaeza nto kaufela yeuka nibulelela kueza. Cwale nakupa, hakutahe ku na, uto nikutela sicaba se.’” 18  Kono Balaami aalaba batanga ba Balaki, ali: “Balaki niha naaka nifa ndu yahae yetezi silivera ni gauda, nenisike naeza nto ifi kamba ifi yetula taelo ya Jehova Mulimu waka, ibe yenyinyani kamba yetuna.+ 19  Kono cwale nakupa, hamulobale kwanu ni mina kacenu, kuli nizibe haiba kunani sesiñwi saka nibulelela Jehova.”+ 20  Mulimu kihaa taha ku Balaami busihu mi ali ku yena: “Haiba baana ba, batile kuto kubiza, uye ni bona. Kono ukayo bulela feela manzwi enika kubulelela.”+ 21  Mi Balaami azuha isali kakusasana, azulama mbongolo* yahae, mi aya ni manduna ba Moabi.+ 22  Kono buhali bwa Mulimu bwatuka bakeñisa kuli Balaami naaya, mi lingeloi la Jehova layema mwa nzila kuli limutibele. Cwale Balaami naazulami mbongolo yahae, mi balibeleli bahae bababeli nebali ni yena. 23  Mi mbongolo haibona lingeloi la Jehova liyemi mwa nzila inze lisweli mukwale mwa lizoho, yakeluha mwa nzila kuli iye mwa simu. Kono Balaami akala kunata mbongolo kuli ikutele mwa nzila. 24  Lingeloi la Jehova kiha liyema mwa nzila yekumbani yefita mwahalaa masimu a veine amabeli, ili mwahalaa mamota amabeli a macwe. 25  Mbongolo haibona lingeloi la Jehova, yakala kuisika kwa limota mi yapyatela lihutu la Balaami kwa limota, mi Balaami akala kuinata hape. 26  Cwale lingeloi la Jehova lafitelela mi layo yema hape kwapili mwa sibaka sesikumbani, mokusina kwa kuya, ibe kwa bulyo kamba kwa nzohoto. 27  Mbongolo haibona lingeloi la Jehova, yabuta, Balaami inzaa izulami, mi Balaami ahalifa hahulu mi azwelapili kunata mbongolo ka mulamu wahae. 28  Kwa mafelelezo, Jehova atahisa kuli mbongolo ibulele,*+ mi yali ku Balaami: “Nikufoselizeñi kuli uninate halaalu cwana?”+ 29  Balaami aalaba mbongolo, ali: “Kakuli uniboni bukuba. Kambe nisweli mukwale mwa lizoho, nenika kubulaya!” 30  Mbongolo kiha ili ku Balaami: “Kana haki na mbongolo yahao yeuzulami mwa bupilo bwahao kaufela kuto fita ni la kacenu le? Kana senikile nakueza cwana?” Yena aalaba, ali: “Awa!” 31  Cwale Jehova akwalula meeto+ a Balaami, mi Balaami abona lingeloi la Jehova liyemi mwa nzila lisweli mukwale mwa lizoho. Honafo, Balaami akubama ni kuwiseza pata fafasi. 32  Lingeloi la Jehova kiha lili ku yena: “Unateziñi mbongolo yahao halaalu cwana? Bona! Ki na yanaa kuyemezi mwa nzila kuli ni kutibele, kakuli zeueza lilwanisa tato yaka.+ 33  Mbongolo nei niboni mi nei nikekuluhile halaalu.+ Cwale kucwañi kambe neisika nikekuluha! Ka nako ya cwale nenikabe nikubulaile ni kusiya mbongolo inze ipila.” 34  Balaami abulelela lingeloi la Jehova, ali: “Niezize sibi, kakuli nenisa zibi kuli ki wena yanaayemi mwa nzila kuli ukopane ni na. Cwale haiba taba ye ifosahalile mwa meeto ahao, nikakuta.” 35  Kono lingeloi la Jehova labulelela Balaami, lali: “Uye ni baana ba, kono ukayo bulela feela manzwi enika kubulelela.” Balaami kihaa ya ni manduna ba Balaki. 36  Balaki hautwile kuli Balaami utile, apakisa kuyo mukatanyeza mwa muleneñi wa Moabi, ofumaneha kwa munanga wa Arinoni, kwa museto wa naha. 37  Balaki ali ku Balaami: “Kana nenisika luma batu kuyo kubiza? Kiñi hane usika taha? Kana neunahana kuli hanikoni kukububeka hahulu nji?”+ 38  Balaami aalaba Balaki, ali: “Ki na yo nitile cwale. Kono kana nikalumelezwa kubulela sesiñwi? Nikona kubulela feela manzwi abeya Mulimu mwa mulomo waka.”+ 39  Ka mukwa ocwalo, Balaami aya ni Balaki, mi bataha mwa Kiriati-huzoti. 40  Balaki aeza matabelo a likomu ni lingu mi alumela zeñwi zazona ku Balaami ni manduna bane bali ni yena. 41  Kakusasana, Balaki aanga Balaami mi akambamela ni yena kwa Bamoti-baale; haali kwateñi, naabona sicaba kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli yeo ki Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “mbongolo yamusali.”
Linzwi ka linzwi, “akwalula mulomo wa mbongolo yamusali.”