Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 21:1-35

21  Mulena wa Aradi,+ wa Mukanana, yanaapila mwa Negebe, hautwa kuli Isilaele utile ka nzila ya Atarimi, ayo lwanisa Isilaele mi ahapa babañwi ku yena.  Ka mukwa ocwalo, Isilaele aitama ku Jehova, ali: “Haiba ufa sicaba se mwa lizoho laka, nikayundisa mileneñi yabona.”  Jehova kihaa utwa linzwi la Isilaele mi amufa Makanana, mi Isilaele abayundisa hamoho ni mileneñi yabona. Ka mukwa ocwalo, Isilaele abeya sibaka seo libizo la Horoma.*+  Cwale habazwile kwa Lilundu la Hori+ ka kuitusisa nzila ya Liwate Lelifubelu ilikuli bakekuluhe naha ya Edomo,+ batu bakatala kabakala musipili.  Mi batu nebabulela maswe Mulimu ni Mushe,+ banze bali: “Muluzwiselizeñi mwa Egepita kuli luto shwela mwa lihalaupa mo? Hakuna lico ni mezi,+ mi ki kale lutoya sinkwa sesimaswe se.”+  Ka mukwa ocwalo, Jehova alumela sicaba linoha zenani sifanu,* mi zazwelapili kuluma batu, mi Maisilaele babañata bashwa.+  Cwale batu bataha ku Mushe, mi bali: “Luezize sibi ka kubulela maswe Jehova ni wena.+ Haku lukupele ku Jehova kuli azwise linoha ze, ku luna.” Mi Mushe akupela sicaba ku Mulimu.+  Jehova kihaa li ku Mushe: “Hakueze siswaniso sa noha yenani sifanu* mi usipaheke kwa musumo. Mi mutu kaufela yakalumiwa, ukatokwa kutalima kwa siswaniso seo kuli azwelepili kupila.”  Honafo Mushe aeza noha ya kopa+ mi aipaheka kwa musumo,+ mi mutu hanaalumiwa ki noha, mi atalima kwa noha ya kopa, mutu yo naazwelapili kupila.+ 10  Hasamulaho, Maisilaele bafunduka mi bayo tibelela mwa Oboto.+ 11  Kiha bafunduka mwa Oboto mi bayo tibelela mwa Iye-abarimi,+ mwa lihalaupa lelitalimani ni Moabi, kwa neku la upa. 12  Habazwile mo, bafunduka mi bayo tibelela kwa Musindi* wa Zeredi.+ 13  Mi habazwile mo, bafunduka mi bayo tibelela mwa Arinoni,+ ye mwa lihalaupa lelikalela kwa museto wa Maamori, Arinoni ifumaneha kwa museto wa Moabi, mwahalaa Moabi ni Maamori. 14  Ki lona libaka mwa buka ya Lindwa za Jehova hakubulezwi za “Vahebi yefumaneha mwa Sufa ni misindi* ya Arinoni, 15  ni njetumuko* ya misindi,* yeyo fita kwa muleneñi wa Ari ni kuyo fita kwa museto wa Moabi.” 16  Habazwile mo, baya kwa Beere. Leo ki lona lisima lanaabulezi zalona Jehova hanaaize ku Mushe: “Kubukanya batu, kuli ni bafe mezi.” 17  Ka yona nako yeo, Isilaele aopela pina ye, ali: “Shelauka, wena lisima!—Hamu liopelele! 18  Ki lisima lene liyepilwe ki manduna, lene liyepilwe ki batu babakutekeha,Neliyepilwe ka mulamu wa muzamaisi ni ka milamu yabona.” Kiha bazwa mwa lihalaupa ni kuya kwa Matana, 19  habazwile mwa Matana baya kwa Nahaliele, mi habazwile mwa Nahaliele baya kwa Bamoti.+ 20  Bazwa mwa Bamoti kuya kwa musindi o mwa naha* ya Moabi,+ fa ngo ya Pisiga,+ yetalimani ni Jeshimoni.*+ 21  Cwale Isilaele aluma linumwana ku Sihoni, mulena wa Maamori, mi bayo li:+ 22  “Haku lulumeleze kufita mwa naha yahao. Haluna kufita mwa simu kamba mwa simu ya veine. Haluna kunwa mezi a mwa lisima lifi kamba lifi. Lukafita mwa Nzila ya Mulena kufitela lupazula mwa naha yahao.”+ 23  Kono Sihoni naasika lumeleza Isilaele kufita mwa naha yahae. Akubukanya batu bahae kaufela mi ayo kopana ni Isilaele mwa lihalaupa mi ataha mwa Jahazi ni kukala kulwanisa Isilaele.+ 24  Kono Isilaele amutula ka mukwale+ mi aanga naha yahae+ kukalela kwa Arinoni+ kuisa kwa Jaboki,+ bukaufi ni Maamoni, kakuli Jazeri+ ifumaneha kwa museto wa Maamoni.+ 25  Ka mukwa ocwalo, Isilaele ahapa mileneñi yeo kaufela, mi akala kuyaha mwa mileneñi kaufela ya Maamori,+ mwa Heshiboni ni mwa litoloponyana kaufela ze mwa matuko ayona. 26  Cwale Heshiboni neli muleneñi wa Sihoni, mulena wa Maamori, yanaalwanisize mulena wa Moabi ni kumuamuha naha yahae kaufela kuyo fita kwa Arinoni. 27  Ki lona libaka hakunani pulelo ya kushendekela, yeli: “Hamutahe kwa Heshiboni. Haike muleneñi wa Sihoni uyahiwe mi utiiswe. 28  Kakuli mulilo neuzwile mwa Heshiboni, lilimi la mulilo nelizwile mwa tolopo ya Sihoni. Ucisize Ari wa Moabi, ucisize malena ba mwa libaka zelumbile za Arinoni. 29  Unani bumai wena Moabi! Mukayundiswa, mina sicaba sa Kemoshi!+ Utahisize kuli bana bahae babashimani babe bayambaeli ni kuli bana bahae babasizana babe batanga ba Sihoni, mulena wa Maamori. 30  Halu bakunupeñi;Heshiboni ukasinyiwa kuisa kwa Diboni;+Halu musinyeñi mane kuisa kwa Nofa;Mulilo ukatuka mane kuyo fita kwa Medeba.”+ 31  Ka mukwa ocwalo, Isilaele akala kupila mwa naha ya Maamori. 32  Mushe kihaa luma batu kuli bayo twela Jazeri.+ Bahapa litoloponyana ze mwa matuko ayona mi balelekisa Maamori bane bali mwateñi. 33  Hasamulaho, bakuta mi bakambama ka nzila ya Bashani. Mi Ogo+ mulena wa Bashani, azwa ni batu bahae kaufela kuyo balwaniseza kwa Edrei.+ 34  Jehova ali ku Mushe: “Usike wamusaba,+ kakuli nika kufa yena ni batu bahae kaufela, ni naha yahae mwa lizoho lahao,+ mi uka mueza sina mone uezelize Sihoni mulena wa Maamori, yanaapila mwa Heshiboni.”+ 35  Ka mukwa ocwalo, bamubulaya hamoho ni bana bahae babashimani ni batu bahae kaufela, kuli mane nekusika ba nihaiba alimuñwi yanaabandukile kwa batu bahae,+ mi bahapa naha yahae.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Kusinya.”
Kamba “zecisa.”
Kamba “yecisa.”
Kamba “Mulapo.”
Kamba “milapo.”
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba “milapo.”
Linzwi ka linzwi, “simu.”
Kamba mwendi, “lihalaupa.”