Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 20:1-29

20  Mwa kweli yapili, kopano kaufela ya Maisilaele yataha mwa lihalaupa la Zini, mi sicaba sakala kupila mwa Kadeshi.+ Miriame+ naashwezi ona mo, ni kubulukelwa mwateñi.  Cwale kopano neisina mezi,+ mi bakubukana hamoho kulwanisa Mushe ni Aruni.  Batu bazekisa Mushe,+ bali: “Neikaba hande kambe nelushwile ka nako yebashwela banabahabo luna fapilaa Jehova!  Kiñi hamutisize puteho ya Jehova mwa lihalaupa mo kuli luna ni limunanu zaluna luto shwela mwateñi?+  Mi kiñi hamu luzwisize mwa Egepita ni kulutisa mwa sibaka sesimaswe se?+ Ki sibaka mokusina peu ni lifeiga ni likota za veine ni lipomegaraneti, mi hakuna mezi a kunwa.”+  Mushe ni Aruni kiha bazwa fapilaa puteho ni kuya kwa munyako wa tende ya makopanelo mi bawela fafasi ka lipata, mi kanya ya Jehova yakala kubonahala ku bona.+  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Uunge mulamu mi ubize kopano hamoho, wena ni Aruni muhulwanaa hao, mi mubulele kwa licwe banze baiponela ka meeto abona kuli licwe lizwise mezi alona, mi uka bazwiseza mezi mwa licwe ni kuafa kopano ni limunanu zabona kuli banwe.”+  Ka mukwa ocwalo, Mushe aanga mulamu fapilaa Jehova,+ kulikana ni mwanaa mulaelezi. 10  Mi Mushe ni Aruni babizeza puteho hamoho fapilaa licwe, mi Mushe ali ku bona: “Hamuutwe cwale, mina bakwenuheli! Kana mubata kuli lumizwiseze mezi mwa licwe le?”+ 11  Mushe kihaa nanulela lizoho lahae mwahalimu ni kunata licwe habeli ka mulamu wahae, mi kwazwa mwateñi mezi amañata, mi kopano ni limunanu zabona bakala kunwa.+ 12  Hasamulaho, Jehova abulelela Mushe ni Aruni, ali: “Bakeñisa kuli nemusika bonisa tumelo ku na, mi nemusika bonahalisa kukena kwaka fapilaa sicaba sa Isilaele, hamuna kutisa puteho ye mwa naha yenika bafa.”+ 13  A, ki ona mezi a Meriba,*+ ko Maisilaele nebahanyelize Jehova, mi naabonahalize kukena kwahae fapilaa bona. 14  Cwale habali mwa Kadeshi, Mushe aluma linumwana ku mulena wa Edomo,+ mi bayo li ku yena: “Munyanaa hao Isilaele+ uize: ‘Waizibela hande manyando kaufela elukopani ni ona. 15  Bo kuku waluna nebaile kwa Egepita,+ mi nelupilile mwa Egepita lilimo* zeñata,+ mi Maegepita neba lunyandisize, luna ni bo kuku waluna.+ 16  Kwa mafelelezo, lwaitilelela ku Jehova+ mi aluutwa, aluma lingeloi+ lahae mi laluzwisa mwa Egepita, mi ki luna ba, seluli mwa Kadeshi, ili muleneñi o kwa museto wa naha yahao. 17  Shangwe, lulumeleze kufita mwa naha yahao. Haluna kufita mwa simu ifi kamba ifi kamba mwa simu ya veine ifi kamba ifi, mi haluna kunwa mezi a mwa lisima lifi kamba lifi. Lukafita mwa Nzila ya Mulena kusina kukeluhela ku la bulyo kamba ku la nzohoto, kufitela lupazula mwa naha yahao.’”+ 18  Kono Edomo ali ku yena: “Hauna kufita mwa naha yaluna. Haiba ueza cwalo, nikato kopana ni wena nilwezi mukwale.” 19  Maisilaele kiha bali ku yena: “Lukazamaya mwa likululu, mi haiba luna ni limunanu zaluna lunwa mezi ahao, luka kulifa.+ Selubata feela ki kufita mwa naha yahao ka mahutu.”+ 20  Niteñi ali: “Hauna kufita.”+ Mi Edomo ataha kuto kopana ni yena, ataha ni batu babañata ni mpi* yemaata. 21  Ka mukwa ocwalo, Edomo ahana kulumeleza Isilaele kufita mwa naha yahae; kabakaleo, Isilaele amukekuluha.+ 22  Kopano kaufela ya Isilaele, yafunduka mwa Kadeshi mi yataha kwa Lilundu la Hori.+ 23  Jehova kihaa li ku Mushe ni Aruni inze bali fa Lilundu la Hori, ili kwa museto wa naha ya Edomo: 24  “Aruni ukabulukiwa sina mobabulukezwi ba sicaba sahabo.*+ Haana kukena mwa naha yenika fa Maisilaele, kakuli bubeli bwamina nemusika latelela taelo yaka kwa mezi a Meriba.+ 25  Uunge Aruni ni Eliazare mwanaa hae wamushimani mi ukambame ni bona fa Lilundu la Hori. 26  Tubula Aruni liapalo+ za buprisita mi uliapese Eliazare+ mwanaa hae, mi Aruni ukashwela hona fo.”* 27  Ka mukwa ocwalo, Mushe aeza ka mwanaa mulaelezi Jehova, mi bakambama Lilundu la Hori, kopano kaufela inze iiponela. 28  Mushe kihaa tubula Aruni liapalo za buprisita ni kuliapesa Eliazare mwanaa Aruni. Hasamulaho, Aruni ashwela hona fo, fa ngo ya lilundu.+ Mi Mushe ni Eliazare bashetumuka fa lilundu. 29  Kopano kaufela haiboni kuli Aruni ushwile, ba ndu kaufela ya Isilaele balila Aruni ka mazazi a 30.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Kuomana.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Linzwi ka linzwi, “ukabulukiwa ni kushwela hona fo.”