Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 16:1-50

16  Cwale Kora+ mwanaa Izihari,+ mwanaa Kohati,+ mwanaa Livi,+ aswalisana ni Datani ni Abirami bana ba Eliabi,+ ni Ono mwanaa Peleti, ba lusika lwa Rubeni.+  Balwanisa Mushe, bona hamoho ni baana ba Maisilaele ba 250, manduna ba kopano, babaketilwe mwa puteho, ili baana babazibahala.  Kiha bakubukana hamoho kulwanisa+ Mushe ni Aruni, mi bali ku bona: “Mulukatalize hahulu! Kopano kaufela ikenile,+ kaufelaa bona, mi Jehova u mwahalaa bona.+ Cwale ki kabakalañi hamuipahamisa fahalimwaa puteho ya Jehova?”  Mushe hautwile cwalo, awela fafasi ka pata.  Kihaa li ku Kora ni kwa batu kaufela bane bamuyemela: “Kamuso kakusasana Jehova ukazibahaza bahae+ ni babakenile ni babaswanela kumuatumela,+ mi baaka keta+ kaufela ki bona babaka muatumela.  Mueze cwana: Muunge lipizana za mulilo,+ wena Kora ni batu kaufela baba kuyemela,+  mi kamuso mubeye mwateñi mulilo ni kubeya mwateñi insense fapilaa Jehova, mi mutu yakaketiwa+ ki Jehova ki yena yakenile. Mina bana ba Livi+ mukatalize hahulu!”  Mushe kihaa li ku Kora: “Hamuteeleze shangwe, mina bana ba Livi.  Kana muunga kuli ki nto yenyinyani Mulimu wa Isilaele hamiketile mwa kopano ya Isilaele+ ni kumilumeleza kumuatumela kuli mueze sebelezo mwa tabernakele ya Jehova ni kuyema fapilaa kopano kuli muisebeleze,+ 10  ni hamisutelelize ku yena, mina ni banabahabo mina kaufela ba Malivi? Kana semubata ni buprisita?+ 11  Kabakaleo, mina ni baba miyemela kaufela, babakopani hamoho, mulwanisa Jehova. Haili Aruni yena ki mañi kuli mumutongoke?”+ 12  Hasamulaho, Mushe aluma liñusa la kuyo biza Datani ni Abirami,+ bana ba Eliabi, kono bona bali: “Haluna kutaha! 13  Kana ki nto yenyinyani hau luzwisize mwa naha mokububa mabisi ni linosi kuto lubulaela mwa lihalaupa?+ Kana hape ubata kuikeza mulena yamaata fahalimwaa luna?* 14  Kono cwale, hausika lutisa mwa naha mokububa mabisi ni linosi+ kamba kulufa masimu kamba masimu a veine sina saanda. Kana ukapunya meeto a baana bao? Haluna kutaha!” 15  Mushe kihaa halifa hahulu, mi ali ku Jehova: “Usike waamuhela nubu yabona ya bubeke. Hanisika baamuha nihaiba mbongolo iliñwi, mi hanisika holofaza nihaiba alimuñwi ku bona.”+ 16  Mushe kihaa li ku Kora: “Kamuso uitahise fapilaa Jehova hamoho ni baba kuyemela kaufela, wena ni bona ni Aruni. 17  Yomuñwi ni yomuñwi uswanela kuunga pizana yahae ya mulilo ni kubeya mwateñi insense, mi mañi ni mañi ukatisa pizana yahae ya mulilo fapilaa Jehova, ili lipizana za mulilo ze 250, hamoho ni wena ni Aruni, yomuñwi ni yomuñwi aange pizana yahae ya mulilo.” 18  Ka mukwa ocwalo, yomuñwi ni yomuñwi wabona aanga pizana yahae ya mulilo mi abeya mulilo ni insense mwateñi, mi bayo yema kwa munyako wa tende ya makopanelo hamoho ni Mushe ni Aruni. 19  Kora hasakubukanyize bane bamuyemela+ kwa munyako wa tende ya makopanelo kuli babalwanise, kanya ya Jehova yabonahala kwa kopano kaufela.+ 20  Cwale Jehova abulelela Mushe ni Aruni, ali: 21  “Hamuikauhanye kwa sikwata se, kuli nibayundise kapili-pili.”+ 22  Kiha bawela fafasi ka lipata, mi bali: “Mawe Mulimu, wena Mulimu yafa bupilo kwa batu kaufela,*+ kana ukahalifela kopano kaufela kabakala sibi sa mutu alimuñwi?”+ 23  Jehova kihaa li ku Mushe: 24  “Bulelela kopano mi ubataluseze, uli: ‘Hamuzwe kwa litende za Kora, Datani, ni Abirami!’”+ 25  Mushe kihaa yema mi aya ku Datani ni Abirami, mi baana-bahulu+ ba Isilaele baya ni yena. 26  Abulelela kopano, ali: “Hamuzwe kwa litende za baana babamaswe ba, mi musike mwaswala nto ifi kamba ifi yabona, kuli musike mwayundiswa kabakala sibi sabona.” 27  Kapili-pili bazwa kwa litende za Kora, Datani, ni Abirami, mwa maneku kaufela, mi Datani ni Abirami bazwela kwande, bayema kwa minyako ya litende zabona, hamoho ni basali babona, ni bana babona babashimani, ni bana babona babanyinyani. 28  Mushe kihaa li: “Ka se, mukaziba kuli Jehova ki yena yanilumile kueza lika ze kaufela, kuli hanisika ikupulela feela zona: 29  Haiba batu ba, bashwa sina mobashwelanga batu kaufela, mi haiba koto yabona iswana ni koto ya batu kaufela, fohe haki Jehova yanilumile.+ 30  Kono haiba Jehova aeza ku bona nto yekomokisa mi mubu uatama* ni kubamiza hamoho ni zabona kaufela mi bashetumukela mwa Libita* inze bapila, fohe mukaziba kuli baana ba, bashwauzi Jehova.” 31  Amano feza feela kubulela manzwi ao, mubu fone bayemi wapazuha.+ 32  Mi lifasi laatama* mi labamiza hamoho ni mabasi abona ni batu kaufela beli ba Kora+ ni tutu yabona kaufela. 33  Ka mukwa ocwalo, bashetumukela mwa Libita* inze bapila, bona ni beli babona kaufela, mi mubu wabakwahela, mi bayundiswa mwahalaa puteho.+ 34  Maisilaele kaufela bane babapotolohile babaleha haba bautwa inze bahuwa, mi nebali: “Lusaba kuli lifasi likasuhana lalumiza!” 35  Kiha kutaha mulilo ozwa ku Jehova+ mi wacisa baana ba 250 bane bacisa insense.+ 36  Cwale Jehova ali ku Mushe: 37  “Bulelela Eliazare mwanaa muprisita Aruni kuli azwise lipizana za mulilo+ mwa mulilo, kakuli ki zekenile. Hape umubulelele kuli alatele mulilo kwahule. 38  Lipizana za mulilo za baana babaezize sibi sesi babulaisize, litulwe kuba lisipi za bupapati za kukwahelisa aletare,+ kakuli neba litisize fapilaa Jehova, mi lifetuhile zekenile. Liswanela kuba sisupo kwa Maisilaele.”+ 39  Muprisita Eliazare kihaa nga lipizana za mulilo za kopa, zene batisize baana bao bane bacisizwe ki mulilo, mi alitula kuli likwahelange aletare, 40  sina Jehova mwanaa mubulelezi ka Mushe. Neli kupuliso kwa Maisilaele, ya kuli kusike kwaba ni mutu yasika lumelezwa,* yesi wa lusika lwa Aruni yaswanela kusutelela kuli acise insense fapilaa Jehova+ ni kuli kusike kwaba ni mutu yakaba sina Kora ni bane bamuyemela.+ 41  Habusa, kopano kaufela ya Maisilaele yakala kutongoka Mushe ni Aruni,+ yali: “Mina bababeli ki mina mubulaile batu ba Jehova.” 42  Kopano hane ikubukani hamoho kulwanisa Mushe ni Aruni, batalima kwa tende ya makopanelo, mi hamubone! lilu neliapesize tende, mi kanya ya Jehova yakala kubonahala.+ 43  Mushe ni Aruni baya fapilaa tende ya makopanelo,+ 44  mi Jehova ali ku Mushe: 45  “Mina baana, hamuzwe mwahalaa kopano ye, kuli nibayundise kapili.”+ Kiha bawela fafasi ka lipata.+ 46  Mi Mushe ali ku Aruni: “Uunge pizana ya mulilo mi ubeye mwateñi mulilo wa kwa aletare+ mi ubeye fateñi insense mi uye kwa kopano kapili ni kubaezeza sebelezo ya kukwahela libi zabona,+ kakuli buhali bwa Jehova butukile. Batu ba mwa kozi!” 47  Honafo Aruni aanga pizana ya mulilo sina mwanaabulelezi Mushe, mi amatela mwahalaa puteho, mi hamubone! kozi nese ikalisize. Ka mukwa ocwalo, abeya insense mwa pizana ya mulilo mi akala kuezeza sicaba sebelezo ya kukwahela libi zabona. 48  Azwelapili kuyema mwahalaa babashwile ni babapila, mi kwa nalule-lule kozi yayema. 49  Bane bashwile kabakala kozi yeo neli ba 14,700, kusabalwi bane bashwile kabakala Kora. 50  Kwa mafelelezo, Aruni hakutela ku Mushe kwa munyako wa tende ya makopanelo, afumana kuli kozi yeo nese iyemisizwe.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ubata kuluhatelela?”
Linzwi ka linzwi, “moya kwa nama kaufela.”
Linzwi ka linzwi, “uatamisa mulomo waona.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “laatamisa mulomo walona.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “mutu usili.”