Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Numere 14:1-45

14  Kopano kaufela kiha ipahamisa linzwi, mi sicaba sazwelapili kuhuwa ni kulila busihu bo kaufela.+  Mi Maisilaele kaufela bakala kutongoka Mushe ni Aruni,+ mi kopano kaufela yababilaela, yali: “Neikaba hande kambe nelushwezi feela mwa naha ya Egepita, kamba kambe lushwezi feela mwa lihalaupa le!  Ki kabakalañi Jehova haalutisize mwa naha ye kuli luto bulaiwa ka mukwale?+ Basali baluna ni bana baluna bakahapiwa.+ Kana nekusike kwaba hande hane lukakutela kwa Egepita?”+  Mane nebabulelisana, bali: “Haluiketeleñi mueteleli mi lukutele kwa Egepita!”+  Mushe ni Aruni kiha bawa ka lipata fafasi fapilaa kopano kaufela ya Maisilaele yeputehani.  Joshua+ mwanaa Nuni ni Kalebu+ mwanaa Jefune, bane bali mwahalaa sikwata sene sizo twela naha, bapazula liapalo zabona,  mi babulelela kopano kaufela ya Maisilaele, bali: “Naha yene luizo twela, ki naha yende hahulu.+  Haiba Jehova alukatelwa, kaniti uka lutisa mwa naha ye, ni kulufa yona, ili naha mokububa mabisi ni linosi.+  Kono musike mwakwenuhela Jehova, mi musike mwasaba batu ba mwa naha yeo,+ kakuli luka bamiza.* Habasana masabelo, mi Jehova uinzi ni luna.+ Musike mwabasaba.” 10  Kono kopano kaufela yabulela za kuli babapobaule ka macwe.+ Kono kanya ya Jehova yabonahala fahalimwaa tende ya makopanelo kwa sicaba kaufela sa Isilaele.+ 11  Jehova kihaa li ku Mushe: “Batu ba, baka nishwaula ka nako yekuma kai,+ mi bakaanga nako yekuma kai basabonisi tumelo ku na niha baboni liponiso kaufela zeniezize mwahalaa bona?+ 12  Nika banata ka butuku bobuyambukela bobubulaya ni kubayundisa, mi nika kueza sicaba sesituna ni sesimaata kubafita.”+ 13  Kono Mushe ali ku Jehova: “Maegepita, bona kone uzwisize sicaba se ka maata ahao, bakautwa taba ye,+ 14  mi baka ibulelela batu babayahile mwa naha ye. Bao ni bona bautwile kuli wena Jehova, u mwahalaa batu ba,+ mi ubonahezi ku bona pata ka pata.+ Ki wena Jehova, mi lilu lahao li fahalimwaa bona, mi musihali ubazamaya kwapili mwa lilu leliyemi nonga, mi busihu ubazamaya kwapili mwa mulilo oyemi nonga.+ 15  Haiba ubulaya batu ba kaufela ka nako iliñwi,* macaba autwile za libubo lahao akabulela kuli: 16  ‘Jehova upalezwi kuisa batu ba, mwa naha yanaakonkile kuli uka bafa yona, ki lona libaka hababulaezi mwa lihalaupa.’+ 17  Cwale nakupa shangwe, Jehova, haike maata ahao abe amatuna, sina mone usepiselize hane uize: 18  ‘Jehova ki yasaakufi kuhalifa ni yanani lilato lelituna lelisa feli,*+ yaswalela bufosi ni bumaswe, kono nikamuta haana kutuhelela lifosi asa baoti, yatisa koto kabakala bufosi bwa bashemi fahalimwaa bana, fahalimwaa baikulu ni baikulu ba baikulu.’+ 19  Nakukupa, uswalele bufosi bwa sicaba se ka lilato lahao lelituna lelisa feli, sina mouswalelezi sicaba se kuzwa nako yesizwa mwa Egepita kufitela cwale.”+ 20  Jehova kihaa li: “Nabaswalela kulikana ni moukupezi.+ 21  Kono ka na luli yapila, lifasi kaufela likatala kanya ya Jehova.+ 22  Haili batu bababoni kanya yaka ni liponiso zaka+ zene niezize mwa Egepita ni mwa lihalaupa, kono bazwezipili kunilika+ halishumi cwana mi habasika utwa linzwi laka,+ 23  hakuna ku bona yakabona naha yene nisepisize ka luci ku bo ndataa bona. Ku baba nishwauzi kaufela, hakuna ku bona yaka ibona.+ 24  Kono bakeñisa kuli mutangaaka Kalebu+ naabonisize moya osaswani ni wabona mi naazwezipili kunilatelela ka pilu kaufela, kaniti nika mutisa mwa naha yanaaile ku yona, mi bana bahae baka iluwa.+ 25  Cwale bakeñisa kuli Maamaleke ni Makanana+ bayahile mwa musindi* wo, muswanela kukuta kamuso ni kuya kwa lihalaupa ka nzila ya Liwate Lelifubelu.”+ 26  Jehova kihaa bulela ku Mushe ni Aruni, ali: 27  “Kopano yemaswe ye, ikaanga nako yekuma kai inze initongoka?+ Niutwile zeba nitongoka+ Maisilaele. 28  Mubabulelele, muli: ‘“Ka na luli yapila,” kubulela Jehova, “Nika mieza kulikana ni semubulezi inze niikutwela!+ 29  Litupu zamina likawela mwa lihalaupa le,+ ki cwalo, kaufelaa mina ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu, bane bañolisizwe, mina kaufela baba nitongokile.+ 30  Hakuna ku mina yakakena mwa naha yene nimisepisize ka luci* kuli mukayaha mwateñi,+ konji Kalebu mwanaa Jefune ni Joshua mwanaa Nuni.+ 31  “‘“Mi nikatisa bana bamina, bona bene muize bakahapiwa,+ mi bakaziba naha yemuhanile.+ 32  Kono litupu zamina likawela mwa lihalaupa le. 33  Cwale bana bamina bakaba balisana mwa lihalaupa ka lilimo ze 40,+ mi bakaikalabela kabakala likezo zamina za kusasepahala,* kufitela situpu sa mafelelezo siwela mwa lihalaupa.+ 34  Mukaikalabela bufosi bwamina ka lilimo ze 40,+ kulikana ni mazazi ene muizo twela naha, kikuli mazazi a 40,+ lizazi lililiñwi liyemele silimo silisiñwi, lizazi lililiñwi liyemele silimo silisiñwi, mi mukaziba sekutalusa kunihanyeza.* 35  “‘“Na Jehova, nibulezi. Ki se, senika eza kwa kopano kaufela yemaswe ye, bona babakopani hamoho kunilwanisa: Bakayundela mwa lihalaupa le, mi bakashwela ona mo.+ 36  Baana banaalumile Mushe kuli bayo twela naha, bane batahisize kuli kopano kaufela imutongoke hane batisize piho yemaswe ka za naha yene baizo twela,+ 37  bona baana bane batisize piho yemaswe ka za naha, bakanatwa mi bakashwela fapilaa Jehova.+ 38  Kono Joshua mwanaa Nuni ni Kalebu mwanaa Jefune, bane bali mwahalaa sikwata sene sizo twela naha, bona bakazwelapili kupila.”’”+ 39  Mushe habulelela Maisilaele kaufela manzwi a, sicaba sakala kulila hahulu. 40  Mi habusa bazuha isali kakusasana mi nebali bakambamele fa ngo ya lilundu, banze bali: “Cwale luitukiselize kukambamela kwa sibaka sanaabulezi Jehova, kakuli luezize sibi.”+ 41  Kono Mushe ali: “Kiñi hamutula taelo ya Jehova? Hamuna kukondisa. 42  Musike mwakambama, kakuli Jehova hayo ni mina; mukatulwa ki lila zamina.+ 43  Kakuli Maamaleke ni Makanana balibelezi kumilwanisa,+ mi mukabulaiwa ka mukwale. Bakeñisa kuli mutuhezi kulatelela Jehova, Jehova haana kuba ni mina.”+ 44  Nihakulicwalo, bapihelela kukambamela fa ngo ya lilundu,+ kono aleka ya tumelelano ya Jehova neisika zwa mwa mafulo, ni yena Mushe naasika zwa mwa mafulo.+ 45  Cwale Maamaleke ni Makanana bane bayahile fa lilundu leo bashetumuka ni kubanata, babahasanya mi mane bayo fita kwa Horoma.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kakuli baswana sina sinkwa ku luna.”
Linzwi ka linzwi, “sina mutu alimuñwi.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Kamba “libala.”
Linzwi ka linzwi, “yene niyemiselize lizoho laka mwahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “buhule.”
Kamba “haniba sila samina.”