Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Numere 10:1-36

10  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Uikezeze litolombita+ zepeli; ulieze ka silivera yetulilwe, mi uitusise zona kwa kubiza kopano ni kufundula sicaba mwa mafulo abona.  Litolombita zepeli zeo halika lizwa, kopano kaufela ilukela kutaha ku wena kwa munyako wa tende ya makopanelo.+  Haiba kulizwa feela iliñwi, ki manduna feela, bona litoho za bana ba Isilaele babaeza likiti, babaka kubukanela ku wena.+  “Hamuka liza litolombita ka mulumo ocinca-cinca, babatomezi mafulo abona kwa upa+ baswanela kufunduka.  Hamuka liza litolombita lwabubeli ka mulumo ocinca-cinca, babatomezi mafulo abona kwa mboela+ baswanela kufunduka. Baswanela kulizanga litolombita cwalo nako kaufela hakuba ni sitopa sesifunduka.  “Cwale hamubiza puteho hamoho, muswanela kuliza litolombita,+ kono isiñi ka milumo yecinca-cinca.  Bana ba Aruni babashimani, bona baprisita, baswanela kuliza litolombita+ zeo, mi likaitusiswa cwalo kuli ibe mulao wa kuya kuile mwa masika amina kaufela.  “Hamuya kwa ndwa mwa naha yamina kuyo lwanisa muhateleli yaminyandisa, muswanela kuliza mulumo wa ndwa ka litolombita,+ mi Jehova Mulimu wamina uka mihupula ni kumipilisa kwa lila zamina. 10  “Hape ka linako za tabo+—ka linako zemueza mikiti+ ni kwa makalelo a likweli zamina—mulukela kuliza litolombita fapilaa linubu zamina za kucisa+ ni matabelo amina a kuikabela;+ zeo likaba kupuzo ku mina fapilaa Mulimu wamina. Ki na Jehova Mulimu wamina.”+ 11  Cwale ka silimo sabubeli, mwa kweli yabubeli, fa lizazi labu 20 la kweli,+ lilu lananuha fahalimwaa tabernakele+ ya Bupaki. 12  Ka mukwa ocwalo, Maisilaele bakala kufunduka kuzwa mwa lihalaupa la Sinai kulikana ni litaelo za mone baswanela kufundukela,+ mi lilu layo yema mwa lihalaupa la Parani.+ 13  Lo neli lona lwapili habafunduka, ka kulatelela taelo yanaafile Jehova ka Mushe.+ 14  Ka mukwa ocwalo, sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a bana ba Juda sakala kufunduka ka litopa zasona,* mi Nashoni+ mwanaa Aminadabi ki yena yanaazamaisa sitopa seo. 15  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Isakare neli Netanele+ mwanaa Zuari. 16  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Zabuloni neli Eliabi+ mwanaa Heloni. 17  Tabernakele hailutululwa,+ bana ba Gerishoni+ babashimani ni bana ba Merari+ babashimani, bona bane balwalanga tabernakele, bafunduka. 18  Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a Rubeni kiha sifunduka ka litopa zasona,* mi Elizuri+ mwanaa Shedeuri ki yena yanaazamaisa sitopa seo. 19  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Simioni neli Shelumiele+ mwanaa Zurishadai. 20  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Gadi neli Eliasafi+ mwanaa Deuele. 21  Makohati, bane balwalanga lika za mwa sibaka sesikenile+ kiha bafunduka. Tabernakele neika tomiwa hase bafitile. 22  Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a bana ba Efraimi kiha sifunduka ka litopa zasona,* mi Elishama+ mwanaa Amihudi ki yena yanaazamaisa sitopa seo. 23  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Manase neli Gamaliele+ mwanaa Pedazuri. 24  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Benjamine neli Abidani+ mwanaa Gidioni. 25  Sitopa sa masika amalaalu sa mafulo a bana ba Dani kiha sifunduka ka litopa zasona,* sazamaya mwamulaho inze sisileleza mafulo kaufela, mi Akiezere+ mwanaa Amishadai ki yena yanaazamaisa sitopa seo. 26  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Asere neli Pagiele+ mwanaa Okurani. 27  Yanaazamaisa sitopa sa lusika lwa bana ba Nafetali neli Akira+ mwanaa Enani. 28  Maisilaele ki mone bafundukelanga cwalo ni litopa zabona.*+ 29  Mushe kihaa li ku Hobabi mwanaa Reuele*+ wa Mumidiani, yena mukwenyanaa Mushe, ali: “Selufunduka cwale kuliba kwa sibaka sanaa lubulelezi Jehova kuli: ‘Nika mifa sona.’+ Uye ni luna,+ mi luka kueza hande, kakuli Jehova usepisize Isilaele lika zende.”+ 30  Kono yena ali ku Mushe: “Hanina kuya. Nikakutela kwa naha yahesu ni kwa banabahesu.” 31  Mushe amualaba, ali: “Nakupa, usike walusiya, kakuli wena waziba koluswanela kuyo tibelela mwa lihalaupa, mi wakona kuluetelela.* 32  Mi haiba uya ni luna,+ luka kueza hande, kulikana ni bunde kaufela bwaka luezeza Jehova.” 33  Cwale bakala kuzwa fa lilundu la Jehova+ mi bazamaya musipili wa mazazi amalaalu, mi aleka+ ya tumelelano ya Jehova neizamaya fapilaa bona mwa musipili wabona wa mazazi amalaalu kubabatela sibaka mwakupumulela.+ 34  Mi lilu+ la Jehova nelili fahalimwaa bona musihali habafunduka mwa mafulo. 35  Nako kaufela Aleka hane itutiswanga, Mushe naabulelanga kuli: “Nanuha, wena Jehova,+ mi haike lila zahao lihasane, mi haike baba kutoile basabe fapilaa hao.” 36  Mi aleka hane iluliwanga, naabulelanga kuli: “Wena Jehova, hakukutele ku Isilaele yaeza likiti-kiti.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zasona.”
Linzwi ka linzwi, “ka kuya ka limpi zabona.”
Fo kikuli, Jetero.
Kamba “kuba meeto aluna.”