Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

NUMERE

Litaba ze Mwahali—Numere

 • 1

  • Kuñolisa baana kuli bakenywe mwa mpi (1-46)

  • Malivi habakenywi mwa mpi (47-51)

  • Kuyaha mwa mafulo ka mukwa oonga-ongilwe hande (52-54)

 • 2

  • Mafulo aonga-ongiwa ka litopa za masika amalaalu (1-34)

   • Sitopa sa Juda siba kwa upa (3-9)

   • Sitopa sa Rubeni siba kwa mboela (10-16)

   • Mafulo a Livi aba mwahali (17)

   • Sitopa sa Efraimi siba kwa wiko (18-24)

   • Sitopa sa Dani siba kwa mutulo (25-31)

   • Palo kaufela ya baana bane bañolisizwe (32-34)

 • 3

  • Bana ba Aruni babashimani (1-4)

  • Malivi baketiwa kuli basebeze (5-39)

  • Kuliulula baeli (40-51)

 • 4

  • Musebezi wa Makohati (1-20)

  • Musebezi wa Magerishoni (21-28)

  • Musebezi wa Mamerari (29-33)

  • Litaba za sipalo ka bukuswani (34-49)

 • 5

  • Kuzwisa mwa sicaba babasilafezi (1-4)

  • Kuipulela libi ni kulifa tifo (5-10)

  • Muezezo wa kuitusisa mezi kuli kubonwe nji musali ubukile (11-31)

 • 6

  • Buitamo bwa Bunazareni (1-21)

  • Kufuyolwa ki baprisita (22-27)

 • 7

  • Linubu zeneeitusisizwe kwa kakulo ya tabernakele (1-89)

 • 8

  • Aruni utukisa lilambi ze 7 (1-4)

  • Malivi bakeniswa, bakalisa sebelezo yabona (5-22)

  • Lilimo za kukena ni kutuhela sebelezo ya Malivi (23-26)

 • 9

  • Tukiso ya kueza Paseka hamulaho wa lizazi lelitomilwe (1-14)

  • Lilu ni mulilo fahalimwaa tabernakele (15-23)

 • 10

  • Litolombita za silivera (1-10)

  • Kufunduka kuzwa mwa Sinai (11-13)

  • Kuzamaya ka mukwa oonga-ongilwe (14-28)

  • Hobabi ukupiwa kuetelela Isilaele (29-34)

  • Tapelo ya Mushe sicaba hane sifundukanga (35, 36)

 •  11

  • Kubilaela kutahisa mulilo ozwa ku Mulimu (1-3)

  • Sicaba sililela nama (4-9)

  • Mushe uikutwa kusakona (10-15)

  • Jehova ufa moya kwa baana-bahulu ba 70 (16-25)

  • Elidadi ni Medadi; Joshua uutwa lifufa kabakala Mushe (26-30)

  • Makwali alumelwa; sicaba sifiwa koto kabakala mukwañuli (31-35)

 • 12

  • Miriame ni Aruni balwanisa Mushe (1-3)

   • Mushe neli mutu yaishuwa hahulu kufita batu kaufela (3)

  • Jehova uyemela Mushe (4-8)

  • Miriame unatiwa ka mbingwa (9-16)

 • 13

  • Matwela ba 12 balumiwa mwa naha ya Kanana (1-24)

  • Matwela baalishumi bafa piho yemaswe (25-33)

 • 14

  • Sicaba sibata kukutela kwa Egepita (1-10)

   • Piho yende ya Joshua ni Kalebu (6-9)

  • Jehova wahalifa; Mushe ukupela sicaba ku Mulimu (11-19)

  • Koto: kuba mwa lihalaupa ka lilimo ze 40 (20-38)

  • Maisilaele batulwa ki Maamaleke (39-45)

 • 15

  • Milao ka za linubu (1-21)

   • Mulao ulimuñwi kwa bana ba naha ni bazwahule (15, 16)

  • Linubu zefiwa kabakala libi za kusalela (22-29)

  • Koto yefiwa ku babaezize sibi ka bomu (30, 31)

  • Mutu yatulile mulao wa Sabata wabulaiwa (32-36)

  • Liapalo libe ni manjobo kwa mingundo (37-41)

 • 16

  • Bukwenuheli bwa Kora, Datani, ni Abirami (1-19)

  • Bakwenuheli baatulwa (20-50)

 • 17

  • Mulamu wa Aruni otubuzi lipalisa uba sisupo (1-13)

 • 18

  • Misebezi ya baprisita ni Malivi (1-7)

  • Likabelo za baprisita (8-19)

   • Tumelelano ya lizwai (19)

  • Malivi bafiwe kalulo yabulishumi mi ni bona bafe kalulo yabulishumi (20-32)

 • 19

  • Komu yekunoñu ni mezi a kuikenisa ka ona (1-22)

 • 20

  • Miriame ushwela mwa Kadeshi (1)

  • Mushe unata licwe mi ueza sibi (2-13)

  • Edomo uhanela Isilaele kufita (14-21)

  • Lifu la Aruni (22-29)

 • 21

  • Mulena wa Aradi watulwa (1-3)

  • Noha ya kopa (4-9)

  • Isilaele upotoloha naha ya Moab (10-20)

  • Mulena Sihoni wa Muamori watulwa (21-30)

  • Mulena Ogo wa Muamori watulwa (31-35)

 • 22

  • Balaki ubiza Balaami (1-21)

  • Mbongolo ya Balaami yabulela (22-41)

 • 23

  • Nguli ya Balaami yapili (1-12)

  • Nguli ya Balaami yabubeli (13-30)

 • 24

  • Nguli ya Balaami yabulaalu (1-11)

  • Nguli ya Balaami yabune (12-25)

 • 25

  • Isilaele ueza sibi ka kufosa ni basali ba Mamoabi (1-5)

  • Finehasi uunga muhato (6-18)

 • 26

  • Sipalo sabubeli sa masika a Isilaele (1-65)

 • 27

  • Bana ba Zelofehadi babasizana (1-11)

  • Joshua ufiwa bueteleli kuli ayole Mushe (12-23)

 • 28

  • Litaelo ka za mwakufela linubu zeshutana-shutana (1-31)

   • Linubu za ka zazi ni zazi (1-8)

   • Za la Sabata (9, 10)

   • Linubu za ka kweli ni kweli (11-15)

   • Za Paseka (16-25)

   • Za Mukiti wa Lisunda (26-31)

 • 29

  • Litaelo ka za mwakufela linubu zeshutana-shutana (1-40)

   • Lizazi la kuliza tolombita (1-6)

   • Lizazi la Sebelezo ya Kukwahela Libi (7-11)

   • Mukiti wa Minganda (12-38)

 • 30

  • Buitamo bwa baana (1, 2)

  • Buitamo bwa basali ni bana babasizana (3-16)

 • 31

  • Kufa Midiani koto kabakala bumaswe bwahae (1-12)

   • Balaami wabulaiwa (8)

  • Mulao ka za lika zehapilwe mwa ndwa (13-54)

 • 32

  • Mileneñi kwa upa wa Jordani (1-42)

 • 33

  • Mone bazamaela Maisilaele mwa musipili wabona mwa lihalaupa (1-49)

  • Litaelo ka za kutula Kanana (50-56)

 • 34

  • Milulwani ya Kanana (1-15)

  • Baana babafilwe musebezi wa kuaba naha (16-29)

 • 35

  • Mileneñi ya Malivi (1-8)

  • Mileneñi ya masabelo (9-34)

 • 36

  • Mulao ka za kunyalwa kwa basali babayola saanda (1-13)