Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Nehemia 7:1-73

7  Limota limano fezwa kuyahiwa sinca,+ nabeya likwalo mwa libaka zazona;+ mi naketa balibeleli ba minyako,+ baopeli,+ ni Malivi.+  Hasamulaho, nabeya mwanahesu Hanani+ kuli azamaise Jerusalema, hamoho ni Hanania nduna wa Sibaka Sesisilelelizwe,+ kakuli neli muuna yanaasepahala hahulu mi naasaba Mulimu wa niti+ kufita babañata.  Kiha nili ku bona: “Minyako ya Jerusalema isike yakwalulwa kufitela lizazi halicisa, mi ka nako yebasa kantela balibeleli, bakwale minyako ni kuipaka. Mi mufe babayahile mwa Jerusalema musebezi wa kulibelela, yomuñwi ni yomuñwi alibelele mwa sibaka sahae safilwe ni fapilaa ndu yahae.”  Cwale muleneñi neli omutuna, mi batu bane bapila mwateñi neli babanyinyani,+ mi mandu naasika yahiwa sinca.  Kono Mulimu waka abeya mwa pilu yaka muhupulo wa kukopanya manduna ni babakweli ba babusi ni sicaba, kuli bañoliswe ka masika abona.+ Mi nafumana buka mone kuñozwi masika a bane batile pili, mi nafumana kuli mwateñi nekuñozwi litaba ze:  Ba ki bona batu ba mwa provinsi* bane batile kuzwa kwa buhapiwa kone baisizwe, bona banaaisize Mulena Nebukadenezare+ wa Babilona kwa buhapiwa,+ ili bane bakutezi kwa Jerusalema ni kwa Juda hasamulaho, yomuñwi ni yomuñwi mwa muleneñi wahabo yena,+  batu bao nebatile ni Zerubabele,+ Jeshua,+ Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Morodekai, Bilishani, Misipereti, Bigivai, Nehumi, ni Baana. Ki ze lipalo za baana ba Maisilaele:+  Bana ba Paroshi neli ba 2,172;  bana ba Shefatia neli ba 372; 10  bana ba Ara+ neli ba 652; 11  bana ba Pahati-moabi,+ bona ba lusika lwa Jeshua ni Joabi,+ neli ba 2,818; 12  bana ba Elami+ neli ba 1,254; 13  bana ba Zatu neli ba 845; 14  bana ba Zakai neli ba 760; 15  bana ba Binui neli ba 648; 16  bana ba Bebai neli ba 628; 17  bana ba Azigadi neli ba 2,322; 18  bana ba Adonikami neli ba 667; 19  bana ba Bigivai neli ba 2,067; 20  bana ba Adini neli ba 655; 21  bana ba Atere, wa lusika lwa Ezekiasi neli ba 98; 22  bana ba Hashumi neli ba 328; 23  bana ba Bezai neli ba 324; 24  bana ba Harifi neli ba 112; 25  baana ba mwa Gibioni+ neli ba 95; 26  baana ba mwa Betelehema ni mwa Netofa neli ba 188; 27  baana ba mwa Anatota+ neli ba 128; 28  baana ba mwa Beti-azimaveti neli ba 42; 29  baana ba mwa Kiriati-jearimi,+ ba mwa Kefira, ni ba mwa Beeroti,+ neli ba 743; 30  baana ba mwa Rama ni mwa Geba+ neli ba 621; 31  baana ba mwa Mikimasi+ neli ba 122; 32  baana ba mwa Betele+ ni ba mwa Ai+ neli ba 123; 33  baana ba mwa muleneñi omuñwi wa Nebo neli ba 52; 34  bana ba Elami yomuñwi neli ba 1,254; 35  bana ba Harimi neli ba 320; 36  baana ba mwa Jeriko neli ba 345; 37  baana ba mwa Lodi, mwa Hadidi, ni mwa Ono+ neli ba 721; 38  bana ba Senaa neli ba 3,930. 39  Ba, neli bona baprisita:+ Bana ba Jedaya wa ba ndu ya Jeshua neli ba 973; 40  bana ba Imeri neli ba 1,052; 41  bana ba Pashuri+ neli ba 1,247; 42  bana ba Harimi+ neli ba 1,017. 43  Ba, neli bona Malivi:+ Bana ba Jeshua, mwa lusika lwa Kadimiele+ mwanaa Hodeva, neli ba 74. 44  Baopeli,+ bona bana ba Asafi,+ neli ba 148. 45  Ba, neli bona balibeleli ba minyako:+ Bana ba Shalume, bana ba Atere, bana ba Talumoni, bana ba Akubu,+ bana ba Hatita, ni bana ba Shobai, neli ba 138. 46  Ba, neli bona batanga bane basebeleza kwa tempele:*+ Bana ba Ziha, bana ba Hasufa, bana ba Tabaoti, 47  bana ba Kerosi, bana ba Siya, bana ba Padoni, 48  bana ba Lebana, bana ba Hagaba, bana ba Salimai, 49  bana ba Hanani, bana ba Gidele, bana ba Gahari, 50  bana ba Reaya, bana ba Rezini, bana ba Nekoda, 51  bana ba Gazami, bana ba Uza, bana ba Pasea, 52  bana ba Besai, bana ba Mameunimi, bana ba Manefushesimi, 53  bana ba Bakibuki, bana ba Hakufa, bana ba Harihuri, 54  bana ba Baziliti, bana ba Mehida, bana ba Harisha, 55  bana ba Barikosi, bana ba Sisera, bana ba Tema, 56  bana ba Nezia, ni bana ba Hatifa. 57  Ba, neli bona bana ba batanga ba Salumoni:+ Bana ba Sotai, bana ba Sofereti, bana ba Perida, 58  bana ba Jaala, bana ba Darekoni, bana ba Gidele, 59  bana ba Shefatia, bana ba Hatili, bana ba Pokereti-hazebaimi, bana ba Amone. 60  Batanga kaufela bane basebeleza kwa tempele*+ ni bana ba batanga ba Salumoni neli ba 392. 61  Mi ba ki bona bane bazwile kwa Tele-mela, kwa Tele-harasha, kwa Kerubu, kwa Adoni, ni kwa Imeri, kono nebapalezwi kufumana bupaki ka za mabasi a bahandataa bona ni simuluho yabona, kuli kuzibwe haiba nebali Maisilaele:+ 62  Bana ba Delaya, bana ba Tobia, ni bana ba Nekoda neli ba 642. 63  Mi ba, neli bona ba lusika lwa baprisita: Bana ba Habaya, bana ba Hakozi,+ ni bana ba Barizilai, yanaanyezi yomuñwi wa bana ba Barizilai+ wa Mugiliadi, yanaa tilo bizwa ka libizo la lubasi lwa musalaa hae. 64  Bao nebabatile litaba za masika abona kuli babonise simuluho yabona, kono nebasika lifumana, mi bazwiswa fa buprisita.*+ 65  Mubusisi*+ ababulelela kuli basike baca zekenile hahulu+ kufitela fanaaka tela muprisita kuto buza Mulimu ka kuitusisa Urimi ni Tumimi.+ 66  Palo ya baana kaufela neli 42,360,+ 67  hakusa balwi palo ya batanga babona babaana ni babasali,+ ba 7,337; hape nebanani baopeli babaana ni babasali ba 245.+ 68  Nebanani lipizi ze 736, limbongolo* ze 245, 69  likamele ze 435, ni limbongolo ze 6,720. 70  Babañwi babali litoho za mabasi a bahandataa bona nebafile linubu kuli liitusiswe kwa musebezi.+ Mubusisi* naafile lidrakima* za gauda ze 1,000, mikeke ya kwiti ye 50, ni liapalo zetelele za baprisita ze 530, kuli libeiwe mwa mabulukelo a bufumu.+ 71  Mi babañwi babali litoho za mabasi a bahandataa bona nebafile lidrakima za gauda ze 20,000 ni limaina* za silivera ze 2,200, kuli libeiwe mwa sibulukelo sa masheleñi a musebezi. 72  Mi batu babañwi kaufela nebafile lidrakima za gauda ze 20,000, limaina za silivera ze 2,000, ni liapalo zetelele za baprisita ze 67. 73  Mi baprisita, Malivi, balibeleli ba minyako, baopeli,+ babañwi ba sicaba, batanga babasebeleza kwa tempele,* ni Maisilaele babañwi kaufela* bayaha mwa mileneñi yabona.+ Ka kweli yabu 7,+ Maisilaele nese bakalile kupila mwa mileneñi yabona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sikiliti.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “bazwiswa fa buprisita ka kuungiwa kuli habasika kena.”
Kamba “Tirishata,” lona lilumbatina la Siperesia la mubusisi wa provinsi.
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “Tirishata,” lona lilumbatina la Siperesia la mubusisi wa provinsi.
Drakima neli sheleñi ya muwayawaya yeneengiwa kuba yelikana ni dariki ya gauda ya kwa Peresia ya buima bobueza ligilamu ze 8.4. Drakima ye haiswani ni yebulezwi mwa Mañolo A Sigerike. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Maina ya mwa Mañolo A Siheberu neilikana ni ligilamu zeeza 570. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Linzwi ka linzwi, “Isilaele kaufela.”