Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Nehemia 6:1-19

6  Cwale Sanibalati, Tobia,+ Geshemu wa Muarabia,+ ni lila zaluna kaufela bamano utwa kuli niyahile sinca limota+ ni kuli mwa libaka mone kusinyehile kutibilwe (nihaike kuli ka nako yeo nenisika beya kale likwalo kwa minyako),+  kapili-pili Sanibalati ni Geshemu banilumela liñusa le, bali: “Taha, halutome nako yeluka kopanela ku omuñwi wa minzi ye mwa Libala la Ono.”+ Kono nebalela kunieza maswe.  Kiha niluma batu kuyo li ku bona: “Musebezi onieza ki omutuna, mi hanikoni kutaha ko. Kiñi senika yemiseza musebezi ka kutaha ko, kuto mibona?”  Banilumela liñusa leliswana leo hane, mi nako ni nako neni baalabanga kalabo yeswana.  Cwale Sanibalati aluma sikombwa sahae kuto nifa liñusa leliswana leo lwabuketalizoho, sikombwa yo ataha ashimbile liñolo lelisika kwaliwa, mwa lizoho.  Mwa liñolo leo nekuñozwi kuli: “Kunani taba yesweli kuutwahala mwahalaa macaba, mi ni Geshemu+ ubulela cwalo, kuli wena ni Majuda mulela kufetuhela mulena.+ Ki lona libaka hamuyaha limota; mi lipiho zeutwahala libonisa kuli ki wena yakaba mulenaa bona.  Hape uketile bapolofita kuli bakuzibahaze mwa naha kaufela ya Jerusalema, bali: ‘Kunani mulena mwa Juda!’ Mi mulena ukabihelwa litaba zeo. Cwale taha luto ambolisana zateñi.”  Kono namulumela kalabo ye, nali: “Hakuna niti mwa litaba kaufela zeubulela; ki litaba zeuikupulezi feela mwa pilu yahao.”  Kakuli kaufelaa bona nebabata kulusabisa, mi nebali: “Mazoho abona akafokola, mi habana kueza musebezi.”+ Cwale Mulimu waka, nalapela, hakutiise mazoho aka.+ 10  Kiha niya kwa ndu ya Shemaya mwanaa Delaya mwanaa Mehetabele, yanaaikwalezi mwa ndu yahae. Ali ku na: “Lutome nako yeluka yo kopanela kwa ndu ya Mulimu wa niti, mwa tempele, mi lukwale likwalo za tempele, kakuli bataha, bato kubulaya. Babata kuto kubulaya busihu.” 11  Kono nali ku yena: “Mutu yaswana sina na ukamatelañi? Kana mutu yaswana sina na wakona kukena mwa tempele asabulaiwi?+ Hanina kukena mwateñi!” 12  Cwale nalemuha kuli Mulimu naasika muluma, kono naalekilwe kweta ki Tobia ni Sanibalati+ kuli ato nipolofitela litaba zemaswe. 13  Naalekilwe kweta kuli anisabise ni kutahisa kuli nieze sibi, kuli babe ni libaka la kunisinya libizo, ilikuli nishubulwe. 14  Mawe Mulimu waka, uhupule likezo kaufela za Tobia+ ni Sanibalati, ni likezo za mupolofita wamusali Noadia ni za bapolofita kaufela bane balika kunisabisa kamita. 15  Cwale limota lafezwa kuyahiwa ka lizazi labu 25 la kweli ya Eluli,* hamulaho wa mazazi a 52. 16  Lila zaluna kaufela limano utwa zateñi ni macaba kaufela alupotolohile hasaaiponezi taba yeo, baswaba hahulu,*+ mi balemuha kuli Mulimu waluna ki yena yanaa lutusize kupeta musebezi wo. 17  Mwa mazazi ao, manduna+ ba Juda nebalumelanga Tobia mañolo amañata, mi Tobia naabaalabanga. 18  Batu babañata mwa Juda nebaitamile kuli bakasepahala ku yena, kakuli naali mukwenyanaa Shekania mwanaa Ara,+ mi mwanaa hae Jehohanani naanyezi mwanaa Meshulami+ mwanaa Berekia. 19  Hape neba nibulelelanga lika zende ka zahae nako kaufela, mi neba muzibisanga zene nibulela. Mi Tobia naanilumelanga mañolo kuli anisabise.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bawa maswe mwa meeto abona.”