Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Nehemia 13:1-31

13  Ka lizazi leo, buka ya Mushe yabaliwa batu inze bautwa,+ mi mwateñi kwafumanwa fokuñozwi kuli kusike kwaba ni Muamoni kamba Mumoabi+ yakena mwa kopano ya Mulimu wa niti,+  kakuli nebasika katanyeza Maisilaele kubafa sinkwa ni mezi, kono nebalifile Balaami kuli akute Maisilaele.+ Nihakulicwalo, Mulimu waluna naafetuzi sikuto seo kusieza mbuyoti.+  Bamano utwa Mulao wo, bakala kuzwisa batu kaufela ba macaba asili* mwahalaa Maisilaele.+  Cwale zeo lisika ezahala kale, muprisita yanaababalela mizuzu ya mabulukelo* a ndu* ya Mulimu+ waluna neli Eliashibi+ muhabo Tobia.+  Naamulukiselize muzuzu wa mabulukelo omutuna,* ili sibaka mone kubeiwanga sapili nubu ya bubeke, insense yesweu, ni lisebeliso ni likalulo zabulishumi za bubeke, waine yenca, ni oli,+ zona lika zenelaezwi kuli lifiwange Malivi,+ baopeli, ni balibeleli ba minyako, hamoho ni nubu yenefiwa baprisita.+  Mi mwahalaa nako yeo kaufela, nenisiyo mwa Jerusalema, kakuli neniile ku mulena mwa silimo sabu 32+ sa puso ya Mulena Aritazerisi+ wa Babilona; mi hase kufitile nako, nakupa mulena sibaka kuli anilumeleze niye.  Kiha nitaha kwa Jerusalema mi nato fumana kuli Eliashibi+ uezize nto yemaswe ka kulukiseza Tobia+ muzuzu wa mabulukelo mwa lapa la ndu ya Mulimu wa niti.  Nahalifa hahulu kabakala taba yeo, mi naanga libyana kaufela za Tobia ni kulilatela kwande a muzuzu wa mabulukelo.*  Hasamulaho, nafa litaelo, mi bakenisa mizuzu ya mabulukelo;* mi nakutiseza libyana za ndu ya Mulimu wa niti mwateñi,+ hamoho ni nubu ya bubeke ni insense yesweu.+ 10  Hape nafumana kuli Malivi+ nebasika fiwa kabelo yabona,+ mi kabakaleo Malivi ni baopeli bane baeza musebezi, baikela, yomuñwi ni yomuñwi kwa simu yahae.+ 11  Kiha nikalimela babakweli ba babusi,+ nali: “Kiñi ndu ya Mulimu wa niti haituhelezwi?”+ Mi nabakopanya hamoho ni kubakutiseza mwa libaka zabona. 12  Mi ba lusika lwa Juda kaufela batisa likalulo zabulishumi+ za bubeke, waine yenca, ni oli mwa mizuzu ya mabulukelo.+ 13  Kihona nifa muprisita Shelemia, mukopisi* Zadoki, ni Pedaya wa Mulivi musebezi wa kubabalela mizuzu ya mabulukelo, mi Hanani mwanaa Zakuri mwanaa Matania neli mubakweli wabona, kakuli baana bao nebaangiwa kuli basepahala. Bafiwa musebezi wa kuabela banabahabo bona lico. 14  Mawe Mulimu waka,+ unihupule, kabakala taba ye, mi usike walibala misebezi yeniezize kabakala lilato lelisa feli lenibonisize kwa ndu ya Mulimu waka ni kwa sebelezo yeezwa kwateñi.+ 15  Mwa mazazi ao, neniboni batu mwa Juda habahatikela mwa lilubelo za waine ka lizazi la Sabata,+ banze batisa mabunda-bunda a bubeke ni kualwalisa limbongolo, mi nebatisa waine, miselo ya veine, lifeiga, ni mishimbo ya mufuta kaufela mwa Jerusalema ka lizazi la Sabata.+ Kiha nibakalimela kuli basike balekisa lika zeo ka lizazi leo.* 16  Mi batu ba kwa Tire bane bapila mwa muleneñi nebanze batisa litapi ni libyana za mufuta kaufela, mi neba lilekisa kwa batu ba mwa Juda ni mwa Jerusalema ka lizazi la Sabata.+ 17  Kiha nikalimela manduna ba Juda mi nali ku bona: “Kiñi hamueza nto yemaswe cwana, mane musilafaza lizazi la Sabata? 18  Kana bo kuku wamina nebasika eza nto yeswana yeo, yenetahisize kuli Mulimu atise kozi ye, fahalimwaa luna ni fahalimwaa muleneñi wo? Cwale mina musaekeza kwa buhali bwahae bobutukezi Isilaele ka kusilafaza lizazi la Sabata.”+ 19  Cwale muluti usafita feela kwa minyako ya Jerusalema, lizazi la Sabata lisika fita kale, nalaela kuli likwalo likwaliwe. Hape nalaela kuli basike bakwalula likwalo konji la Sabata hase lifelile, mi nabeya babañwi ba balibeleli baka kwa minyako kuli kusike kwaba ni mishimbo yekena mwa Jerusalema ka lizazi la Sabata. 20  Kabakaleo, ba lipisinisi ni balekisi ba lika za mifuta kaufela batanda busihu kwande a Jerusalema hañwi kamba habeli. 21  Kiha nibakalimela mi nali ku bona: “Kiñi hamulobezi fapilaa limota? Haiba mueza cwalo hape, nika milundula.” Mi kuzwa ka lona lizazi leo, nebasika taha ka lizazi la Sabata. 22  Mi nabulelela Malivi kuli baikenisange kamita ni kukantela minyako kuli lizazi la Sabata libulukiwe linze likenile.+ Wena Mulimu waka, hape unihupule kabakala taba ye, mi unibonise sishemo ka lilato lahao lelituna, lelisa feli.+ 23  Mwa mazazi ao, hape neniboni Majuda bane banyezi* basali+ ba Maashidodi,+ ba Maamoni,+ ni ba Mamoabi. 24  Babañwi ba bana babona nebabulela puo ya Siashidodi ni puo ya macaba asili, kono hakuna ku bona yanaaziba kubulela puo ya Majuda. 25  Kiha nibakalimela, nabakuta mi nanata baana babañwi ni kukumula milili yabona mi nabakonkisa ku Mulimu, nali: “Musike mwanyalisa bana bamina+ babasizana kwa bana babona babashimani, kamba kulumeleza bana bamina babashimani kunyala bana babona babasizana, mi ni mina musike mwaikungela bona.+ 26  Kana haki bona bane batahisize kuli Mulena Salumoni wa Isilaele aeze sibi? Hakuna mulena yanaaswana ni yena mwahalaa macaba amañata;+ mi naalatwa ki Mulimu wahae,+ kuli mane Mulimu naamuezize mulena fahalimwaa Isilaele kaufela. Kono basali ba macaba asili batahisa kuli aeze sibi.+ 27  Kana hakukomokisi kuli mina mueza nto yemaswe hahulu cwalo, mi mutuhela kusepahala ku Mulimu waluna ka kunyala basali ba macaba asili?”+ 28  Yomuñwi wa bana ba Joyada+ mwanaa Eliashibi+ muprisita yapahami neli mukwenyanaa Sanibalati+ wa Muhoroni. Kabakaleo, namuleleka fapilaa ka. 29  Mawe, Mulimu waka, ubahupule, kakuli basilafalize buprisita, mi basilafalize tumelelano yeezizwe ni baprisita+ ni Malivi.+ 30  Nabakenisa kwa lika za macaba kaufela zesilafaza, mi nafa baprisita ni Malivi misebezi, yomuñwi ni yomuñwi aeza musebezi wahae,+ 31  mi nalukisa kuli likota+ litiswange ka linako zetomilwe ni kuli kufiwange lico za mutamuno. Unihupule, mi unishemube,* wena Mulimu waka.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ba lisimuluho zeshutana-shutana.”
Kamba “macelo.”
Kamba “tempele.”
Kamba “licelo.”
Kamba “licelo.”
Kamba “macelo.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba mwendi, “Kiha nibalemusa ka lizazi leo kuli basike balekisa lika zeo.”
Kamba “bane baisize mwa mandu abona.”
Kamba “mi unieze hande.”