Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Nehemia 12:1-47

12  Ba ki bona baprisita ni Malivi bane bakutile kuzwa mwa buhapiwa ni Zerubabele+ mwanaa Salatiele,+ ni Jeshua:+ Ki Seraya, Jeremia, Ezira,  Amaria, Maluki, Hatushi,  Shekania, Rehumi, Meremoti,  Ido, Ginetoi, Abija,  Mijamine, Maadia, Biliga,  Shemaya, Joyaribi, Jedaya,  Salu, Amoki, Hilikia, ni Jedaya. Bao neli bona litoho za baprisita ni banabahabo bona mwa mazazi a Jeshua.  Malivi neli bo Jeshua, Binui, Kadimiele,+ Sherebia, Juda, ni Matania,+ yanaaetelelanga ka nako yene kuopelwa lipina za buitumelo ali ni banabahabo yena.  Mi Bakibukia ni Uni, bona banabahabo bona, nebayemi mabapa ni bona banze bakantela.* 10  Jeshua apepa Joyakimi, Joyakimi apepa Eliashibi,+ mi Eliashibi apepa Joyada.+ 11  Joyada apepa Jonatani, mi Jonatani apepa Jadua. 12  Ba, neli bona baprisita mwa mazazi a Joyakimi, bona litoho za mabasi a bahandataa bona: Toho ya lusika lwa Seraya+ neli Meraya; mwa lusika lwa Jeremia neli Hanania; 13  mwa lusika lwa Ezira+ neli Meshulami; mwa lusika lwa Amaria neli Jehohanani; 14  mwa lusika lwa Maluki neli Jonatani; mwa lusika lwa Shebania neli Josefa; 15  mwa lusika lwa Harimi+ neli Adena; mwa lusika lwa Merayoti neli Helekai; 16  mwa lusika lwa Ido neli Zakaria; mwa lusika lwa Ginetoni neli Meshulami; 17  mwa lusika lwa Abija+ neli Zikiri; mwa lusika lwa Miniamine, . . . ;* mwa lusika lwa Moadia neli Pilitai; 18  mwa lusika lwa Biliga+ neli Shamua; mwa lusika lwa Shemaya neli Jehonatani; 19  mwa lusika lwa Joyaribi neli Matenai; mwa lusika lwa Jedaya+ neli Uzi; 20  mwa lusika lwa Salai neli Kalai; mwa lusika lwa Amoki neli Ebere; 21  mwa lusika lwa Hilikia neli Hashabia; mwa lusika lwa Jedaya neli Netanele. 22  Litoho za mabasi a Malivi ku bahandataa bona mwa mazazi a Eliashibi, Joyada, Johanani, ni Jadua,+ nebañozwi, sina mone bañolezwi baprisita, kufitela nako yabusa Dariusi wa Muperesia. 23  Malivi bane bali litoho za mabasi a bahandataa bona nebañozwi mwa buka ya litaba zeezahezi kwamulaho, kuisa mwa mazazi a Johanani mwanaa Eliashibi. 24  Litoho za Malivi neli Hashabia, Sherebia, ni Jeshua+ mwanaa Kadimiele,+ mi banabahabo bona nebayemi mabapa ni bona kuli bafe milumbeko ni buitumelo kulikana ni litaelo zanaafile Davida+ muuna wa Mulimu wa niti, sikwata sa balibeleli sinze siyemi mabapa ni sikwata sa balibeleli sesiñwi. 25  Matania,+ Bakibukia, Obadia, Meshulami, Talumoni, ni Akubu,+ neli bona balibeleli ba minyako,+ bane balibelela mabulukelo anaali kwa minyako. 26  Bao nebapilile mwa mazazi a Joyakimi mwanaa Jeshua+ mwanaa Jozadaki, ni mwa mazazi a mubusisi Nehemia ni muprisita Ezira+ yanaali mukopisi.* 27  Ka nako yekukakulwa mamota a Jerusalema, bayo bata Malivi, mi babatisa mwa Jerusalema kubazwisa mwa libaka kaufela mone bapila, kuli bato eza mukiti wa kakulo ka tabo, inze baopela lipina za buitumelo,+ ka likambeliso, zelizwa za mihala, ni liharepa. 28  Mi bana ba baopeli* bakopana hamoho kuzwa mwa sikiliti,* kuzwa mwa naha kaufela yepotolohile Jerusalema, bazwa mwa minzi ya Manetofa,+ 29  mwa Beti-giligali,+ ni mwa masimu a mwa Geba+ ni mwa Azimaveti,+ kakuli baopeli nebaikahezi minzi mwa naha kaufela yepotolohile Jerusalema. 30  Mi baprisita ni Malivi baikenisa, mi bakenisa sicaba,+ minyako,+ ni limota.+ 31  Kiha nikambamisa manduna ba Juda fa limota. Hape nalukisa likwata zepeli zetuna za baopeli babaopela lipina za buitumelo ni babañwi baku bazamaya mwamulaho, mi sikwata sesiñwi sazamaya silibile kwa bulyo, fa limota, kwa neku la Munyako wa Mabunda A Mufuse.+ 32  Hoshaya ni babañwi ba manduna ba Juda babazamaya mwamulaho, 33  hamoho ni Azaria, Ezira, Meshulami, 34  Juda, Benjamine, Shemaya, ni Jeremia. 35  Nebali ni babañwi ba bana ba baprisita bane basweli litolombita, ili:+ Zakaria mwanaa Jonatani mwanaa Shemaya mwanaa Matania mwanaa Mikaya mwanaa Zakuri mwanaa Asafi,+ 36  ni banabahabo yena bo Shemaya, Azarele, Milalai, Gilalai, Maai, Netanele, Juda, ni Hanani, bane basweli zelizwa za mihala za Davida+ muuna wa Mulimu wa niti; mi mukopisi* Ezira+ naabazamaya kwapili. 37  Habafitile fa Munyako wa Liweluwelu,+ bazwelapili kuliba kwa Mapahamelo+ A Muleneñi wa Davida+ ka kukambamela fa limota leli fahalimwaa Ndu ya Davida,+ mi baliba kwa Munyako wa Mezi o kwa upa. 38  Sikwata sesiñwi sene siopela lipina za buitumelo nesizamaya kuliba kwa lineku leliñwi,* mi nalatelela sikwata seo hamoho ni batu babañwi, sakambama fa limota, kusiya Tawala ya Lioveni+ mi saliba kwa Limota Lelituna+ 39  mi sakambama fahalimwaa Munyako wa Efraimi+ kuliba kwa Munyako wa Muleneñi wa Kale+ ni kuya kwa Munyako wa Litapi,+ kwa Tawala ya Hananele,+ kwa Tawala ya Mea, ni kuzwelapili cwalo kuya kwa Munyako wa Lingu;+ mi bayema habafita fa Munyako wa Balibeleli. 40  Hamulaho wa nako, likwata zepeli za baopeli babaopela lipina za buitumelo zato yema fapilaa ndu ya Mulimu wa niti; ni na, nayema cwalo, ni babañwi ba babakweli ba babusi bane bali ni na, 41  hamoho ni baprisita bo Eliakimi, Maaseya, Miniamine, Mikaya, Elioenai, Zakaria, ni Hanania, bane basweli litolombita, 42  ni Maaseya, Shemaya, Eliazare, Uzi, Jehohanani, Malikija, Elami, ni Ezeri. Baopeli baopela ka kutiisa mi nebazamaiswa ki Izirahia. 43  Ka lizazi leo, bafa matabelo amañata mi banyakalala,+ kakuli Mulimu wa niti naatahisize kuli batabe hahulu. Basali ni banana ni bona banyakalala,+ mi lilata la batu bane banyakalala mwa Jerusalema neliutwahala ni kwahule.+ 44  Ka lizazi leo, kwaketiwa baana bane bakababalela mabulukelo+ a linubu,+ lico za mutamuno,+ ni lika zabulishumi.+ Nebaka beya mwateñi lico zenezwa mwa masimu a mwa mileneñi zeneswanela kufiwa kwa baprisita ni Malivi ka kuya ka Mulao,+ kakuli batu mwa Juda nebatabile bakeñisa kuli baprisita ni Malivi+ nebapeta sebelezo yabona. 45  Mi bakala kueza misebezi ya Mulimu wabona ni sebelezo ya zenetokwa kukeniswa, sina mone baezeza baopeli ni balibeleli ba minyako, kulikana ni mwanaalaelezi Davida ni Salumoni mwanaa hae. 46  Kakuli kwamulaho, mwa mazazi a Davida ni Asafi, nekunani bazamaisi* ba baopeli, bane bazamaisa ni lipina za milumbeko ni za buitumelo ku Mulimu.+ 47  Mi mwa mazazi a Zerubabele+ ni mwa mazazi a Nehemia, Maisilaele kaufela nebafanga lico kwa baopeli+ ni kwa balibeleli ba minyako,+ kulikana ni mone batokwela ka zazi. Hape nebafanga Malivi+ lico, mi Malivi ni bona nebafanga bana ba Aruni kwa lico zeo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “ka nako ya sebelezo.”
Kubonahala kuli miputo ya Siheberu haibonisi libizo fa liñolo le.
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “Mi baopeli babalutilwe.”
Fo kikuli, sikiliti sesi kwatuko ni Jordani.
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “kwapili.”
Linzwi ka linzwi, “litoho.”