Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 9:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu ufolisa muuna yaomelezi luñañali (1-8)

  • Jesu ubiza Mateu (9-13)

  • Puzo ka za kuitima lico (14-17)

  • Mwanaa Jairusi wamusizana; musali uswala kwa mungundo wa liapalo za Jesu za fahalimu  (18-26)

  • Jesu ufolisa libofu ni simumu (27-34)

  • Kutulo ki yetuna kono babeleki ki babanyinyani (35-38)

9  Cwale hakeni mwa sisepe, asilela mwabuse, mi aya mwa muleneñi wahabo.+  Mi hamubone! bamutiseza muuna yaomelezi luñañali yalapami fa bulobalo. Jesu habona tumelo yabona, ali ku muuna wa luñañali: “Mwanaka, usike wabilaela! Libi zahao liswalezwi.”+  Cwale babañwi babañoli babulelisana, bali: “Mutu yo wanyefula.”  Jesu, ka kuziba mihupulo yabona, ali: “Kiñi hamunahana lika zemaswe mwa lipilu zamina?+  Ka mutala, sesibunolo ki sifi, kubulela kuli: ‘Libi zahao liswalezwi,’ kamba kubulela kuli: ‘Yema uzamaye’?+  Kono kuli muzibe kuli Mwanaa mutu unani maata fa lifasi a kuswalela libi—” kihaa li ku yaomelezi luñañali: “Yema, uunge bulobalo bwahao, mi uye kwa ndu yahao.”+  Kihaa yema ni kuya kwa ndu yahae.  Buñata habubona cwalo, bwasaba hahulu, mi bwakanyisa Mulimu, yafile batu maata acwalo.  Jesu hazwa fo, abona muuna yabizwa Mateu yanaainzi fa ofisi ya mutelo, mi ali ku yena: “Unilatelele.” Kihaa yema ni kumulatelela.+ 10  Hasamulaho, hanaaca* mwa ndu, batelisi ni baezalibi babañata bataha mi bakala kuca* ni Jesu ni balutiwa bahae.+ 11  Kono Bafalisi hababona cwalo, babulelela balutiwa bahae, bali: “Ki kabakalañi muluti wamina haaca ni batelisi ni baezalibi?”+ 12  Habautwile, ali: “Batu babaiketile habatokwi mualafi, kono baba mutokwa ki babakula.+ 13  Cwale hamuye, muyo ituta seatalusa manzwi a: ‘Nilata sishemo, isiñi sitabelo.’+ Kakuli nitezi kuto biza baezalibi, isiñi batu babalukile.” 14  Cwale balutiwa ba Joani bataha ku yena mi bamubuza, bali: “Ki kabakalañi luna ni Bafalisi haluitimanga lico kono balutiwa bahao bona habaitimi lico?”+ 15  Jesu kihaa li ku bona: “Balikani ba munyali bakatokwelañi kulila, munyali+ hasali ni bona? Kono mazazi akataha muta munyali akazwiswa ku bona,+ mi ka nako yeo bakaitima lico. 16  Hakuna mutu yalukelanga sikamba sesinca fa siapalo sa fahalimu sesisupezi, kakuli sikamba sesinca sikapazula siapalo sesisupezi mi fokupazuhile kukaekezeha hahulu ni kufita.+ 17  Mi batu habaselangi waine yenca mwa mikotana ya waine ya matalo yakale. Haiba baeza cwalo, mikotana ya waine yapazuha mi waine yasuluha ni mikotana yasinyeha. Kono batu baselanga waine yenca mwa mikotana ya waine yeminca, mi bubeli bwazona zabukelezwa.” 18  Jesu hanaasa babulelela litaba zeo, kwataha mubusi yomuñwi mi akala kumukubamela, ali: “Halubulela cwana mwanaka wamusizana uswanela kuba yashwile, kono hakutahe uto beya lizoho lahao fahalimwaa hae, mi ukapila.”+ 19  Jesu kihaa yema, akala kumulatelela, mi balutiwa bahae ni bona bamulatelela. 20  Mi hamubone! Musali yomuñwi yanaakulile mweya ka lilimo ze + kihaa taha kwamulaho mi aswala kwa mungundo wa siapalo sahae sa fahalimu,+ 21  kakuli naasweli kuipulelela mwa pilu yahae, ali: “Haiba niswala feela kwa siapalo sahae sa fahalimu, nikafola.” 22  Jesu aitemuna mi haamubona, ali: “Mwanaka, usike wabilaela! Tumelo yahao ikufolisize.”+ Mi kuzwa ka yona nako yeo, musali yo afola.+ 23  Cwale hakena mwa ndu ya mubusi ni kubona bane baliza tunamutolilo ni batu babañata bane bataza lilata lelituna,+ 24  Jesu ali: “Hamuzwele fande, kakuli musizana hasika shwa, kono ulobezi.”+ Habautwa cwalo bakala kumuseha ka kumusheununa. 25  Buñata bumano zwisezwa feela kwande, Jesu akena mwa ndu mi aswala musizana kwa lizoho,+ mi musizana azuha.+ 26  Mi taba yeo yayamba mwa sibaka seo kaufela. 27  Jesu hazwa mwa sibaka seo, baana ba libofu bababeli+ bamulatelela, banze bahuweleza, bali: “Lushwele makeke, Mwanaa Davida.” 28  Hasaakeni mwa ndu, baana ba libofu bao bataha ku yena, mi Jesu ababuza, ali: “Kana munani tumelo ya kuli nakona kueza cwalo?”+ Bamualaba, bali: “Eni Mulena.” 29  Kihaa swala fa meeto abona,+ ali: “Kuezahale ku mina kulikana ni tumelo yamina.” 30  Mi meeto abona akala kubona. Hape Jesu abafa mamela, ali: “Mutokomele kuli kusike kwaba ni yakaziba taba ye.”+ 31  Kono bona hase bazwezi kwande, bazibisa taba yeo mwa sibaka seo kaufela. 32  Cwale hane bafunduka, batu bamutiseza muuna wa simumu yanaakenwi ki mudimona;+ 33  mi mudimona hase ulunduzwi, muuna wa simumu yo akala kubulela.+ Mi buñata bwakomoka, bwali: “Hakusika bonwa kale nto yecwalo mwa Isilaele.”+ 34  Kono Bafalisi bakala kubulela, bali: “Mutu yo uleleka madimona ka maata a mubusi wa madimona.”+ 35  Mi Jesu azamaya apotela mileneñi ni minzi kaufela, inze aluta batu mwa masinagoge abona ni kukutaza taba yende ya Mubuso ni kufolisa mifuta kaufela ya matuku ni buyanga bwa mifuta kaufela.+ 36  Habona buñata, abashwela makeke,+ kakuli nebaziyelehile ni kuhasana sina lingu zesina mulisana.+ 37  Mi ali kwa balutiwa bahae: “Kaniti kutulo ki yetuna, kono babeleki ki babanyinyani.+ 38  Ka mukwa ocwalo, mukupe Muñaa kutulo kuli alume babeleki mwa musebezi wahae wa kutulo.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hanaashendami kwa tafule.”
Kamba “kushendama kwa tafule.”