Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 8:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (1-4)

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (5-13)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (14-17)

  • Mwakulatelelela Jesu (18-22)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (23-27)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (28-34)

8  Hasaashetumukile kuzwa fa lilundu, buñata bobutuna bwamulatelela.  Mi hamubone! Kwataha muuna wa mbingwa mi ato mukubamela, ali: “Mulena, haulata, wakona kunikenisa.”+  Cwale Jesu aotolola lizoho lahae, amuswala, mi ali: “Nalata! Ukene.”+ Honafo mbingwa yahae yafela.+  Jesu kiha li ku yena: “Ubone teñi kuli haubuleleli mutu taba ye,+ kono uye, uyo iponahaza ku muprisita,+ mi ufe mpo yanaalaezi Mushe,+ kuli ibe bupaki ku bona.”  Hakena mwa Kapernauma, akatanyezwa ki muzamaisi wa masole, mi amukupa ka taata,+  ali: “Muñaaka, mutangaaka ulapami mwa ndu, uomelezi luñañali, mi uutwa hahulu butuku.”  Ali ku yena: “Hanika fita kwateñi, nikayo mufolisa.”  Muzamaisi wa masole amualaba, ali: “Muñaaka, haku niswaneli kuli ukene mwatasaa situwa sa ndu yaka, kono ubulele feela linzwi mi mutangaaka ukafola.  Kakuli, ni na, ninani baba ni zamaisa, mi kunani masole benizamaisa, hanibulelela yomuñwi kuli, ‘Zamaya!’ Waya, mi ku yomuñwi hanili, ‘Taha!’ Wataha, mi hanili ku mutangaaka, ‘Eza se!’ Wasieza.” 10  Jesu hautwa cwalo, akomoka mi abulelela bane bamulatelela, ali: “Nimibulelela niti, nili, hanisika fumana mutu yanani tumelo yetuna cwalo mwa Isilaele.+ 11  Kono nimibulelela kuli babañata bakataha kuzwa kwa upa ni kwa wiko mi bakato ina kwa tafule ni Abrahama ni Isaka ni Jakobo mwa Mubuso wa mahalimu;+ 12  kono bana ba Mubuso bona bakanepelwa kwande mwa lififi. Mi kona ko, ki kona kobaka yo lilela ni kukweca meeno.”+ 13  Cwale Jesu ali kumuzamaisi wa masole: “Zamaya. Kuezahale ku wena kulikana feela ni tumelo yeubonisize.”+ Mi mutangaa hae afola ka yona nako yeo.+ 14  Mi Jesu hakena mwa ndu ya Pitrosi, abona mukwenyanaa Pitrosi wamusali,+ alobezi, akula fibele.+ 15  Cwale amuswala kwa lizoho,+ mi fibele yahae yafela, mi azuha ni kukala kumusebeleza. 16  Kono kwa manzibwana, bamutiseza batu babañata bane bakenwi ki madimona; mi alelekisa mioya ka linzwi feela, mi afolisa bane bakula kaufela, 17  kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka mupolofita Isaya, aali: “Ki yena yalwezi makulanu aluna ni kulwala matuku aluna.”+ 18  Jesu habona buñata bobu mubeile mwahali, alaela kuli bafuluhele mwabuse bobuñwi.+ 19  Mi muñoli yomuñwi ataha mi ali ku yena: “Muluti, nika kulatelela kouka ya kaufela.”+ 20  Kono Jesu ali ku yena: “Mawawa anani misima, ni linyunywani za lihalimu linani liyaleto, kono Mwanaa mutu haana fakusamela toho yahae.”+ 21  Cwale yomuñwi wa balutiwa bahae ali ku yena: “Mulena, nilumeleze niye pili niyo pumbeka bo ndate.”+ 22  Jesu ali ku yena: “Uzwelepili kunilatelela, mi utuhele bafu bapumbeke bafu babona.”+ 23  Mi hasaakeni mwa sisepe, balutiwa bahae bamulatelela.+ 24  Cwale hamubone! Kwazuha liñungwa lelituna mwa liwate, kuli mane sisepe nesiapeswa ki mandinda; kono yena naalobezi.+ 25  Mi bato muzusa, bali: “Mulena, lupilise, lutuha lushwa!” 26  Kono ali ku bona: “Kiñi hamusabile* hahulu cwana, mina ba tumelo yenyinyani?”+ Cwale azuha mi akalimela moya ni liwate, mi kwaombala luli.+ 27  Cwale baana bao bakomoka, bali: “Ki mutu yacwañi yo? Nihaiba moya ni liwate zamuutwa.” 28  Hafita mwabuse, mwa sibaka sa Magadareni, akatanyezwa ki baana bababeli bane bakenwi ki madimona, bane bazwa kwa mabita.*+ Nebasabisa hahulu, mi hakuna mutu yanaanani bundume bwa kufita mwa nzila yeo. 29  Mi hamubone! Bahuweleza, bali: “Lunani taba mañi ni wena, Mwanaa Mulimu?+ Kana utezi kuto lutukufaza+ nako yetomilwe isika fita kale?”+ 30  Kwahule ni bona, nekunani mutapi omutuna wa likulube zenefula.+ 31  Cwale madimona akala kumukupa ka taata, ali: “Haiba waluleleka, ululumele mwa mutapi wa likulube.”+ 32  Mi ali ku ona: “Hamuye!” Madimona ao azwa mi ayo kena mwa likulube, mi hamubone! Mutapi kamukana wamatela fa liñope* ni kuyo wela mwa liwate, mi washwela mwa mezi. 33  Kono balisana babaleha, mi habakena mwa muleneñi, babiha litaba kaufela, ni zabaana bane bakenwi ki madimona. 34  Mi hamubone! Ba mwa muleneñi kaufela bazwa kuyo katanyeza Jesu, mi hase bamuboni, bamukupa kuli azwe mwa sibaka sabona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hamukenezwi ki boi.”
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba “munanga wa njetumuko.”