Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 27:1-66

LITABA ZE MWAHALI

  • Kusheununwa fa nyangela (27-31)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (32-44)

  • Lifu la Jesu (45-56)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (57-61)

  • Libita likantelwa ka tokomelo (62-66)

27  Kakusasana, baprisita babahulu kaufela ni baana-bahulu ba sicaba balelisana hamoho kuli babulaye Jesu.+  Hase bamutamile, bamuisa ku Pilato, yena mubusisi.+  Cwale Judasi, yanaa mubetekile, habona kuli Jesu uatulezwi lifu, ainyaza mi akutisa lishekele za silivera ze 30 kwa baprisita babahulu ni baana-bahulu,+  ali: “Niezize sibi hanibetekile mali asina mulatu.” Bona bali ku yena: “Cwale luna luezeñi? Zeo ki zahao!”*  Kihaa latela lishekele za silivera mwa tempele ni kuikela. Mi kihona ayo iponda.+  Kono baprisita babahulu baanga lishekele za silivera zeo, mi bali: “Hakusika lumelezwa kulinepela mwa sibulukelo sesikenile, kakuli ki teko ya mali asuluzwi.”  Habafelize kulelisana hamoho, baitusisa masheleñi ao kuleka simu ya mubupi wa lipiza, kuli ibe mabita a bazwahule.  Kabakaleo simu yeo ibizwa Simu ya Mali+ kufitela ni la kacenu le.  Mi kwatalelezwa manzwi anaabulezwi ka mupolofita Jeremia, ali: “Mi nebangile lishekele za silivera ze 30, zeneli tifo ya kuleka mutu yanaatomezwi teko, ili yo bana ba Isilaele babañwi nebatomile teko ya kuli alekwe ka yona, 10  mi ka ona masheleñi ao baleka simu ya mubupi wa lipiza, kulikana ni mwanaa nilaelezi Jehova.”*+ 11  Cwale Jesu ayema fapilaa mubusisi, mi mubusisi amubuza kuli: “Kana ki wena Mulena wa Majuda?” Jesu aalaba, ali: “Wena muñi ubulezi cwalo.”+ 12  Kono hanaanza tamiwa litaba ki baprisita babahulu ni baana-bahulu, naasika alaba sesiñwi.+ 13  Pilato kihaa li ku yena: “Kana hauutwi litaba zeñata zebasweli kukutama ka zona?” 14  Kono naasika mualaba, nihaiba linzwi, kuli mane mubusisi akomoka hahulu. 15  Cwale fa mukiti ni mukiti, mubusisi naalukululelanga sicaba lipantiti lifi kamba lifi lene babata.+ 16  Ka yona nako yeo, nebasweli lipantiti yanaatumile hahulu ka bumaswe bwahae yabizwa Barabasi. 17  Cwale hane bakopani hamoho, Pilato ali ku bona: “Ki ufi yemubata kuli nimilukululele, Barabasi kamba Jesu yebali ki Kreste?” 18  Kakuli Pilato naaziba kuli neba mutisize ku yena kabakala muna. 19  Mi hape hanaainzi mwa sipula sa katulo, musalaa hae amulumela liñusa, ali: “Usiye muuna yalukile yo, kakuli ninyandile hahulu kacenu busihu mwa tolo kabakala hae.” 20  Kono baprisita babahulu ni baana-bahulu basusueza buñata kuli bukupe Barabasi,+ ni kuli Jesu abulaiwe.+ 21  Mubusisi abaalaba, ali: “Ki mañi ku bababeli ba, yemubata kuli nimilukululele?” Bona bali: “Barabasi.” 22  Pilato ali ku bona: “Cwale Jesu yebali ki Kreste, yena nimueze cwañi?” Kaufelaa bona bali: “Apahekiwe fa kota!”*+ 23  Ali ku bona: “Libaka ki lifi? Ki bumaswe mañi bwaezize?” Kono baswalelela kuhuwa ka taata, bali: “Apahekiwe fa kota!”+ 24  Pilato halemuhile kuli nekusa tusi sesiñwi, kono mufilifili neuekezeha, aanga mezi, mi atapa kwa mazoho fapilaa sicaba, ali: “Na hanina mulatu mwa mali a mutu yo. Muiponele mina beñi.” 25  Batu kaufela kiha baalaba, bali: “Mali ahae abe fahalimwaa litoho zaluna ni za bana baluna.”+ 26  Cwale abalukululela Barabasi, kono alaela kuli Jesu ashapakiwe+ mi abafa yena kuli abulaelwe fa kota.+ 27  Cwale masole ba mubusisi baisa Jesu kwa ndu ya mubusisi mi bakubukanya sitopa kaufela sa masole ku yena.+ 28  Mi bamutubula liapalo ni kumuapesa kubo ya bufubelu bobutona,+ 29  mi batata kuwani ya bulena ya miutwa mi bamubeya yona kwa toho ni kumuswalisa lutaka mwa lizoho lahae la bulyo. Mi bakubama fapilaa hae ni kumusheununa, bali: “Lumela,* wena Mulena wa Majuda!” 30  Mi bamukwelaka mati+ mi baanga lutaka ni kukala kumunataka mwa toho. 31  Hase bamusheunuzi, bamutubula kubo ni kumuapesa liapalo zahae za fahalimu mi bamuisa kwakuyo mukokotela fa kota.+ 32  Hane baya, bafumana muuna ya simuluha kwa Sirene yabizwa Simoni. Bahapeleza muuna yo kulwala kota yahae ya linyando.*+ 33  Mi habafita fa sibaka sesibizwa Gologota, fo kikuli Sibaka sa Katendele,+ 34  bamufa waine yezwakilwe ni zebaba* kuli anwe;+ kono hasaalupile kwa waine yeo, ahana kuinwa. 35  Hase bamukokotezi fa kota, baaba liapalo zahae za fahalimu ka loto+ 36  mi baina kwateñi, banze bamulibelela. 37  Hape babeya zibiso ya mulatu wahae fahalimwaa toho yahae, yebala kuli: “Yo ki Jesu, Mulena wa Majuda.”+ 38  Cwale masholi bababeli nebapahekilwe fa likota kwatuko ni yena, yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto.+ 39  Mi bane bafita mwa nzila bamunyefula,+ banze banyunga litoho zabona,+ 40  mi bali: “Wena yanaali wakona kuwisa tempele ni kuiyaha mwa mazazi amalaalu,+ hakuipilise! Haiba u mwanaa Mulimu, tuluka fa kota ya linyando!”*+ 41  Ka mukwa oswana, baprisita babahulu ni bañoli ni baana-bahulu bakala kumusheununa, bali:+ 42  “Upilisize babañwi; kono yena hakoni kuipilisa! Ki Mulena wa Isilaele;+ cwale hatuluke fa kota ya linyando,* mi luka mulumela. 43  Usepile Mulimu; cwalehe Mulimu amulamulele haiba wamubata,+ kakuli esi naaipulela kuli, ‘Ni Mwanaa Mulimu.’”+ 44  Ka mukwa oswana, nihaiba masholi bane bali fa likota ni yena neba mushubula.+ 45  Kukala ka hora yabu 6,* naha kaufela yaapeswa ki lififi kuisa ka hora yabu 9.*+ 46  Mi ibata iba ka hora yabu 9, Jesu ahuwa ka linzwi lelituna, ali: “Eli, Eli, lama sabaktani?” fo kikuli, “Mulimu waka, Mulimu waka, unituheleziñi?”+ 47  Babañwi ku bane bayemi fo habautwa cwalo, bakala kubulela, bali: “Mutu yo ubiza Elia.”+ 48  Mi kapili-pili yomuñwi ku bona amata, ayo nga siponji ni kusicupweka mwa waine yewawata mi asibeya kwa lutaka ni kumufa kuli anwe.+ 49  Kono babañwi kaufela, bali: “Hamu mutuhele honacwalo! Lubone haiba nji Elia ukataha kuto mupilisa.” 50  Jesu ahuwa hape ka linzwi lelituna, mi afelelwa ki moya.*+ 51  Mi hamubone! Lisila la mwa sibaka sesikenile+ lapazuha fahali,+ kuzwa kwahalimu kutisa kwatasi,+ mi lifasi lazikinyeha, ni macwe apazuha. 52  Mi mabita* akwaluluha, mi litupu za babakenile babañata bane bashwile zalatakelwa kwande 53  mi zabonwa ki batu babañata (mi batu bane bazwile kwa mabita, hasaazusizwe kwa bafu, bakena mwa muleneñi okenile). 54  Kono muzamaisi wa masole ni bane bali ni yena kulibelela Jesu, hababona zikinyeho ni zeneezahala, basaba hahulu mi bali: “Kaniti luli yo neli Mwanaa Mulimu.”+ 55  Mi basali babañata nebali kwateñi mi nebabuha inze bali kwahule, bona bane batile ni Jesu kuzwa kwa Galilea kuli bano musebelezanga;+ 56  mwahalaa bona nekunani Maria Magdalena, ni Maria mahe Jakobo ni Jose, ni mahe bana ba Zebedea.+ 57  Cwale ka nako ya manzibwana, kwataha muuna yafumile wa kwa Arimatea, yanaabizwa Josefa, mi ni yena neseli mulutiwa wa Jesu.+ 58  Muuna yo aatumela Pilato mi ayo kupa situpu sa Jesu.+ Mi Pilato alaela kuli asifiwe.+ 59  Josefa aanga situpu ni kusiputela mwa lisila la line yende, lelikenile,+ 60  mi ayo sibuluka mwa libita*+ lahae lelinca lanaacakuzi mwa licwe. Mi hasaapikuluselize licwe lelituna kwa munyako wa libita,* aikela. 61  Kono Maria Magdalena ni Maria yomuñwi basiyala kwateñi, banze bainzi fapilaa libita.+ 62  Habusa, lona lizazi lelitatama la Buitukiso,+ baprisita babahulu ni Bafalisi bakopana hamoho fapilaa Pilato, 63  bali: “Muñaaka, luhupula kuli mupumi yani hanaasa pila naabulezi kuli: ‘Hamulaho wa mazazi amalaalu, nikazusiwa kwa bafu.’+ 64  Ka mukwa ocwalo, hakulaele kuli libita likantelwe kuisa lizazi labulaalu, kuli balutiwa bahae basike baya kuyo muuzwa+ ni kubulelela batu kuli: ‘Uzusizwe kwa bafu!’ Mi fo bupumi bwa mafelelezo bo ikaba bobumaswe hahulu kufita bwapili.” 65  Pilato ali ku bona: “Hamuunge bakanteli. Muye muyo likantela momukonela kaufela.” 66  Kiha baya mi bayo kwala libita ka kutiba kwateñi licwe ni kusiya fateñi bakanteli.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Bo ki butata bwahao!”
Kamba “Umubulaele fa kota!”
Kamba “Ulumbekwe.”
Sitipwi-tipwi sesibaba.
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Kamba “mi ashwa.”
Kamba “mabita a kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”
Kamba “libita la kupulo.”