Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 22:1-46

LITABA ZE MWAHALI

  • Puzo ka za zuho (23-33)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (34-40)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (41-46)

22  Hape Jesu azwelapili kubulela ni bona ka liswanisezo, ali:  “Mubuso wa mahalimu ukona kubapiswa ku mulena yanaaezelize mwanaa hae wamushimani mukiti wa linyalo.+  Mi aluma batanga bahae kuyo biza babamemilwe kwa mukiti wa linyalo, kono nebasa lati kutaha.+  Aluma hape batanga babañwi, ali: ‘Mubulelele babamemilwe, muli: “Hamubone! Nilukisize sico sa musihali, lipoho ni lifolofolo zaka zenunisizwe libulailwe, mi lika kaufela lilukile. Hamutahe kwa mukiti wa linyalo.”’  Kono ka kusaisa pilu kwateñi, baikela ku zabona, yomuñwi kwa simu yahae, ni yomuñwi kwa pisinisi yahae;+  kono babasiyezi bona, baswala batanga bahae, babanyandisa ni kubabulaya.  “Mulena ahalifa mi aluma limpi zahae kuyo bulaya babulai bao ni kucisa muleneñi wabona.+  Cwale ali kwa batanga bahae: ‘Mukiti wa linyalo ulukisizwe, kono bane bamemilwe nebasa swaneli.+  Hakulicwalo, muye kwa mikwakwa yezwa mwa muleneñi, mi mutu kaufela yemu ka fumana mumumemele kwa mukiti wa linyalo.’+ 10  Batanga bao kiha baya kwa mikwakwa mi bakubukanya batu kaufela bane bafumani, babamaswe ni babande; mi muzuzu mone kuezezwanga mikiti ya manyalo watala batu bane baca.* 11  “Mulena hanaatilo tatuba baenyi, abona mutu yasika apala siapalo sa linyalo. 12  Kihaa li ku yena: ‘Mulikani, uipumani cwañi mo, usina siapalo sa linyalo?’ Yo apalelwa kubulela sesiñwi. 13  Cwale mulena abulelela batanga bahae kuli: ‘Hamu mutame kwa mazoho ni kwa mahutu mi mumunepele kwande mwa lififi. Mi kona ko, ki kona kwakayo lilela ni kukweca meeno.’ 14  “Kakuli babamemilwe ki babañata, kono babaketilwe ki basikai.” 15  Cwale Bafalisi baya mi bayo lelisana ilikuli baswase Jesu mwa lipulelo zahae.+ 16  Kiha bamulumela balutiwa babona, hamoho ni ba kopano ya Heroda,+ kuyo mubulelela kuli: “Muluti, lwaziba kuli u mutu yanani niti mi uluta nzila ya Mulimu ka niti, mi hautokwi kutabisa mutu, kakuli hautalimi ponahalo ya mutu. 17  Cwale haku lutaluseze, ubona cwañi? Kana kwalumelezwa* kulifa mutelo ku Sesare kamba kutokwa?” 18  Kono Jesu, ka kuziba bumaswe bwabona, ali: “Kiñi hamu nilika, mina baipi? 19  Hamu nibonise sheleñi ya muwayawaya ya mutelo.” Kiha bamutiseza dinari.* 20  Ali ku bona: “Siswaniso se, ni libizo le, ki za mañi?” 21  Bali: “Ki za Sesare.” Kihaa li ku bona: “Ka mukwa ocwalo, mukutiseze Sesare zeli za Sesare, kono mukutiseze Mulimu zeli za Mulimu.”+ 22  Habautwa cwalo, bamakala, bamusiya mi baikela. 23  Ka lona lizazi leo, Basaduki, babali hakuna zuho ya bafu,+ bataha ku yena mi bamubuza bali:+ 24  “Muluti, Mushe naaize: ‘Haiba muuna atimela asina bana, munyanaa hae ulukela kunyala musalaa hae ni kutahiseza muhulwanaa hae bana.’+ 25  Cwale nelunani bana ba mba ba 7. Wapili anyala, mi atimela, mi bakeñisa kutokwa bana, musalaa hae anyalwa ki munyanaa hae. 26  Kwaezahala cwalo ku wabubeli ni ku wabulaalu mane kuisa ku wabu 7. 27  Kwa mafelelezo, musali atimela. 28  Cwale ka nako ya zuho, musali yo ukaba wa mañi ku ba 7 bao? Kakuli kaufelaa bona bakile bamunyala.” 29  Jesu abaalaba, ali: “Mwafosa, kakuli hamuzibi Mañolo kamba maata a Mulimu;+ 30  kakuli ka nako ya zuho, baana habana kunyala mi basali habana kunyalwa, kono bakaba sina mangeloi aa kwa lihalimu.+ 31  Ka za zuho ya bafu, kana hamusika bala zene mubulelezwi ki Mulimu, yanaaize: 32  ‘Ki na Mulimu wa Abrahama ni Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo’?+ Haki Mulimu wa babashwile, kono ki wa babapila.”+ 33  Buñata habuutwa cwalo, bwakomoka hahulu mulutelo wahae.+ 34  Bafalisi habautwile kuli ukuzisize Basaduki, bakopana ka sikwata. 35  Mi yomuñwi ku bona, yaziba hande Mulao, amulika ka kumubuza kuli: 36  “Muluti, ki ifi taelo yetuna ka kufitisisa mwa Mulao?”+ 37  Ali ku yena: “‘Ulukela kulata Jehova* Mulimu wahao ka pilu yahao kaufela ni ka moyo* wahao kaufela ni ka munahano wahao kaufela.’+ 38  Ye ki yona taelo yetuna ka kufitisisa ni yapili. 39  Yabubeli yeswana ni yona ki ye: ‘Ulukela kulata wahenu mouitatela.’+ 40  Fa litaelo zepeli zeo ki fona fokutomile Mulao kaufela, ni Bapolofita.”+ 41  Cwale Bafalisi hane bakopani hamohocwalo, Jesu ababuza, ali:+ 42  “Muliñi ka za Kreste? Ki mwanaa mañi?” Bali ku yena: “Ki mwanaa Davida.”+ 43  Ababuza, ali: “Cwale kutaha cwañi kuli Davida ka kususumezwa ki moya okenile+ umubiza kuli Mulena, hali: 44  ‘Jehova* naaize ku Mulenaaka: “Ina kwa lizoho laka la bulyo kufitela nibeya lila zahao kwatasaa mahutu ahao”’?+ 45  Cwale haiba Davida yena umubiza kuli Mulena, uba cwañi mwanaa hae hape?”+ 46  Mi hakuna mutu yanaakonile kumualaba sesiñwi, mi kuzwa ka lona lizazi leo, hakuna yanaanani bundume bwa kumubuza sesiñwi hape.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bane bashendami kwa tafule.”
Kamba “kulukile.”