Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 20:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Baana bababeli ba libofu bafoliswa (29-34)

20  “Kakuli Mubuso wa mahalimu uswana sina muñaa ndu yanaapakezi kakusasana kuyo bata batu kuli bayo beleka mwa simu yahae ya veine.+  Hasaalumelelani ni babeleki kuli uka balifa dinari* iliñwi ka lizazi, abaluma mwa simu yahae ya veine.  Hazwa hape ibato ba ka hora yabulaalu,* abona babañwi babayemi fa patelo basina musebezi;  mi ali ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine, mi nika mifa sesiswanela kaufela.’  Kiha baya. Hape azwa ibato ba ka hora yabu 6* ni yabu 9* mi aeza nto yeswana.  Kwa mafelelezo, ibato ba ka hora yabu 11,* azwa mi afumana babañwi babayemi, mi ali ku bona: ‘Kiñi hamuyemi fa, lizazi kaufela musina musebezi?’  Baalaba, bali: ‘Kakuli hakuna yalukenyize musebezi.’ Kihaa li ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine.’  “Manzibwana, muñaa simu ya veine ali ku mubabaleli wa simu yahae: ‘Biza babeleki mi ubafe lituwelo zabona,+ kukala ka ba mafelelezo kutisa ku bapili.’  Bane bakeni ka hora yabu 11 habafita, baamuhela dinari* iliñwi mutu ni mutu. 10  Cwale bapili habataha, banahana kuli nebaka lifiwa hahulu, kono ni bona baamuhela tuwelo ya dinari* iliñwi. 11  Hase bafilwe tuwelo yeo, bakala kubilaela ku muñaa ndu, 12  mi bali: ‘Ba mafelelezo babelekile feela hora iliñwi; kono ubafile sesilikana ni seufile luna babasebelize ka taata lizazi kaufela kunze kucisa!’ 13  Kono aalaba yomuñwi wa ku bona, ali: ‘Mulikani, hani kufosezi sesiñwi. Kana nelusika lumelelana dinari* iliñwi?+ 14  Hakuunge sesili sahao mi uikele. Nibata kufa wa mafelelezo yo sesilikana ni seni kufile. 15  Kana hanina swanelo ya kuitusisa zaka monilatela? Kamba kana liito lahao linani muna* kabakala kuli ni mutu yomunde?’*+ 16  Ka mukwa ocwalo, ba mafelelezo bakaba bapili, mi bapili bakaba ba mafelelezo.”+ 17  Hane bakambamela kwa Jerusalema, Jesu aisa balutiwa ba 12 kwa mukunda mi ali ku bona mwa nzila+ 18  “Hamubone! Lukambamela kwa Jerusalema, mi Mwanaa mutu ukafiwa mwa mazoho a baprisita babahulu ni bañoli. Baka muatulela lifu+ 19  mi baka mufa mwa mazoho a ba macaba kuli bamusheunune ni kumushapa ni kumubulaela fa kota;+ mi fa lizazi labulaalu ukazusiwa kwa bafu.”+ 20  Cwale mahe bana ba Zebedea+ amuatumela ni bana bahae, amukubamela, mi amukupa nto yeñwi.+ 21  Ali ku yena: “Ubatañi?” Amualaba, ali: “Ubulele kuli bana baka bababeli ba, bakuine yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto, mwa Mubuso wahao.”+ 22  Jesu aalaba, ali: “Hamuzibi semukupa. Kana mwakona kunwa mwa komoki yenituha ninwa ku yona?”+ Bali ku yena: “Lwakona.” 23  Ali ku bona: “Luli mukanwa mwa komoki yaka,+ kono taba ya kuniina ku la bulyo ni la nzohoto haki yaka kuli niife, kono libaka zeo ki za babalukiselizwe cwalo ki Ndate.”+ 24  Balutiwa babañwi baalishumi habautwa cwalo, banyemela bo mutu ni munyanaa hae bababeli bao.+ 25  Kono Jesu ababiza, mi ali: “Mwaziba kuli babusi ba macaba baahatelela mi babatuna baabusa ka taata.+ 26  Hakulukeli kuba cwalo mwahalaa mina;+ kono mutu kaufela yabata kuba yomutuna mwahalaa mina ulukela kuba sikombwa samina,+ 27  mi mutu kaufela yabata kuba wapili mwahalaa mina ulukela kuba mutangaa mina.+ 28  Sina Mwanaa mutu hanaasika tela kuto sebelezwa, kono kuli asebeleze+ ni kufa bupilo* bwahae sina tiululo kuli aliulule babañata.”+ 29  Hane bazwa mwa Jeriko, buñata bobutuna bwamulatelela. 30  Mi hamubone! Baana bababeli ba libofu bane bainzi kwatuko ni nzila bautwa kuli Jesu naafita mi bahuwa, bali: “Mulena, haku lushwele makeke, Mwanaa Davida!”+ 31  Kono buñata bwabakalimela, mi bwababulelela kuli bakuze; kono cwale bona kihona bahuwa ka taata, bali: “Mulena, haku lushwele makeke, Mwanaa Davida!” 32  Jesu kihaa yema, ababiza, mi ali: “Kiñi semubata kuli nimiezeze?” 33  Bali ku yena: “Mulena, hakututubuluhise meeto aluna.” 34  Jesu abashwela makeke, aswala meeto abona,+ mi honafo bakala kubona, mi bamulatelela.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ibato ba ka 9 ya kakusasana.
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 5 ya manzibwana.
Linzwi ka linzwi, “limaswe; linani lunya.”
Kamba “mutu yafana.”
Kamba “moyo.”