Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 20:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Babeleki ba mwa simu ya veine ni tuwelo yelikanelela (1-16)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (17-19)

  • Kukupa litulo mwa Mubuso (20-28)

    • Jesu ki tiululo ya babañata (28)

  • Baana bababeli ba libofu bafoliswa (29-34)

20  “Kakuli Mubuso wa mahalimu uswana sina muñaa ndu yanaapakezi kakusasana kuyo bata batu kuli bayo beleka mwa simu yahae ya veine.+  Hasaalumelelani ni babeleki kuli uka balifa dinari* iliñwi ka lizazi, abaluma mwa simu yahae ya veine.  Hazwa hape ibato ba ka hora yabulaalu,* abona babañwi babayemi fa patelo basina musebezi;  mi ali ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine, mi nika mifa sesiswanela kaufela.’  Kiha baya. Hape azwa ibato ba ka hora yabu 6* ni yabu 9* mi aeza nto yeswana.  Kwa mafelelezo, ibato ba ka hora yabu 11,* azwa mi afumana babañwi babayemi, mi ali ku bona: ‘Kiñi hamuyemi fa, lizazi kaufela musina musebezi?’  Baalaba, bali: ‘Kakuli hakuna yalukenyize musebezi.’ Kihaa li ku bona: ‘Ni mina hamuye mwa simu ya veine.’  “Manzibwana, muñaa simu ya veine ali ku mubabaleli wa simu yahae: ‘Biza babeleki mi ubafe lituwelo zabona,+ kukala ka ba mafelelezo kutisa ku bapili.’  Bane bakeni ka hora yabu 11 habafita, baamuhela dinari* iliñwi mutu ni mutu. 10  Cwale bapili habataha, banahana kuli nebaka lifiwa hahulu, kono ni bona baamuhela tuwelo ya dinari* iliñwi. 11  Hase bafilwe tuwelo yeo, bakala kubilaela ku muñaa ndu, 12  mi bali: ‘Ba mafelelezo babelekile feela hora iliñwi; kono ubafile sesilikana ni seufile luna babasebelize ka taata lizazi kaufela kunze kucisa!’ 13  Kono aalaba yomuñwi wa ku bona, ali: ‘Mulikani, hani kufosezi sesiñwi. Kana nelusika lumelelana dinari* iliñwi?+ 14  Hakuunge sesili sahao mi uikele. Nibata kufa wa mafelelezo yo sesilikana ni seni kufile. 15  Kana hanina swanelo ya kuitusisa zaka monilatela? Kamba kana liito lahao linani muna* kabakala kuli ni mutu yomunde?’*+ 16  Ka mukwa ocwalo, ba mafelelezo bakaba bapili, mi bapili bakaba ba mafelelezo.”+ 17  Hane bakambamela kwa Jerusalema, Jesu aisa balutiwa ba 12 kwa mukunda mi ali ku bona mwa nzila:+ 18  “Hamubone! Lukambamela kwa Jerusalema, mi Mwanaa mutu ukafiwa mwa mazoho a baprisita babahulu ni bañoli. Baka muatulela lifu+ 19  mi baka mufa mwa mazoho a ba macaba kuli bamusheunune ni kumushapa ni kumubulaela fa kota;+ mi fa lizazi labulaalu ukazusiwa kwa bafu.”+ 20  Cwale mahe bana ba Zebedea+ amuatumela ni bana bahae, amukubamela, mi amukupa nto yeñwi.+ 21  Ali ku yena: “Ubatañi?” Amualaba, ali: “Ubulele kuli bana baka bababeli ba, bakuine yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto, mwa Mubuso wahao.”+ 22  Jesu aalaba, ali: “Hamuzibi semukupa. Kana mwakona kunwa mwa komoki yenituha ninwa ku yona?”+ Bali ku yena: “Lwakona.” 23  Ali ku bona: “Luli mukanwa mwa komoki yaka,+ kono taba ya kuniina ku la bulyo ni la nzohoto haki yaka kuli niife, kono libaka zeo ki za babalukiselizwe cwalo ki Ndate.”+ 24  Balutiwa babañwi baalishumi habautwa cwalo, banyemela bo mutu ni munyanaa hae bababeli bao.+ 25  Kono Jesu ababiza, mi ali: “Mwaziba kuli babusi ba macaba baahatelela mi babatuna baabusa ka taata.+ 26  Hakulukeli kuba cwalo mwahalaa mina;+ kono mutu kaufela yabata kuba yomutuna mwahalaa mina ulukela kuba sikombwa samina,+ 27  mi mutu kaufela yabata kuba wapili mwahalaa mina ulukela kuba mutangaa mina.+ 28  Sina Mwanaa mutu hanaasika tela kuto sebelezwa, kono kuli asebeleze+ ni kufa bupilo* bwahae sina tiululo kuli aliulule babañata.”+ 29  Hane bazwa mwa Jeriko, buñata bobutuna bwamulatelela. 30  Mi hamubone! Baana bababeli ba libofu bane bainzi kwatuko ni nzila bautwa kuli Jesu naafita mi bahuwa, bali: “Mulena, haku lushwele makeke, Mwanaa Davida!”+ 31  Kono buñata bwabakalimela, mi bwababulelela kuli bakuze; kono cwale bona kihona bahuwa ka taata, bali: “Mulena, haku lushwele makeke, Mwanaa Davida!” 32  Jesu kihaa yema, ababiza, mi ali: “Kiñi semubata kuli nimiezeze?” 33  Bali ku yena: “Mulena, hakututubuluhise meeto aluna.” 34  Jesu abashwela makeke, aswala meeto abona,+ mi honafo bakala kubona, mi bamulatelela.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ibato ba ka 9 ya kakusasana.
Fo kikuli, ibato ba ka 12 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya musihali.
Fo kikuli, ibato ba ka 5 ya manzibwana.
Linzwi ka linzwi, “limaswe; linani lunya.”
Kamba “mutu yafana.”
Kamba “moyo.”