Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 19:1-30

19  Jesu hasaafelize kubulela lika zeo, azwa mwa Galilea mi ataha mwa libaka ze kwa miseto* ya Judea mwabuse bwa Jordani.+  Hape batu babañata bamulatelela, mi ayo bafoliseza hona ko.  Mi Bafalisi bataha ku yena kuli bamulike, mi bamubuza, bali: “Kana kwalumelezwa kuli muuna aleleke musalaa hae ka libaka lifi kamba lifi?”+  Abaalaba, ali: “Kana hamusika bala kuli yena yana babupile kuzwa kwa makalelo naababupile bali muuna ni musali+  mi naaize: ‘Ka libaka leo, muuna ukasiya ndatahe ni mahe mi ukakumalela musalaa hae, mi bubeli bwabona bakaba nama iliñwi’?+  Kabakaleo, mane habasali bababeli, kono sebali nama iliñwi. Hakulicwalo, sakopanyize Mulimu, kusike kwaba ni mutu yasikauhanya.”+  Bali ku yena: “Cwale ki kabakalañi Mushe hanaalaezi za kufa musali liñolo la teleko ni kumulukulula?”+  Ali ku bona: “Mushe naamilumelelize kuleleka basali bamina kabakala pilu-taata yamina,+ kono nekusi cwalo kuzwa kwa makalelo.+  Namibulelela nili, mutu kaufela yaleleka musalaa hae, isiñi ka libaka la muzamao wa buhule,* mi anyala usili, wabuka.”+ 10  Balutiwa bali ku yena: “Haiba kona mokuinezi cwalo ku mutu ni musalaa hae, uzibe ki hande kusanyala.” 11  Ali ku bona: “Haki baana kaufela baba kona kueza cwalo, konji babanani mpo yeo.+ 12  Kakuli kunani babasakoni kunyala bane bapepilwe cwalo, mi kunani babasakoni kunyala babaezizwe cwalo ki batu, hape kunani babasa lati kunyala kabakala Mubuso wa mahalimu. Yakona kueza cwalo aeze cwalo.”+ 13  Cwale bamutiseza banana babanyinyani kuli ababeye mazoho fahalimu ni kubalapelela, kono balutiwa babakalimela.+ 14  Kono Jesu ali: “Hamutuhele banana babanyinyani, mi musike mwalika kubahanisa kutaha ku na, kakuli Mubuso wa mahalimu ki wa babacwalo.”+ 15  Mi ababeya mazoho fahalimu mi afunduka. 16  Cwale hamubone! Yomuñwi ataha ku yena, mi ali: “Muluti, ki bunde bufi bonilukela kueza kuli nifumane bupilo bobusa feli?”+ 17  Ali ku yena: “Ki kabakalañi hau nibuza za bunde? Yomunde ki alimuñwi feela.+ Kono haiba ubata kufumana bupilo, uzwelepili kumamela milao.”+ 18  Ali ku yena: “Milao ifi?” Jesu ali: “Usike wabulaya yomuñwi,+ usike wabuka,+ usike wauzwa,+ usike wafa bupaki bwa buhata,+ 19  kuteka ndataho ni maho,+ mi ulukela kulata wahenu mouitatela.”+ 20  Mutangana yo ali ku yena: “Zeo kaufela nilimamezi; ki sifi senisa tokwa kueza?” 21  Jesu ali ku yena: “Haiba ubata kupetahala,* uye uyo lekisa maluwo ahao mi ufe babotana, mi ukaba ni bufumu kwa lihalimu;+ mi utahe unilatelele.”+ 22  Mutangana yo hautwa cwalo, aya inze aswabile, kakuli naanani maluwo amañata.+ 23  Cwale Jesu ali kwa balutiwa bahae: “Kaniti namibulelela nili, kukaba taata ku mutu yafumile kukena mwa Mubuso wa mahalimu.+ 24  Hape nili ku mina, kubunolo kuli kamele ikene mwa liito la ndonga kufita mutu yafumile kukena mwa Mubuso wa Mulimu.”+ 25  Balutiwa habautwa cwalo, bakomoka hahulu, bali: “Ki mañi luli yakona kupiliswa?”+ 26  Jesu abatalima, mi ali ku bona: “Kwa batu taba yeo haikonahali, kono ku Mulimu lika kaufela zakonahala.”+ 27  Pitrosi kihaa mualaba, ali: “Hakubone! Lusiile lika kaufela ni kukulatelela; cwale ki lika mañi zeluka fumana?”+ 28  Jesu ali ku bona: “Kaniti namibulelela nili, lika halika bupiwa sinca, Mwanaa mutu hakaina mwa lubona lwahae lwa kanya, mina baba nilatelezi mukaina fa mabona a 12, muatule masika a Isilaele a 12.+ 29  Mi mutu kaufela yasiile mandu kamba banyani kamba bahulwani kamba likaizeli kamba bo ndatahe kamba bo mahe kamba bana kamba masimu kabakala libizo laka ukaamuhela ze mwanda ni kufita mi ukaamuhela saanda sa bupilo bobusa feli.+ 30  “Kono babañata babali bapili bakaba ba mafelelezo mi ba mafelelezo bakaba bapili.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milulwani.”
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “kukwana.”