Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 18:1-35

LITABA ZE MWAHALI

  • Swanisezo ya mutanga yasaswaleli (21-35)

18  Ka yona nako yeo, balutiwa ba Jesu bataha ku yena, bali: “Ki mañi luli yomutuna mwa Mubuso wa mahalimu?”+  Cwale abiza mwanana yomunyinyani, ato muyemisa mwahalaa bona  mi ali: “Kaniti namibulelela nili, konji hamuka fetuha* kuba sina banana babanyinyani,+ hamuna kukena mwa Mubuso wa mahalimu.+  Kabakaleo, mutu kaufela yakaikokobeza sina mwanana yomunyinyani yo, ki yena yomutuna mwa Mubuso wa mahalimu;+  mi mutu kaufela yaamuhela mwanana alimuñwi yacwalo ka libizo laka, uamuhela ni na.  Kono mutu kaufela yasitatalisa alimuñwi ku babanyinyani ba, babalumela ku na, nekukaba hande ku yena hanaaka tamelelwa mwa mulala licwe lelituna la kubelisa lelipikuluswa ki mbongolo ni kunepelwa mwa buliba bwa liwate.+  “Bumai ki bwa lifasi kabakala lisitataliso! Ki niti, lisitataliso likataha luli, kono bumai ki bwa mutu yo sitataliso itaha ka yena!  Cwale haiba lizoho kamba lihutu lahao likusitatalisa, ulipume mi ulinepele kwahule ni wena.+ Sesinde ku wena ki kufumana bupilo uli siyanga kamba sihole kufita kuba ni mazoho amabeli kamba mahutu amabeli kihona unepelwa mwa mulilo osafeli.+  Mi haiba liito lahao lakusitatalisa, ulikumule mi ulinepele kwahule ni wena. Sesinde ku wena ki kufumana bupilo inze unani liito lililiñwi kufita kunepelwa mwa Gehena*+ ya mulilo inze unani meeto amabeli. 10  Mubone teñi kuli hamukendi yomuñwi wa babanyinyani ba, kakuli namibulelela nili, mangeloi abona kwa lihalimu, kamita abona pata ya Ndate ya kwa lihalimu.+ 11  *—— 12  “Mubona cwañi? Haiba mutu unani lingu ze 100 mi iliñwi yazona izwa mwa mutapi,+ kana haana kusiya ze 99 fa malundu ni kuya kuyo bata iliñwi yezwile mwa mutapi?+ 13  Mi haiba aifumana, kaniti namibulelela nili, ukataba hahulu kabakala ngu iliñwi yeo kufita ze 99 zenesika zwa mwa mutapi. 14  Ka mukwa oswana, haki nto yetabisa ku Ndate* ya kwa lihalimu kuli nihaiba alimuñwi ku babanyinyani bao ashwe.+ 15  “Hape haiba mwanahenu aeza sibi, uye uyo mupunyeza bufosi bwahae* muli bababeli feela.+ Haiba akuutwa, uzibe upilisize mwanahenu.+ 16  Kono haiba asateelezi, uye ni alimuñwi kamba bababeli, ilikuli ka bupaki* bwa batu bababeli kamba babalaalu, taba kaufela ikone kutiiswa.+ 17  Haiba asa bateelezi, ubulelele puteho. Haiba asautwi nihaiba puteho, abe ku wena sina mulicaba+ ni sina mutelisi.+ 18  “Kaniti namibulelela nili: Lika kaufela zemuka tama fa lifasi likabe litamilwe kale kwa lihalimu, mi lika kaufela zemuka tamulula fa lifasi likabe litamuluzwi kale kwa lihalimu. 19  Hape nimibulelela niti nili, haiba bababeli ku mina fa lifasi balumelelana kukupa nto yeñwi ya butokwa, kukaezahala cwalo ku bona kabakala Ndate ya kwa lihalimu.+ 20  Kakuli fokunani bababeli kamba babalaalu babakopani kabakala libizo laka,+ ni na ni teñi mwahalaa bona.” 21  Cwale Pitrosi ataha, mi ato li ku yena: “Mulena, mwanahesu uka nifoseza hakai ninze nimuswalela? Kana ki kuisa ha 7?” 22  Jesu ali ku yena: “Nili ku wena, isiñi kuisa ha 7, kono ibe kuisa ha 77.+ 23  “Ki lona libaka Mubuso wa mahalimu haukona kubapiswa ku mutu yali mulena, yanaabata kuli batanga bahae bamulife likoloti. 24  Hakalile kulifisa likoloti, kwatiswa muuna yanaa mukolotezi litalenta ze 10,000.* 25  Kono kabakala kuli naasakoni kulifa sikoloti seo, mulenaa hae alaela kuli alekiswe, yena ni musalaa hae ni bana bahae ni zanaaluwile kaufela, kuli sikoloti silifiwe.+ 26  Mutanga yo kihaa wa fafasi, amukubamela, ali: ‘Haku nife nako, mi nika kulifa sikoloti kaufelaa sona.’ 27  Mulenaa mutanga yo kihaa mushwela makeke, amulukulula mi amuswalela sikoloti sahae.+ 28  Kono mutanga yo aya, mi afumana yomuñwi wa batanga ka yena, yanaa mukolotezi lidinari* ze 100, amufwañata, akala kumukama mwa mulala, inze ali: ‘Nilife sikoloti saka kaufelaa sona.’ 29  Cwale mutanga ka yena yo awa fafasi, mi akala kumukupa, ali: ‘Haku nife nako, nika kulifa.’ 30  Nihakulicwalo, ahana, kono aya mi ayo mukenyisa mwa tolongo kufitela fanaaka lifela sikoloti sahae. 31  Batanga babañwi hababoni zeezahezi, baswaba hahulu, mi baya, bayo bihela mulenaa bona zeneezahezi kaufela. 32  Cwale mulenaa hae amubiza mi ali ku yena: ‘Wena mutanga yamaswe, neni kuswalezi sikoloti sani kaufela hane unikupile ka taata. 33  Kana ni wena neusike washemuba mutanga ka wena, sina mone nikushemubezi?’+ 34  Mulenaa hae kiha halifa hahulu, mi amufa kwa balibeleli ba tolongo kuisa fanaaka lifela sikoloti kaufelaa sona. 35  Ndate ya kwa lihalimu ni yena uka mieza ka mukwa oswana+ haiba yomuñwi ni yomuñwi ku mina asaswaleli mwanahabo yena kuzwelela kwa pilu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hamuka cinca.”
Kamba mwendi, “ndataa mina.”
Linzwi ka linzwi, “uyo mukalimela.”
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Litalenta za silivera ze 10,000 nelilikana ni lidinari ze 60,000,000. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.