Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 14:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Jesu uzamaya fa mezi (22-33)

  • Ufolisa mwa Genesareta (34-36)

14  Ka nako yeo, Heroda mubusi wa sikiliti,* autwa za Jesu,+  mi ali kwa batanga bahae: “Yo ki Joani Mukolobezi. Uzusizwe kwa bafu, mi ki lona libaka haaeza misebezi yemaata ye.”+  Kakuli Heroda* naasweli Joani, amutama, ni kumukenya mwa tolongo kabakala Herodiasi musalaa Filipi muhulwanaa Heroda.+  Kakuli Joani naamubulelelanga kuli: “Hakusika luka kuli unyale musali yo.”+  Kono niha naabata kumubulaya, naasaba batu, kakuli nebali Joani ki mupolofita.+  Kono fa mukiti wa kuhupula lizazi la kupepwa+ kwa Heroda, mwanaa Herodiasi wamusizana abina mi atabisa hahulu Heroda+  kuli mane aitama ka luci kuli uka mufa sanaaka kupa kaufela.  Cwale musizana ka kususuezwa ki mahe, ali: “Unife toho ya Joani Mukolobezi fa mukeke wo.”+  Mulena aswaba, kono kabakala buitamo bwanaaezize ni kabakala batu bane baca* ni yena, alaela kuli musizana afiwe toho ya Joani. 10  Ka mukwa ocwalo aluma linzwi mi Joani ayo pumiwa toho mwa tolongo. 11  Toho yahae yatiswa fa mukeke ni kufiwa musizana, mi yena aiisa ku mahe. 12  Hasamulaho, balutiwa bahae bataha, bato nga situpu sahae ni kuyo mubuluka; mi bato bihela Jesu. 13  Jesu hautwa taba yeo, aya ka sisepe kwa sibaka sesi kwahule ni batu, kuli ayo ina anosi. Kono buñata habuutwile cwalo, bwazwa mwa mileneñi yabona ni kumulatelela ka mahutu.+ 14  Hafita fa likamba, abona buñata bobutuna, abashwela makeke,+ mi afolisa bakuli babona.+ 15  Kono manzibwana balutiwa bahae bataha ku yena, mi bali: “Lu kwahule ni batu mi nako kikale ifela; hakulukulule buñata, kuli baye mwa minzi bayo itekela lico.”+ 16  Kono Jesu ali ku bona: “Habatokwi kuya; mina mubafe za kuca.” 17  Bali ku yena: “Haluna sesiñwi fa, kwandaa linkwa liketalizoho ni litapi zepeli.” 18  Kihaa li: “Hamu nitiseze zona.” 19  Mi alaela buñata kuli buine fa bucwañi. Kihona aanga linkwa zeketalizoho ni litapi zepeli, mi hasaatalimile kwa lihalimu, alapela,+ mi amano komauna linkwa, alifa balutiwa bahae, mi bona balifa buñata. 20  Kiha baca kaufelaa bona, bakula, mi bakubukanya buemba-emba bobusiyezi, bwataza lizuma ze 12.+ 21  Cwale bane bacile neli baana bababato eza 5,000, hamoho ni basali ni banana babanyinyani.+ 22  Mi honafo, abulelela balutiwa bahae kuli bakene mwa sisepe ni kuitangeta kuya mwabuse, yena hanaalukulula buñata.+ 23  Hasaalukuluzi buñata, akambamela fa lilundu anosi kuyo lapela.+ Naali fateñi anosi ka nako ya manzibwana. 24  Cwale sisepe nesesili kwahule ni likamba, sinze sizukuzwa ki mandinda kakuli moya neu balwanisa. 25  Kono fa mutonelo wabune wa busihu,* ataha ku bona, inze azamaya fa liwate. 26  Balutiwa haba mubona azamaya fa liwate, baziyeleha, bali: “Hamubone, kiñi sani?” Mi bahuwa ka sabo. 27  Kono honafo Jesu ababulelela, ali: “Mutiye lipilu! Ki na; musike mwasaba.”+ 28  Pitrosi amualaba, ali: “Mulena, haiba ki wena, nilaele, nitahe ku wena fa mezi.” 29  Ali ku yena: “Taha!” Pitrosi kihaa longoka mwa sisepe, mi azamaya fa mezi kuliba ku Jesu. 30  Kono hatalima liñungwa, asaba. Mi hasaakalile kutiba, ahuwa, ali: “Mulena, nipilise!” 31  Kapili-pili Jesu aotolola lizoho lahae, amuswala, mi ali ku yena: “Wena wa tumelo yenyinyani, kiñi haukakanyize?”+ 32  Hase bakeni mwa sisepe, moya wakuza. 33  Mi bane bali mwa sisepe bamukubamela, bali: “Kaniti u Mwanaa Mulimu.” 34  Mi basila ni kuto fueka mwa Genesareta.+ 35  Ba mwa sibaka seo hase bamuzibile, baluma liñusa mwa naha yeo kaufela, mi batu bamutiseza bane bakula kaufela. 36  Mi bamukupa ka taata kuli baswale feela nihaiba kwa mungundo wa siapalo sahae sa fahalimu,+ mi kaufela bane baswala kwateñi bafola kufolelela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mubusisi wa sikiliti.”
Fo kikuli, Heroda Antipasi. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “bane bashendami kwa tafule.”
Fo kikuli, ibato ba ka 3 ya busihu kuisa ibato ba ka 6 ya kakusasana, lizazi halipazula.