Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 12:1-50

LITABA ZE MWAHALI

  • Sibi sesisa swalelwi (31, 32)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (33-37)

  • Sisupo sa Jonasi (38-42)

  • Moya omasila haukuta (43-45)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (46-50)

12  Ka nako yeo, Jesu naafita mwa masimu a buloto la Sabata. Balutiwa bahae balapa mi bakala kubulula ni kuca makunka a buloto.+  Bafalisi hababona cwalo, bamubulelela, bali: “Bona! Balutiwa bahao baeza seusa lumelezi mulao la Sabata.”+  Abaalaba, ali: “Kana hamusika bala zanaaezize Davida hanaalapile ni baana banaali ni bona?+  Mwanaakenezi mwa ndu ya Mulimu, mi baca linkwa zenebeilwe fapilaa Mulimu,*+ zenesa lumelezwi kuciwa ki yena, kamba banaali ni bona, kwandaa baprisita banosi?+  Kamba kana hamusika bala mwa Mulao kuli fa Lisabata baprisita mwa tempele nebasa mameli Sabata mi nebazwelapili basina mulatu?+  Kono namibulelela nili, yomutuna kufita tempele uteñi fa.+  Kono kambe nemuutwisisize zatalusa manzwi aali: ‘Nilata sishemo+ isiñi sitabelo,’+ kambe nemusike mwanyaza babasina mulatu.  Kakuli Mwanaa mutu ki yena Mulena wa Sabata.”+  Hazwile mwa sibaka seo, akena mwa sinagoge yabona, 10  mi hamubone! Nekunani muuna wa lizoho leliomelezi!*+ Kiha bamubuza, bali: “Kana kwalumelezwa kufolisa mutu la Sabata?” ilikuli bamutame taba.+ 11  Ali ku bona: “Kana ku mina kunani mutu yanani ngu iliñwi yasike aswala ngu yeo ni kuizwisa mwa musima haiba iwela mwateñi la Sabata?+ 12  Mutu ki wa butokwa hahulu kufita ngu! Hakulicwalo, kwalumelelwa kueza sesinde la Sabata.” 13  Cwale Jesu ali ku mutu yo: “Otolola lizoho lahao.” Kihaa otolola lizoho lahae, mi laiketa sina feela leliñwi. 14  Kono Bafalisi bazwela kwande mi bayo lelisana kuli bamubulaye. 15  Jesu hazibile cwalo, azwa mwa sibaka seo. Babañata ni bona bamulatelela,+ mi abafolisa kaufelaa bona, 16  kono abalaela ka taata kuli basike bamuzibahaza,+ 17  kuli kutalelezwe manzwi anaabulezwi ka mupolofita Isaya, yanaaize: 18  “Hamubone! Mutangaaka+ yeniketile, yalatwa, yanitabisa!+ Nikabeya moya waka ku yena,+ mi ukazibisa macaba zeitalusa katulo yelukile. 19  Haana kuomana,+ kamba kuhuweleza, mi hakuna yakautwa linzwi lahae mwa makululu. 20  Haana kulobelela lutaka lolufunyukile, mi haana kutima muhala wa lambi osatunya musi,+ kufitela akondisa katulo yelukile. 21  Kaniti macaba akasepa libizo lahae.”+ 22  Cwale bamutiseza muuna yanaakenwi ki mudimona, yanaali sibofu ni simumu, amufolisa, mi muuna yo wa simumu akala kubulela ni ku bona. 23  Mi buñata kaufela bwakomoka hahulu, mi bwakala kubuza, bwali: “Kana yo haki yena Mwanaa Davida?” 24  Bafalisi habautwa cwalo, bali: “Mutu yo haleleki madimona ka maata ahae; ueza cwalo ka maata a Beelzebule,* mubusi wa madimona.”+ 25  Ka kuziba mihupulo yabona, ali ku bona: “Mubuso kaufela okauhani kuitwanisa washandauka, mi munzi kamba ndu kaufela yekauhani kuitwanisa haina kutiya. 26  Ka mukwa oswana, haiba Satani aleleka Satani, uzibe ukauhani kuitwanisa; cwale mubuso wahae ukatiya cwañi? 27  Mi haiba nileleka madimona ka maata a Beelzebule, bana bamina bona baaleleka ka maata amañi? Ki lona libaka habaka miatula. 28  Kono haiba nileleka madimona ka moya wa Mulimu, uzibe Mubuso wa Mulimu umipatisize luli.+ 29  Kamba mutu ukona kutaseza cwañi ndu ya muuna yamaata ni kumuamuha maluwo ahae asa mutami pili? Mi cwale kihona akalobela ndu yahae. 30  Mutu kaufela yasiyo kwa lineku laka wanilwanisa, mi mutu kaufela yasakubukanyi ni na wahasanya.+ 31  “Ka lona libaka le, nimibulelela, nili, sibi sa mufuta kaufela ni nyefulo ya mufuta kaufela likaswalelwa, kono nyefulo ya kunyefula moya haina kuswalelwa.+ 32  Ka mutala, mutu kaufela yabulela maswe Mwanaa mutu, ukaswalelwa;+ kono mutu kaufela yabulela maswe moya okenile, yena haana kuswalelwa, ibe mwa lifasi le* kamba lelisa taha.+ 33  “Mina batu ki mina babatahisa kuli kota ibe yende ni kubeya miselo yeminde kamba kubolisa kota ni miselo yayona, kakuli kota izibwa ka miselo yayona.+ 34  Mina bana ba limili,+ mukona kubulela cwañi lika zende munze muli babamaswe? Kakuli mulomo ubulela zetezi mwa pilu.+ 35  Mutu yomunde uzwisa lika zende mwa sibulukelo sahae sa bufumu bobunde, kono mutu yamaswe yena, uzwisa lika zemaswe mwa sibulukelo sahae sa bufumu bobumaswe.+ 36  Namibulelela nili, pulelo ni pulelo yesina tuso yebabulela batu, bakaikalabela+ yona fa Lizazi la Katulo; 37  kakuli ka manzwi amina mukabeiwa babalukile, mi ka manzwi amina mukanyaziwa.” 38  Cwale babañwi kwa bañoli ni Bafalisi bamualaba, bali: “Muluti, lubata kuli ulubonise sisupo.”+ 39  Mi abaalaba, ali: “Lusika lolumaswe ni lwa bubuki* luswalelela kubata sisupo, kono haluna kufiwa sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi mupolofita.+ 40  Kakuli sina Jonasi hanaainzi mazazi amalaalu ni masihu amalaalu mwa mba ya tapi yetuna,+ Mwanaa mutu ni yena ukaina mazazi amalaalu ni masihu amalaalu mwa pilu ya lifasi.+ 41  Batu ba mwa Ninive bakazuha ni lusika lo fa katulo mi baka lunyaza, kakuli bona nebabakile hane bakutalizwe ki Jonasi.+ Kono hamubone! Yomutuna kufita Jonasi uteñi fa.+ 42  Mulena wamusali wa kwa mboela ukazuswa ni lusika lo fa katulo mi uka lunyaza, kakuli yena naazwile kwa mafelelezo a lifasi kuto utwa butali bwa Salumoni.+ Kono hamubone! Yomutuna kufita Salumoni uteñi fa.+ 43  “Moya omasila hauzwa ku mutu, ufita mwa libaka zeomile kubata mapumulelo mi hafumanehi.+ 44  Mi cwale uli: ‘Nikakutela kwa ndu yaka konizwile,’ mi haufitile, ufumana ndu yeo mukungulu kono ifiyezwi ni kukabiswa. 45  Mi cwale moya wo waya mi uyo taha ni mioya yemiñwi ye 7, yemaswe hahulu kuufita, mi hase ikeni mwahali, yaina mwateñi; mi mafelelezo a mutu yo aba amaswe hahulu kufita sapili.+ Ki mona mokuka bela ni kwa lusika lolumaswe lo.” 46  Hanaasa bulela kwa nyangela, mahe ni banyani bahae+ bato yema fande, kuli baambole ni yena.+ 47  Cwale mutu yomuñwi kihaa li ku yena: “Hakubone! Maho ni banyani bahao bayemi fande, babata kuambola ni wena.” 48  Kono aalaba mutu yo yanaabulela ni yena, ali: “Me ki mañi, ni banyani baka ki bo mañi?” 49  Mi asupa balutiwa bahae ka lizoho, ali: “Hakubone! Ba, ki bona bo ma ni banyani baka!+ 50  Kakuli mutu kaufela yaeza tato ya Ndate ya kwa lihalimu, yena yo ki yena munyanaaka ni kaizelaaka ni me.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “linkwa za poniso.”
Kamba “leliomelezi luñañali.”
Ki libizo labiziswa Satani.
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “lwa babasa sepahali.”