Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Mateu 10:1-42

LITABA ZE MWAHALI

  • Baapositola ba 12 (1-4)

  • Litaelo ka za bukombwa (5-15)

  • Balutiwa bakanyandiswa (16-25)

  • Musabe Mulimu, isiñi batu (26-31)

  • Hanisika tisa kozo, kono mukwale (32-39)

  • Kuamuhela balutiwa ba Jesu (40-42)

10  Cwale abiza balutiwa bahae ba 12 mi abafa maata fahalimwaa mioya yemasila,+ kuli bakone kuileleka ni kufolisa mifuta kaufela ya matuku ni buyanga bwa mifuta kaufela.  Ki a mabizo a baapositola ba 12:+ Wapili ki Simoni, yabizwa Pitrosi,+ ni Andreasi+ munyanaa hae; ni Jakobo mwanaa Zebedea ni Joani+ munyanaa hae;  Filipi ni Bartolome;+ Tomasi+ ni Mateu+ mutelisi; Jakobo mwanaa Alfea; Tadea;  Simoni wa Mukanani;* ni Judasi Isikariota, yanaabetekile Jesu hasamulaho.+  Jesu naalumile ba 12 ba, ni kubafa litaelo ze:+ “Musike mwaya mwa mukwakwa wa ba macaba, mi musike mwakena mwa muleneñi ufi kamba ufi wa Masamaria;+  kono muye feela kwa lingu zelatehile za ba ndu ya Isilaele.+  Hamunze muya, mukutaze, muli: ‘Mubuso wa mahalimu usutelezi.’+  Mufolise babakula,+ muzuse babashwile, mukenise ba mbingwa, muleleke madimona. Mufilwe feela, ni mina mufane feela.  Musike mwalwala gauda kamba silivera kamba kopa mwa likwama za makanda amina,+ 10  kamba mukotana wa mufaho, kamba liapalo zepeli,* kamba makatulo, kamba mulamu,+ kakuli mubeleki ulukela kufiwa lico zahae.+ 11  “Hamukena mwa muleneñi kamba mwa munzi, mubate mwateñi yaswanela, mi muine mwateñi kufitela mufunduka.+ 12  Hamukena mwa ndu, mulumelise ba ndu yeo. 13  Haiba ndu yeo yaswanela, kozo yemu ilakaleza ibe ku yona;+ kono haiba haiswaneli, kozo yamina ikute ku mina. 14  Kai ni kai komufumana yasa miamuheli kamba kuteeleza kwa manzwi amina, hamuzwa mwa ndu yeo kamba mwa muleneñi wo, mututule liluli la kwa mahutu amina.+ 15  Kaniti namibulelela, nili: Fa Lizazi la Katulo, kukabela bunolo naha ya Sodoma ni Gomora+ kufita muleneñi wo. 16  “Hamubone! Nimiluma sina lingu mwahalaa maakanyani; ka mukwa ocwalo, mube ni maseme sina linoha kono mutokwe mulatu sina maiba.+ 17  Mutokomele batu, kakuli baka miisa kwa likuta zenyinyani+ mi baka mishapaka+ mwa masinagoge abona.+ 18  Mi mukaisiwa fapilaa babusisi ni malena+ kabakala ka, kuli ibe bupaki ku bona ni kwa macaba.+ 19  Kono haba mizekisa, musike mwaikalelwa zemuka bulela kamba mwa kulibulelela, kakuli zemuka bulela muka lifiwa ka yona nako yeo;+ 20  kakuli bababulela haki mina feela, kono ki moya wa Ndataa mina obulela ka mina.+ 21  Hape, mutu ukabulaisisa mwanahabo yena, mi ndate ukabulaisisa mwanaa hae, mi bana bakafetuhela bashemi babona ni kubabulaisisa.+ 22  Mi mukatoiwa ki batu kaufela kabakala libizo laka,+ kono yaitiisize* kuisa kwa mafelelezo ukapiliswa.+ 23  Haba minyandisa mwa muleneñi omuñwi, musabele ku omuñwi;+ kakuli nimibulelela niti, nili: Hamuna kufeza kupotela mileneñi kaufela ya Isilaele Mwanaa mutu asika fita kale. 24  “Mulutiwa haafiti muluti wahae, ni mutanga haafiti muñaa hae.+ 25  Kulikani ku mulutiwa haswana ni muluti wahae, ni mutanga haswana ni muñaa hae.+ Haiba batu babizize muñaa ndu kuli Beelzebule,*+ ba ndu yahae bona baka babiza cwañi? 26  Ka mukwa ocwalo, musike mwabasaba, kakuli hakuna nto yepatilwe yesike yapatululwa, mi hakuna kunutu yesike yazibahala.+ 27  Seni mibulelela mwa lififi, musibulele mwa liseli, mi semushobotelwa, musikutaze fa lituwa za mandu.+ 28  Mi musike mwasaba bababulaya mubili basakoni kubulaya moyo;*+ kono musabe yena yakona kuyundisa moyo hamoho ni mubili mwa Gehena.*+ 29  Kana litaha zepeli halileki sheleñi ya muwayawaya wa teko yenyinyani?* Kono hakuna nihaiba iliñwi ku zona yekawela fafasi Ndataa mina asalemuhi.+ 30  Kono nihaiba yona milili ye kwa litoho zamina ibalilwe kaufelaa yona. 31  Hakulicwalo, musike mwasaba; mu ba butokwa hahulu kufita litaha zeñata.+ 32  “Cwale mutu kaufela yanilumela fapilaa batu,+ ni na nika mulumela fapilaa Ndate ya kwa mahalimu.+ 33  Kono mutu kaufela yanilatula fapilaa batu, ni na nika mulatula fapilaa Ndate ya kwa mahalimu.+ 34  Musike mwanahana kuli nitisize kozo mwa lifasi; hanisika tisa kozo, kono nitisize mukwale.+ 35  Kakuli nitisize fapahano mwahalaa mwana wamushimani ni ndatahe, ni mwahalaa mwana wamusizana ni mahe, ni mwahalaa musalaa mutu ni mukwenyanaa hae wamusali.+ 36  Kaniti, lila za mutu ikaba ba ndu yahae luli. 37  Mutu kaufela yalata hahulu ndatahe kamba mahe kufita na, haaniswaneli; mi mutu kaufela yalata hahulu mwanaa hae wamushimani kamba wamusizana kufita na, haaniswaneli.+ 38  Mi mutu kaufela yasalumeli kulwala kota yahae ya linyando* ni kunilatelela, haaniswaneli.+ 39  Mutu kaufela yabukeleza bupilo* bwahae ukasinyehelwa ki bona, mi mutu kaufela yasinyehelwa ki bupilo* bwahae kabakala ka uka bufumana.+ 40  “Mutu kaufela yamiamuhela uamuhela ni na, mi mutu kaufela yaniamuhela uamuhela ni Yena yanilumile.+ 41  Mutu kaufela yaamuhela mupolofita kabakala kuli ki mupolofita ukaamuhela mupuzo wa mupolofita,+ mi mutu kaufela yaamuhela mutu yalukile kabakala kuli ki yalukile ukaamuhela mupuzo wa mutu yalukile. 42  Mi mutu kaufela yafa feela komoki ya mezi abata ku yomuñwi wa babanyinyani ba, kuli anwe, kabakala kuli yomunyinyani yo ki mulutiwa waka, nimibulelela niti, nili, haana kupalelwa kuamuhela mupuzo wahae.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “wa mafulofulo.”
Kamba “siapalo sesiñwi.”
Kamba “yaitiisa.”
Ki libizo labiziswa Satani, yena nduna, kamba mubusi, wa madimona.
Kamba “bupilo,” fo kikuli, sepo ya bupilo.
Linzwi ka linzwi, “ka sarioni.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “moyo.”