Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

MATEU

Mateu—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Lusika lwa Jesu Kreste (1-17)

  • Kupepwa kwa Jesu (18-25)

 • 2

  • Kupota kwa babanuha ka linaleli (1-12)

  • Kusabela kwa Egepita (13-15)

  • Heroda ubulaya bana babashimani (16-18)

  • Kukutela kwa Nazareta (19-23)

 • 3

  • Joani Mukolobezi wakutaza (1-12)

  • Kukolobezwa kwa Jesu (13-17)

 • 4

  • Diabulosi ulika Jesu (1-11)

  • Jesu ukalisa kukutaza mwa Galilea (12-17)

  • Balutiwa bapili babiziwa (18-22)

  • Jesu wakutaza, kuluta, ni kufolisa (23-25)

 • 5

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-48)

   • Jesu ukalisa kukutaza fa lilundu (1, 2)

   • Lika ze 9 zetahisa tabo (3-12)

   • Lizwai ni liseli (13-16)

   • Jesu uto taleleza Mulao (17-20)

   • Kelezo ka za buhali (21-26), bubuki (27-30), teleko (31, 32), buitamo (33-37), kukutiseza bumaswe (38-42), kulata lila (43-48)

 • 6

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-34)

   • Muambuke kubonisa kuli mulukile (1-4)

   • Mwakulapelela (5-15)

    • Tapelo yeli mutala (9-13)

   • Kuitima lico (16-18)

   • Bufumu fa lifasi ni kwa lihalimu (19-24)

   • Mutuhele kubilaela (25-34)

    • Muzwelepili kubata pili Mubuso (33)

 • 7

  • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-27)

   • Mutuhele kuatula (1-6)

   • Muzwelepili kukupa, kubata, kungongota (7-11)

   • Mulao wa Kueza Hande Babañwi (12)

   • Munyako okumbani (13, 14)

   • Bazibahala ka miselo yabona (15-23)

   • Ndu yeyahilwe fa licwe, ndu yeyahilwe fa mushabati (24-27)

  • Buñata bukomokiswa hahulu ki mulutelo wa Jesu (28, 29)

 • 8

  • Muuna wa mbingwa wafoliswa (1-4)

  • Tumelo ya muzamaisi wa masole (5-13)

  • Jesu ufolisa babañata mwa Kapernauma (14-17)

  • Mwakulatelelela Jesu (18-22)

  • Jesu ukuzisa liñungwa (23-27)

  • Jesu ulumela madimona kwa likulube (28-34)

 • 9

  • Jesu ufolisa muuna yaomelezi luñañali (1-8)

  • Jesu ubiza Mateu (9-13)

  • Puzo ka za kuitima lico (14-17)

  • Mwanaa Jairusi wamusizana; musali uswala kwa mungundo wa liapalo za Jesu za fahalimu  (18-26)

  • Jesu ufolisa libofu ni simumu (27-34)

  • Kutulo ki yetuna kono babeleki ki babanyinyani (35-38)

 • 10

  • Baapositola ba 12 (1-4)

  • Litaelo ka za bukombwa (5-15)

  • Balutiwa bakanyandiswa (16-25)

  • Musabe Mulimu, isiñi batu (26-31)

  • Hanisika tisa kozo, kono mukwale (32-39)

  • Kuamuhela balutiwa ba Jesu (40-42)

 • 11

  • Joani Mukolobezi walumbiwa (1-15)

  • Lusika lolusa lumeli lwanyaziwa (16-24)

  • Jesu ulumbeka Ndatahe kabakala kulata babaikokobeza (25-27)

  • Coko ya Jesu yakatulusa (28-30)

 • 12

  • Jesu ki “Mulena wa Sabata” (1-8)

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (9-14)

  • Mutangaa Mulimu yalatiwa (15-21)

  • Madimona alelekwa ka moya okenile (22-30)

  • Sibi sesisa swalelwi (31, 32)

  • Kota izibwa ka miselo yayona (33-37)

  • Sisupo sa Jonasi (38-42)

  • Moya omasila haukuta (43-45)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (46-50)

 • 13

  • LISWANISEZO ZA MUBUSO (1-52)

   • Mucali (1-9)

   • Libaka Jesu hanaaitusisize liswanisezo (10-17)

   • Swanisezo ya mucali yataluswa (18-23)

   • Buloto ni mufuka (24-30)

   • Peu ya masitete ni mumela (31-33)

   •  Kuitusisa liswanisezo kutaleleza bupolofita (34, 35)

   • Swanisezo ya buloto ni mufuka yataluswa (36-43)

   • Bufumu bobupatilwe ni pelela yende (44-46)

   • Lituwa (47-50)

   • Bufumu bobunca ni bwakale (51, 52)

  • Jesu uhaniwa mwa sibaka sahabo (53-58)

 • 14

  • Joani Mukolobezi upumiwa toho (1-12)

  • Jesu ufepa ba 5,000 (13-21)

  • Jesu uzamaya fa mezi (22-33)

  • Ufolisa mwa Genesareta (34-36)

 • 15

  • Lizo za batu libeiwa fa nalela (1-9)

  • Kusilafala kuzwelela mwa pilu (10-20)

  • Tumelo yetuna ya musali wa Mufenisia (21-28)

  • Jesu ufolisa matuku amañata (29-31)

  • Jesu ufepa ba 4,000 (32-39)

 • 16

  • Kukupa sisupo (1-4)

  • Mumela wa Bafalisi ni Basaduki (5-12)

  • Linotolo za Mubuso (13-20)

   • Puteho iyahezwi fa licwe (18)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa (21-23)

  • Balutiwa ba niti (24-28)

 • 17

  • Kufetuha kwa Jesu (1-13)

  • Tumelo yeswana ni peu ya masitete (14-21)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (22, 23)

  • Mutelo walifiwa ka sheleñi ya muwayawaya yezwa mwa mulomo wa tapi (24-27)

 • 18

  • Yomutuna mwa Mubuso (1-6)

  • Lisitataliso (7-11)

  • Swanisezo ya ngu yelatehile (12-14)

  • Mwakuutwanela hape ni mwanahenu (15-20)

  • Swanisezo ya mutanga yasaswaleli (21-35)

 • 19

  • Linyalo ni teleko (1-9)

  • Mpo ya bukwasha (10-12)

  • Jesu ufuyola banana (13-15)

  • Puzo ya mutangana yafumile (16-24)

  • Kuitombolela Mubuso (25-30)

 • 20

  • Babeleki ba mwa simu ya veine ni tuwelo yelikanelela (1-16)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (17-19)

  • Kukupa litulo mwa Mubuso (20-28)

   • Jesu ki tiululo ya babañata (28)

  • Baana bababeli ba libofu bafoliswa (29-34)

 • 21

  • Jesu ukena sina mulena (1-11)

  • Jesu ukenisa tempele (12-17)

  • Kota ya feiga yakutiwa (18-22)

  • Maata a Jesu alwaniswa (23-27)

  • Swanisezo ya bana bababeli babashimani (28-32)

  • Swanisezo ya bakutuli babali libulai (33-46)

   • Licwe la butokwa la mwa kona lahaniwa (42)

 • 22

  • Swanisezo ya mukiti wa linyalo (1-14)

  • Mulimu ni Sesare (15-22)

  • Puzo ka za zuho (23-33)

  • Milao yemibeli yemituna hahulu (34-40)

  • Kana Kreste ki mwanaa Davida? (41-46)

 • 23

  • Musike mwalikanyisa bañoli ni Bafalisi (1-12)

  • Bumai ki bwa bañoli ni Bafalisi (13-36)

  • Jesu ulila Jerusalema (37-39)

 • 24

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-51)

   • Lindwa, kutaela kwa lico, lizikinyeho (7)

   • Taba yende ikakutazwa (14)

   • Ñalelwa yetuna (21, 22)

   • Sisupo sa Mwanaa mutu (29)

   • Kota ya feiga (32-34)

   • Sina mazazi a Nuwe (37-39)

   • Muzwelepili kutona (42-44)

   • Mutanga yasepahala ni mutanga yamaswe (45-51)

 • 25

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-46)

   • Swanisezo ya basizana baalishumi (1-13)

   • Swanisezo ya litalenta (14-30)

   • Lingu ni lipuli (31-46)

 • 26

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1-5)

  • Jesu useliwa mafula a sende (6-13)

  • Paseka ya mafelelezo ni kubetekiwa (14-25)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (26-30)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (31-35)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (36-46)

  • Jesu watamiwa (47-56)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (57-68)

  • Pitrosi ulatula Jesu (69-75)

 •  27

  • Jesu ufiwa ku Pilato (1, 2)

  • Judasi waiponda (3-10)

  • Jesu fapilaa Pilato (11-26)

  • Kusheununwa fa nyangela (27-31)

  • Ukokotelwa fa kota kwa Gologota (32-44)

  • Lifu la Jesu (45-56)

  • Kubulukiwa kwa Jesu (57-61)

  • Libita likantelwa ka tokomelo (62-66)

 • 28

  • Jesu wazusiwa (1-10)

  • Masole balifiwa kuli babulele buhata (11-15)

  • Taelo ya kuluta batu kuba balutiwa (16-20)