Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kwa Maroma 16:1-27

LITABA ZE MWAHALI

  • Paulusi uzibahaza Febe, yali sikombwa (1, 2)

  • Litumeliso zeya kwa Bakreste ba kwa Roma (3-16)

  • Temuso ka za lifapahano (17-20)

  • Litumeliso zezwa ku babeleka ni bona Paulusi (21-24)

  • Kunutu yekenile yazibahala cwale (25-27)

16  Nizibahaza* ku mina Febe kaizelaa luna, sikombwa sa mwa puteho ye mwa Senkreya,+  kuli mumuamuhele ku Mulena ka mukwa oswanela babakenile mi mumufe tuso ifi kamba ifi yakatokwa,+ kakuli ni yena utusize babañata, kukopanyeleza cwalo ni na.  Munilumeliseze Priska ni Akila,+ benisebelisana ni bona ku Kreste Jesu,  bababeile bupilo bwabona mwa kozi bakeñisa na,+ mi niitumela ku bona, isiñi feela na, kono ni liputeho kaufela za ba macaba.  Hape mulumelise ni puteho ye mwa ndu yabona.+ Mulumelise Epaineto yalatwa, yomuñwi wa balutiwa bapili ba Kreste mwa Asia.  Mulumelise Maria, yamisebelelize ka taata.  Mulumelise Androniko ni Junyasi, banabahesu+ ni batamiwa sina na, ili baana babazibahala kwa baapositola ni babaswalisani ni Kreste ka nako yetelele kunifita.  Munilumeliseze Ampliasi mulatiwa waka ku Mulena.  Mulumelise Urbano, yelusebelisana ni yena ku Kreste, ni Stakisi mulatiwa waka. 10  Mulumelise Apele, yasepahala ku Kreste. Mulumelise ba ndu ya Aristobulu. 11  Mulumelise Herodioni mwanahesu. Mulumelise ba ndu ya Narsiso babali ku Mulena. 12  Mulumelise Trifena ni Trifosa, basali babasebeza ka taata ku Mulena. Mulumelise Persida mulatiwa waluna, kakuli usebelize ka taata ku Mulena. 13  Mulumelise Rufusi, yaketilwe ku Mulena, ni mahe, yena me. 14  Mulumelise Asinkrito, Flegono, Hermesi, Patrobasi, Hermasi, ni mizwale babali ni bona. 15  Mulumelise Filologo ni Julia, Nerea ni kaizelaa hae, ni Olimpa, ni babakenile kaufela babali ni bona. 16  Mulumelisane ka kuitubeta kokukenile. Liputeho kaufela za Kreste zamilumelisa. 17  Cwale namieleza mizwale, kuli mutokomele babatisa likauhano ni lika zesitatalisa zelwanisana ni tuto yemuitutile, mi mubaambuke.+ 18  Kakuli batu ba mufuta wo habasebelezi Mulenaa luna Kreste, kono basebeleza litakazo zabona za kuca,* mi ka manzwi abona a kalembeshwa ni lipulelo zabona za kuswala-swala batu fa meeto bakelusa lipilu za babasina hande liseli. 19  Kuutwa kwamina kulemuhilwe ki batu kaufela, mi nanyakalala kabakala mina. Kono nibata kuli mube bababutali kwa neku la zende, kono musike mwaba ni mulatu ku zemaswe.+ 20  Mi Mulimu yafa kozo, atuha apyata Satani+ kwatasaa mahutu amina. Haike sishemo sa Mulenaa luna Jesu sibe ni mina. 21  Timotea, yenisebelisana ni yena, wamilumelisa, ni banabahesu bo Lusiusi, Jasoni, ni Sosipatere ni bona bamilumelisa.+ 22  Na Tersiusi, yañozi liñolo le, namilumelisa ku Mulena. 23  Gayusi,+ yenifitezi ku yena, ili yena muñaa ndu mokukopanela puteho kaufela, wamilumelisa. Erasto, yatalima za sikwama* sa muleneñi wamilumelisa, hamohocwalo ni Kwarto munyanaa hae. 24  *—— 25  Cwale ku Yena yakona kumitiisa kulikana ni taba yende yenishaela ni musebezi wa kukutaza za Jesu Kreste, ka kulumelelana ni kupatululwa kwa kunutu yekenile+ yepatilwe ka linako zetelele 26  kono ili yese ipatuluzwi ni kuzibahazwa ka Mañolo a bapolofita mwahalaa macaba kaufela kulikana ni taelo ya Mulimu wa kamita ilikuli macaba autwe ka tumelo; 27  ku yena Mulimu, yena ya butali anosi,+ kube kanya ka Jesu Kreste kuya kuile. Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Nibabaza.”
Kamba “limba.”
Kamba “sikombwa.”